ENG FB kontakt

22.04.2018

Strona główna Kwiecień 2017

Zawartość miesięcznika nr 04/2017

Biuletyn Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

318 Roughness analysis of composite based on aluminum alloys after electrical discharge machining process with use of different filtering methods * Zastosowanie wybranych metod filtracji w analizie chropowatości kompozytów o osnowie ze stopu aluminium po obróbce elektroerozyjnej - Aneta Łętocha, Jolanta Cyboroń, Tatiana Miller

STRESZCZENIE: Materiały ceramiczne lub metaliczne zawierające fazy ceramiczne stanowią interesujący przypadek w pomiarach chropowatości powierzchni. Charakteryzują się bardziej lub mniej porowatą strukturą. Artykuł przedstawia analizę chropowatości materiału kompozytowego o osnowie ze stopu aluminium (AlSi7Mg) zawierającego dodatek 10% obj. węglika krzemu (SiC) oraz 10% obj. grafitu sferycznego (Cg). Powierzchnie próbek przygotowano z zastosowaniem obróbki elektroerozyjnej (EDM). Pomiary wykonano profilometrem stykowym TOPO 02 wyposażonym w głowicę indukcyjną z końcówką diamentową w kształcie stożka (promień: 2 μm, kąt wierzchołkowy: 60º). Przyrząd produkowany jest w Instytucie Zaawansowanych Technologii Wytwarzania. Analizę wykonano trzema metodami filtracji: Gaussa, odpornej Gaussa oraz Gaussa dla powierzchni o warstwowych właściwościach funkcjonalnych. Obliczono parametry: wysokościowe, rdzenia chropowatości, objętościowe. Na podstawie wyników wybrano najlepszą metodę filtracji, dającą wiarygodne wyniki pomiaru parametrów chropowatości.

SŁOWA KLUCZOWE: analiza chropowatości, metody filtracji, EDM, kompozyt o osnowie aluminiowej

ABSTRACT: Ceramic materials or metallic materials containing ceramic phases are very interesting cases in roughness measurement. They are characterised by more or less pored surface. This paper presents roughness analysis of composite material with aluminum alloy base (AlSi7Mg) with 10 vol. % of silicon carbide (SiC) and 10 vol. % of spherical graphite (Cg) additions. Surfaces of these samples were prepared using electrical discharge machining (EDM) process. Measurements were performed with use of contact TOPO 02 profilometer equipped with diamond stylus tip (2 μm radius and 60 degree cone angle). This machine is produced in The Institute of Advanced Manufacturing Technology. Measurements were analysed with use of three filtration methods: Gaussian filter, Robust Gaussian filter and Gaussian filter for surfaces having stratified functional properties. Height roughness parameters, roughness core parameters and volume parameters were calculated. Most proper filtering method, which gives credible results of roughness parameters, was chosen.

KEYWORDS: roughness analysis, filtration methods, EDM, aluminum composite

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2017.4.49

CAD/CAM

321 Autodesk PowerMill 2017. Wysoko wydajna obróbka narzędziami baryłkowymi (AUTODESK)
323 Grupa Nowy Styl – smart factory w branży meblarskiej - M. Kaczmarek

Druk 3D

302 Druk 3D części z proszków metalicznych (RENISHAW) - B. Dąbrowski

Forum Akademickie

304 Ruszył nabór wniosków do programów stypendialnych Komisji Fulbrighta
327 Nagrodzono najlepszych w Polsce studentów zagranicznych

Metrologia techniczna

324 Nowe rodzaje współrzędnościowych maszyn pomiarowych i nowe oznaczenia ich parametrów. Część I: Parametry charakteryzujące dokładność * New types of coordinate measuring machines and new indications of their parameters Part I: Parameters characterizing accuracy - Eugeniusz Ratajczyk

STRESZCZENIE: Zdefiniowano główne parametry charakteryzujące współrzędnościowe maszyny pomiarowe pod względem dokładności. Parametry te zilustrowano w odniesieniu do przykładowej maszyny pomiarowej Prismo produkcji firmy Carl Zeiss.

