ENG FB kontakt

16.02.2019

Strona główna Maj-Czerwiec 2018

Zawartość miesięcznika nr 05/06/2018

Biuletyn Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

438 Właściwości mechaniczne kompozytów narzędziowych z tlenku glinu, wzmacnianych węglikoazotkiem tytanu * Mechanical properties of titanium carbonitride reinforced alumina tool composites - Magdalena Szutkowska, Marek Boniecki, Marcin Podsiadło, Andrzej Kalinka

STRESZCZENIE: Przedstawiono właściwości mechaniczne kompozytów na osnowie z tlenku glinu, wzmacnianych Ti(C,N) w ilości 30% masy, wytworzonych na bazie proszków komercyjnych, o mikrometrycznych i nanometrycznych rozmiarach cząstek. Zastosowano bezciśnieniowe spiekanie PS w próżni i spiekanie reakcyjne SPS. Wykonano pomiary: twardości Vickersa, gęstości, modułu Younga i odporności na ścieranie. Odporność na pękanie (KIC) wyznaczono w temperaturze pokojowej i podwyższonej do 1073 K – charakterystycznej dla pracy narzędzia. Właściwości fizyczne i mechaniczne kompozytów Al2O3/Ti(C,N)/ZrO2, wytworzonych na bazie mikroproszków, porównano z właściwościami kompozytów zawierających proszki mieszane, mikrometryczne i nanometryczne, z udziałem proszków nanometrycznych od 17% do 36% masy. Kompozyty Al2O3/Ti(C,N)/ZrO2 z udziałem proszków nanometrycznych wykazują w temperaturze otoczenia niższe wartości KIC (o ok. 10÷30%) w porównaniu z kompozytami wytworzonymi na bazie proszków mikrometrycznych. Natomiast w temperaturze podwyższonej do 1073 K ich odporność na pękanie wzrasta nawet o 30%. Obserwacje mikrostruktury badanych kompozytów przeprowadzono za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej.

SŁOWA KLUCZOWE: kompozyty ceramiczne Al2O3/Ti(C,N)/ZrO2, nanoproszki, mikroproszki, spiekanie reakcyjne SPS, spiekanie bezciśnieniowe PS, odporność na pękanie

ABSTRACT: The present study reports mechanical properties obtained by reinforcing alumina composites with Ti(C,N) in amount 30 wt.% prepared on the basis micro and nanoscale trade powders. The pressureless sintering PS in a vacuum and SPS method of sintering were used. Vickers hardness, density, Young modulus, wear resistance were evaluated. Fracture toughness (KIC) at ambient and elevated temperatures up to 1073 K, characteristic for tool work was measured. Physical and mechanical properties of the composites Al2O3/Ti(C,N)/ZrO2 based on the powders in microscale were compared with composites containing nanoscale powders in a range from 17 to 36 wt.%. Tested composites with nanoscale powders content reveal lower KIC (approx. 10÷30%) at ambient temperature in comparison to composites based on powders in microscale. However, in the elevated temperatures their fracture toughness increases up to 30%. The observation of the microstructure of tested composites was carried out using scanning electron microscopy.

KEYWORDS: ceramic composites Al2O3/Ti(C,N)/ZrO2, nanopowders, micropowders, reaction sintering SPS, pressureless sintering PS, fracture toughness

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2018.5-6.55

CAD/CAM

437 Inżynierze! Zadbaj o swoje zdrowie i ergonomię pracy! (3DCONNEXION)

Druk 3D

409 Chwytaki z trybofilamentów igus do maszyn pakujących (IGUS)

Inżynieria materiałowa

443 Badania empiryczne termozgrzewalnych pasów cięgnowych o przekroju kołowym * Experimental research of round welded drive belts - Krzysztof Wałęsa, Ireneusz Malujda, Krzysztof Talaśka

STRESZCZENIE: Przedstawiono wymagania i założenia wstępnej procedury badawczej, dotyczącej zgrzewanych elastomerowych pasów cięgnowych o przekroju kołowym. Zwrócono uwagę na problematykę badań wytrzymałościowych cięgien i zgrzein pasów poliuretanowych, których wyniki są niezbędne do przeprowadzenia dalszej analizy procesu łączenia z wykorzystaniem gorącej płyty.

SŁOWA KLUCZOWE: pasy cięgnowe, elastomery termoplastyczne, zgrzewanie doczołowe

ABSTRACT: Presented are the requirements and preliminary research assumptions for round welded elastomer belts. The strength examination problems of polyurethane belts and welds were noticed. Their results are necessary for further analysis of hot plate welding process.