SŁOWA KLUCZOWE: współrzędnościowe maszyny pomiarowe, parametry charakteryzujące dokładność

ABSTRACT: The main parameters characterizing the accuracy of coordinate measuring machines were defined. These parameters were illustrated by reference to an exemplary measuring machine Prismo by Carl Zeiss.

KEYWORDS: coordinate measuring machines, parameters characterizing accuracy

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2017.4.50

328 Wybrane zagadnienia stykowych pomiarów struktury geometrycznej powierzchni * Selected problems of contact measurements of surface texture - Stanisław Adamczak, Jacek Świderski, Tomasz Dobrowolski

STRESZCZENIE: Przedstawiono analizę wybranych czynników wpływających na uzyskiwane wartości parametrów chropowatości. Badania, przeprowadzone z wykorzystaniem wzorca materialnego typu PSS (periodic sinusoidal shape), polegały na wykonaniu pomiarów profilometrem stykowym z ostrzem odwzorowującym.

SŁOWA KLUCZOWE: struktura geometryczna powierzchni, wiarygodność pomiarów, wzorce materialne

ABSTRACT: The article presents an analysis of selected factors affecting obtained values of roughness parameters of surface texture. The study was conducted by applying a material standard of PSS (periodic sinusoidal shape) type and for measurements carried out with the use of stylus instrument.

KEYWORDS: surface texture, credibility of measurement, material measures

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2017.4.51

332 Analiza wpływu gęstości próbkowania poziomego na parametry chropowatości * Analysis of the impact of the horizontal sampling density on roughness parameters - Stanisław Adamczak, Jacek Świderski, Tomasz Dobrowolski

STRESZCZENIE: Przedstawiono analizę wpływu gęstości próbkowania poziomego na wartości parametrów chropowatości profilu wzorca materialnego typu PSS (periodic sinusoidal shape) uzyskiwane w pomiarach wykonywanych profilometrem stykowym z ostrzem odwzorowującym oraz dla opracowanego wzorca programowanego.

SŁOWA KLUCZOWE: struktura geometryczna powierzchni, wzorce materialne, wzorce programowane

ABSTRACT: The article presents an analysis of the impact of the horizontal sampling density on obtained values of roughness parameters of material roughness standard of PSS (periodic sinusoidal shape) type for measurements conducted with the use of stylus instrument and for developed software measurement standard.

KEYWORDS: surface texture, material measures, software measurement standards

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2017.4.52

335 Teoretyczne aspekty analizy wybranych źródeł błędów w profilowych pomiarach nierówności powierzchni * Theoretical aspects of analysis of selected sources of errors in profile measurements of surface asperities - Michał Wieczorowski, Bartosz Gapiński, Karol Grochalski, Tatiana Miller

STRESZCZENIE: Zaprezentowano teoretyczne podstawy zagadnienia błędów w profilowych pomiarach nierówności powierzchni. Omówiono wpływ pomiarowej końcówki stykowej (w tym geometrię, nacisk i lot) oraz optycznej, bazującej na efekcie konfokalnym chromatycznym. Poruszono kwestie związane z elementem odniesienia. Przedstawiono założenia parametrów dokładnościowych w analizie topograficznej.

SŁOWA KLUCZOWE: pomiary profilowe, topografia powierzchni, błędy

ABSTRACT: In the paper theoretical background regarding selected errors in profile methods of surface asperities measurements were presented. The influence of a tip was discussed for stylus (including geometry, pressure and flight) and optical probe basing on confocal chromatic effect. Problems connected with translation tables was described. Basic assumptions regarding accuracy parameters in topographical analysis was shown.

KEYWORDS: profile measurement, surface topography, errors

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2017.4.53

339 Badania doświadczalne wybranych źródeł błędów w profilowych pomiarach nierówności powierzchni * Experimental research of selected sources of errors in profile measurements of surface asperities - Michał Wieczorowski, Bartosz Gapiński, Karol Grochalski, Tatiana Miller

STRESZCZENIE: Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych związanych z wybranymi błędami w profilowych pomiarach nierówności powierzchni. Omówiono wpływ synchronizacji ścieżek pomiarowych, błędy skręcenia i możliwości przyrządów pomiarowych oraz zakłócenia pochodzące z otoczenia – zarówno wysoko-, jak i niskoczęstotliwościowe. Pokazano, że powtarzalność punktu początkowego i nawet powolne zmiany temperatury w otoczeniu przyrządu pomiarowego mają istotny wpływ na wiarygodność pomiarów.