KEYWORDS: drive belts, thermoplastic elastomers, butt welding

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2018.5-6.56

Metrologia techniczna

418 Szacowanie niepewności pomiaru parametrów profilu metodą Monte Carlo * Evaluation of measurement uncertainty of profile parameters using a Monte Carlo method - Stanisław Adamczak, Jacek Świderski, Tomasz Dobrowolski, Thomas G. Mathia

STRESZCZENIE: Przedstawiono zalety zastosowania metody Monte Carlo do szacowania niepewności pomiaru parametrów amplitudowych profilu pierwotnego, otrzymanego na podstawie pomiarów struktury geometrycznej powierzchni.

SŁOWA KLUCZOWE: niepewność pomiaru, metoda Monte Carlo, struktura geometryczna powierzchni

ABSTRACT: The advantages of the Monte Carlo method for estimating the uncertainty of measurement of the amplitude parameters of the primary profile determined during the measurements of the surface texture are presented.

KEYWORDS: measurement uncertainty, Monte Carlo method, surface texture

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2018.5-6.52

424 Najważniejsza jest jakość (CARL ZEISS)
430 Laboratorium Wzorcujące ITA * ITA Calibration Laboratory - Józef Gruszka, Michał Wieczorowski, Barbara Śmierzchalska, Maciej Szelewski, Ireneusz Zachwiej, Damian Śmierzchalski

STRESZCZENIE: Przedstawiono proces wdrażania systemu zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 w Laboratorium Wzorcującym ITA. Laboratorium uzyskało akredytację PCA w dziedzinie wzorcowania oraz sprawdzeń okresowych maszyn wytrzymałościowych i urządzeń technologicznych do sił rozciągających i ściskających, współrzędnościowych systemów pomiarowych z głowicą pomiarową optyczną, mierzącą odległość, oraz współrzędnościowych systemów pomiarowych opartych na technice optycznych skanerów do elementów obrotowo symetrycznych.

SŁOWA KLUCZOWE: akredytowane laboratorium wzorcujące, maszyny wytrzymałościowe i urządzenia technologiczne do sił rozciągających i ściskających, współrzędnościowe optyczne systemy pomiarowe

ABSTRACT: In the paper a process of implementation of management system according to PN-EN ISO/IEC 17025 for ITA Calibration Laboratory was presented. Laboratory was granted an accreditation from PCA regarding calibration of universal testing machines and technological devices for tensile forces and compression forces as well as coordinate measurement systems with optical distance sensors and coordinate measurement systems based on technique of optical scanners for rotary symetrical work pieces.

KEYWORDS: accredited calibration laboratory, universal testing machines and technological devices for tensile forces and compression forces, coordinate optical measurement systems

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2018.5-6.53

434 Zastosowanie analizy MSA do oceny przyrządów do pomiaru struktury geometrycznej powierzchni * Application of MSA analysis for the evaluation of instruments for measuring the surface texture - Stanisław Adamczak, Jacek Świderski, Tomasz Dobrowolski, Numan Durakbasa

STRESZCZENIE: Przedstawiono zastosowanie elementów analizy MSA (measurement system analysis) do oceny przyrządów do pomiaru struktury geometrycznej powierzchni, wykorzystujących metody stykowe i optyczne. Skupiono się na procedurze odchyleń eksperymentalnych (bias).

SŁOWA KLUCZOWE: struktura geometryczna powierzchni, analiza MSA

ABSTRACT: Presented is the application of MSA elements (measurement system analysis) for the assessment of measuring instruments that use contact and optical methods to measure surface texture. The main field of the study was the procedure of experimental deviations (bias).

KEYWORDS: surface texture, measurement system analysis

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2018.5-6.54

Narzędzia

402 Narzędzia zwiększające wydajność obróbki tokarskiej (SANDVIK COROMANT)
404 Technika mocująca UNI lock – maksimum kompatybilności i oszczędność czasu przezbrajania (KIPP)
406 Dobór narzędzi skrawających (ISCAR)
410 ROTA NCX – uchwyt z systemem szybkiej wymiany szczęk do tokarek z cylindrem o krótkim skoku (SCHUNK INTEC)
412 Gwintowniki COMBO w nowych tolerancjach. YG-1 Poland bliżej swoich klientów podczas seminarium i pokazów obróbki skrawaniem (YG-1)

Nowe technologie

383 Digital Enterprise – cyfrowa fabryka zgodna z koncepcją Industry 4.0 (SIEMENS, KUKA)
386 Zerobot – innowacja w dziedzinie robotyzacji maszyn CNC (ROBOTY CNC)
388 U-FAST – nowatorskie urządzenie do spiekania materiałów w technologii SPS (GENICORE)