SŁOWA KLUCZOWE: pomiary profilowe, topografia powierzchni

ABSTRACT: In the paper experimental results of research regarding selected errors in profile measurements of surface asperities were presented. Influence of synchronization of measurement tracks, errors coming from rotation and possibilities of measurement devices as well as interference from conditions in both: high and low frequencies were discussed. It was shown that repeatability of the first point and even slow temperature changes around a measurement device have a great influence on fidelity of results.

KEYWORDS: profile measurement, surface topography

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2017.4.54

Napędy i sterowanie

305 Ścieralność – typowy problem systemów pasowych (WHM)

Narzędzia

312 Efektywne rozwiązania do mocowania płaskich elementów (SCHUNK INTEC)
314 Przemysł lotniczy – wysoka wydajność obróbki (MITSUBISHI MATERIALS)

Nowości wydawnicze

281 Współczesna wiedza o polimerach (J.F. Rabek)
350 Sterowane i mechatroniczne narzędzia skrawające (P. Cichosz, M. Kuzinovski)

Obrabiarki

294 TruLaser Cell 7000 – uniwersalne laserowe centrum 3D do cięcia, spawania i napawania (TRUMPF)
297 STYLE CNC Machines – nowy gracz na polskim rynku (STYLE CNC MACHINES)

Obróbka skrawaniem

306 Przecinanie materiałów niemetalowych tarczą diamentową * Cutting with diamond saw blades non-metallic materials - Bożena Ciałkowska, Magdalena Wiśniewska

STRESZCZENIE: Przedstawiono specyfikę przecinania tarczami diamentowymi i rodzaje narzędzi ze względu na ich konstrukcję. Opisano możliwości zastosowania tej metody w odniesieniu do różnych materiałów trudnoobrabialnych, głównie niemetalowych. Wskazano na zalety i ograniczenia dotyczące różnych rodzajów tarcz diamentowych.

SŁOWA KLUCZOWE: materiały trudnoobrabialne, cięcie, tarcze diamentowe

ABSTRACT: The article presents a specificity of cutting with abrasive diamond blade saws. The types of blades considering construction are discussed. Also possibilities of the application of this method in relation to various, hard – machinable mostly nonmetallic materials are described. Paper presents advantages and limitations concerning different types of blades.

KEYWORDS: hard machinable materials, cutting, diamond saws

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2017.4.48

Panorama

276 Przegląd wydarzeń z kraju i zagranicy

Przetwórstwo tworzyw sztucznych

282 Komputerowe modelowanie procesów wytłaczania dwuślimakowego współbieżnego – układy niekonwencjonalne ślimaków * Computer modeling for polymer processing co-rotating twin screw extrusion – nonconventional screw configurations - Adrian Lewandowski, Krzysztof Wilczyński

STRESZCZENIE: Przedstawiono zagadnienie komputerowego modelowania procesu wytłaczania dwuślimakowego współbieżnego z zastosowaniem niekonwencjonalnych układów ślimakowych. Opisano przepływ tworzywa w wytłaczarce dwuślimakowej współbieżnej. Podano przykłady trójwymiarowego, nienewtonowskiego modelowania wybranych elementów niekonwencjonalnych. Do modelowania wykorzystano pakiet programów obliczeniowej mechaniki płynów ANSYS Polyflow.

SŁOWA KLUCZOWE: polimery, modelowanie wytłaczania dwuślimakowego

ABSTRACT: Computer modeling of co-rotating twin screw extrusion with the use of nonconventional screw configurations has been presented. The polymer flow in the co-rotating twin screw extruder has been described. Some examples of three-dimensional, non-Newtonian modeling are shown. CFD generally oriented software ANSYS Polyflow has been used for modeling.

KEYWORDS: polymers, modelling of twin screw extrusion

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2017.4.47

288 Uwarunkowania wymiarowe detali z poliacetali (POM) – skurcz wtórny i odprężanie wyprasek - M. Makowski

Różne

344 TRIZ, czyli stojąc na ramionach olbrzymów (GRUPA ODITK) - M. Hałas
346 Przegląd patentów odnoszących się do problematyki miesięcznika Mechanik - S. Adamczak
348 Wybrane prace doktorskie dotyczące problematyki miesięcznika Mechanik - S. Adamczak

Wydarzenia i aktualności

278 Polska krajem partnerskim targów w Hanowerze - M. Kaczmarek
281 Henryk Zawistowski – 80-lecie urodzin - M. Heneczkowski
292 INDUSTRYmeeting – tu spotkała się branża przemysłowa
298 Dni otwarte DMG MORI - A. Wojewódzka
300 Studer Motion Meeting 2017 - M. Kaczmarek
309 Sposób na ultraszybki zapis informacji
310 Humanoidy będą dbać o zdrowie użytkowników komputerów
310 IFR: raport z rynku robotów przemysłowych 2016
350 XXIII plebiscyt „Złoty Inżynier” rozstrzygnięty
351 Prototyp systemu wspomagającego oszczędzanie wody

Z działalności CIRP

322 Poprawa jakości warstwy wierzchniej dzięki zastosowaniu chłodzenia kriogeniczego - Krzysztof Jemielniak

STRESZCZENIE: Spełnienie wymagań dotyczących warstwy wierzchniej jest jednym z głównych zadań procesu produkcyjnego. Wytworzone w jego trakcie ściskające naprężenia resztkowe mogą ok. dwu-, trzykrotnie wydłużyć czas pracy dynamicznie obciążonych elementów silników lotniczych. Istotne zmiany właściwości warstwy wierzchniej można uzyskać dzięki obróbce skrawaniem z chłodzeniem kriogenicznym (obróbce kriogenicznej).

* Artykuły recenzowane

Spis reklam

CAMT-FPC 304
Galika 290
GF Machining Solutions II okł.
Hiwin 277
metale.org 301
Onico Oil IV okł.
Prima Power 293
Renishaw I okł.
Schunk Intec 311
staleo.pl 301
Targi INNOFORM, Bydgoszcz wkł.
Targi ITM Polska, Poznań 296
Targi KOMPOZYT-EXPO, Kraków 317
Targi Lamiera, Mediolan 273
Targi TOOLEX, Sosnowiec 292
WHM III okł.
Zoller 309

Mechanik nr 04/2017

Kwiecień 2017

Nasze propozycje

Internet of Things. Nowy paradygmat rynku
Łukasz Sułkowski, Dominika Kaczorowska-Spychalska (redakcja naukowa)

Internet of Things. Nowy paradygmat rynku

Difin

Książka przedstawia istotę IoT w sposób interdyscyplinarny. Pokazuje, jak Internet Rzeczy modyfikuje...

Elastyczna automatyzacja wytwarzania. Obrabiarki i systemy obróbkowe
Jerzy Honczarenko

Elastyczna automatyzacja wytwarzania. Obrabiarki i systemy obróbkowe

Wydawnictwo Naukowe PWN

W książce omówiono stosowane formy organizacji produkcji, zagadnienia automatyzacji produkcji oraz...

System pomiaru drgań mechanicznych
Tomasz Kucharski

System pomiaru drgań mechanicznych

Wydawnictwo Naukowe PWN

W książce przedstawiono komplementarny system pomiaru drgań mechanicznych, w którym uwzględnia się...

Theory and Modeling of Rotating Fluids: Convection, Inertial Waves and Precession
Keke Zhang, Xinhao Liao

Theory and Modeling of Rotating Fluids: Convection, Inertial Waves and Precession

Cambridge University Press

Ruch wirowy silnie wpływa na strukturę i zmiany przepływów wielkoskalowych, jakie zachodzą we...

Nasi partnerzy