Nowości wydawnicze

396 Kompozyty ceramika–metal (K. Konopka, A. Miazga)
396 Przepływy smarów plastycznych w układach smarowniczych i węzłach tarcia. Wybrane zagadnienia (M. Paszkowski)
396 Podstawy konstrukcji maszyn. Ćwiczenia (R. Knosala, A. Gwiazda, A. Baier, P. Gendarz)

Obrabiarki

346 TruLaser Tube 7000 fiber. Wydajna wycinarka laserowa do rur i profili z automatycznym podawaniem i odbiorem (TRUMPF)
352 Exeron MP7 – wszechstronne, wyjątkowo dokładne i wydajne centrum obróbkowe (ROMATEX)
360 Z myślą o polskich producentach (FANUC)
364 Teksturowanie powierzchni i grawerowanie – AgieCharmilles LASER P (GF MACHINING SOLUTIONS)
366 Hybrydowa drukarka 3D – nowatorski system do produkcji form (SODITRONIK)
368 Premiera rynkowa frezarki MCV 800 Quick (KOVOSVIT MAS)
373 Nowe trendy w technologiach szlifierskich (JAZON)
379 Nowe centrum obróbkowe Newton Big T5-25 (TML TECHNOLOGIE)
380 Spawanie laserowe – niezawodna metoda łączenia (IPG PHOTONICS)

Obróbka - inne rodzaje

338 Hybrydowe procesy obróbki ubytkowej. Definicje, zasady tworzenia i znaczenie w przemyśle * Hybrid machining processes. Definitions, generation rules and real industrial importance - Wit Grzesik

STRESZCZENIE: Przedstawiono trendy w rozwoju procesów obróbki ubytkowej w strategii Produkcja/Wytwarzanie 4.0. Podano zwięzłe charakterystyki konwencjonalnych i niekonwencjonalnych procesów obróbki ubytkowej oraz możliwości technologiczne ich integracji w bardziej wydajne procesy hybrydowe, wykorzystujące dwa (lub więcej) źródła energii albo różne mechanizmy usuwania naddatku obróbkowego. Wprowadzono nową terminologię dotyczącą hybrydyzacji procesów wytwórczych.

SŁOWA KLUCZOWE: obróbka hybrydowa, obróbka wspomagana, obróbka łączona, skrawanie konwencjonalne, skrawanie niekonwencjonalne

ABSTRACT: Some important trends in the development of advanced machining processes with potential applications in Production/Manufacturing 4.0 are presented. In general, both conventional and unconventional machining processes are characterized in terms of potential technological possibilities related to their hybridization allowing the performance of more productive and effective machining processes. This is due to the fact that hybrid processes considerably enhance the advantages of individual processes and minimize potential disadvantages in individual processes. Possible classification systems of hybrid processes including the CIRP terminology are overviewed and some representative examples are provided. In particular, the hybrid machining processes based on the simultaneous and controlled interaction of process mechanisms and/or energy sources leading to the synergic effect (1 + 1 = 3) on the process performance are taken into account. Some conclusions and future trends in the implementation of hybrid processes are outlined.

KEYWORDS: hybrid machining, assisted machining, mixed machining processes, conventional machining, unconventional machining

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2018.5-6.50

Różne

390 Dynamika mobilnego robota transportowego * The dynamics of a mobile transport robot - Marcin Szuster, Paweł Obal

STRESZCZENIE: W artykule omówiono konstrukcję mobilnego robota transportowego, mającego formę wózka jezdniowego podnośnikowego, służącego do badań laboratoryjnych metod sterowania złożonymi obiektami dynamicznymi w zmiennych warunkach pracy. Przedstawiono opis dynamiki robota, otrzymany za pomocą równań Lagrange’a drugiego rodzaju z mnożnikami, zmodyfikowany w wyniku zastosowania procedury odsprzęgania mnożników. Zaprezentowano wyniki rozwiązania zadania odwrotnego dynamiki z wykorzystaniem zadanej trajektorii robota, składającej się z etapów ruchu typowych dla zadań transportowych, realizowanych przez wózki podnośnikowe.

SŁOWA KLUCZOWE: mobilny robot trójkołowy, dynamika mobilnych robotów kołowych

ABSTRACT: The article presents the construction of a mobile transport robot which is a forklift model, used for laboratory testing of control methods for complex dynamic objects in changing operating conditions. The robot dynamics is calculated using Lagrange equations of the 2nd type with multipliers. The results of solving the inverse dynamics problem were presented using the robot’s trajectory which consists of stages of movement typical for transport tasks performed by forklift.

KEYWORDS: 3-wheeled mobile robot, mobile robot dynamics

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2018.5-6.51

416 Przegląd patentów odnoszących się do problematyki miesięcznika Mechanik
428 Wybrane prace doktorskie dotyczące tematyki miesięcznika Mechanik

Wydarzenia i aktualności

336 Panorama
350 ITM Polska: Poznań, 5–8 czerwca 2018 r.
354 Jesienią branża obrabiarkowa spotyka się na Tajwanie – część 1 - Anna Wojewódzka

STRESZCZENIE: W dniach 7–11 listopada w Taichung International Exhibition Center & Greater Taichung International Expo Center odbędzie się kolejna edycja targów Taiwan International Machine Tool Show (TMTS). Impreza jest organizowana co dwa lata przez TMBA (Taiwan Machine Tool & Accessory Builders’ Association) we współpracy z władzami miasta Taichung i pod auspicjami Biura Handlu Zagranicznego w Ministerstwie Gospodarki Tajwanu.

358 Przemysłowa Wiosna w Kielcach
362 Piękna historia fabryki obrabiarek w Pruszkowie
370 Firma Prima Power zaprezentowała Laser Next 2141
374 Poznań Motor Show 2018
374 Nominacje profesorskie – Mirosław Karbowniczek
376 Okuma – 120 lat innowacji w obróbce maszynowej
414 wire 2018 i Tube 2018 – liczba kontraktów bije rekordy
447 „Smart Industry Polska 2018” – podsumowanie raportu firmy Siemens

Z działalności CIRP

344 Mikrobiologiczne ciecze obróbkowe do frezowania - Krzysztof Jemielniak

STRESZCZENIE: Większość komercyjnych cieczy stosowanych w obróbce skrawaniem zawiera oleje mineralne. Poważnym problemem jest rozwój mikroorganizmów w cieczach na bazie wody. Alternatywą może być zastąpienie emulsji (zawiesin kropelek oleju w wodzie) cieczami na bazie mikroorganizmów.

* Artykuły recenzowane

Spis reklam

3DCONNEXION 437
APX Technologie 363
DMG MORI 361
FABA 417
FANUC IV okł.
GALIKA 343, 348, 375
GF Machining Solutions II okł.
HERMLE 345
Hexagon Manufacturing Intelligence 429
Hiwin 357
Hurco 395
Igus 409
IPG Photonics 381
ISCAR 333
ITA 427
Kovosvit MAS 369
Kyocera Unimerco Tooling 405
MDT Wadowski 355
Mitsubishi Materials 401
Renishaw 422
Romatex 351, 353
Rösler 371
Sandvik Coromant I okł.
SCHUNK Intec 411
staleo.pl 371
Takumi 337
Targi AMB, Stuttgart 359
Targi Intec, Lipsk 371
Targi ITM, Poznań 350
Targi JIMTOF 2018, Tokio 397
Targi TOOLEX, Sosnowiec 372, wkł.
TML TECHNOLOGIE 379
Wenzel 421
WHM III okł.
Zoller 415

Mechanik nr 05/06/2018

Maj-Czerwiec 2018

Nasze propozycje

Wytrzymałość materiałów. Zbiór zadań z rozwiązaniami
Roman Gieleta

Wytrzymałość materiałów. Zbiór zadań z rozwiązaniami

Redakcja Wydawnictw WAT

Podręcznik jest zbiorem rozwiązanych zadań z podstawowych działów wytrzymałości materiałów. Jest...

Ludzkość poprawiona. Jak najbliższe lata zmienią świat, w którym żyjemy
Grzegorz Lindenberg

Ludzkość poprawiona. Jak najbliższe lata zmienią świat, w którym żyjemy

Wydawnictwo Otwarte

Autor opisuje, na czym polega rewolucja w genetyce, jak działa i co dziś potrafi sztuczna inteligencja....

Podstawy skrawania materiałów konstrukcyjnych. Wydanie III zmienione i uaktualnione
Wit Grzesik

Podstawy skrawania materiałów konstrukcyjnych. Wydanie III zmienione i uaktualnione

Wydawnictwo Naukowe PWN

Publikacja ta stanowi bogate kompendium wiedzy o procesie skrawania i jego zastosowaniach w przemyśle. W...

Autodesk Inventor Professional 2019PL / 2019+ / Fusion 360. Metodyka projektowania
Andrzej Jaskulski

Autodesk Inventor Professional 2019PL / 2019+ / Fusion 360. Metodyka projektowania

Wydawnictwo Naukowe PWN

Podręcznik jest przeznaczony dla osób, które chcą się nauczyć projektowania wyrobów (obejmującego...

Nasi partnerzy