ENG FB kontakt

19.06.2019

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2018

Zawartość miesięcznika nr 08/09/2018

Metrologia techniczna

710 Wiarygodność pomiaru mikroskopowego geometrii frezu kulistego oraz jej wpływ na nierówności powierzchni po frezowaniu kopiowym * Credibility of the microscopic measurement of the tool geometry and its influence on surface asperity after ball end milling - Michał Mendak, Michał Wieczorowski, Karol Grochalski, Bartosz Gapiński

STRESZCZENIE: Zbadano nowe frezy w różnych warunkach oświetlenia i uzyskano szczegółowe modele 3D. Różnice w geometrii wierzchołka narzędzia spowodowały uzyskanie powierzhni o diametralnie różnych parametrach. Zaobserwowano wpływ wykruszenia na postać powierzchni. Otrzymane modele 3D posłużyły do utworzenia mapy ubytków materiału ostrza narzędzia skrawającego.

SŁOWA KLUCZOWE: frezowanie, mikroskop różnicowania ogniskowego, zużycie narzędzia, nierówności powierzchni

ABSTRACT: New ball end mills in various lighting conditions were examined and detailed 3D models were obtained. Differences in the geometry of the tool tip resulted in a surface with drastically different parameters. The effect of the edge break was observed. The obtained 3D models were used to create a map of the material loss on the cutting edge of cutting tool.

KEYWORDS: turning, focus variation microscope, toolwear analysis, surface topography

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2018.8-9.112

714 Ręczne systemy załadunkowe – usprawnienie pomiaru (CARL ZEISS)
716 Korekcja odchyłek obróbkowych profili 2D opisanych krzywymi NURBS * Correction of machining deviations of 2D profiles described with NURBS curves - Andrzej Werner

STRESZCZENIE: Przedstawiono metodę korekcji odchyłek obróbkowych profili krzywoliniowych. Bazuje ona na wykorzystaniu pomiarów współrzędnościowych wstępnie wytwarzanego obiektu. Wyniki pomiarów zawierają informacje o zaobserwowanych odchyłkach obróbkowych. Dane te są wykorzystywane w przebudowie modelu geometrycznego wytwarzanego profilu.

SŁOWA KLUCZOWE: profil krzywoliniowy, frezarka CNC, pomiary współrzędnościowe, korekta odchyłek

ABSTRACT: The method of correction of machining of curvilinear profiles is presented. This method is based on the use of coordinate measurements of the pre-manufactured object. The results of the measurements contain information about the observed machining deviations. These data are used in the reconstruction of the geometric model of the produced profile.

KEYWORDS: curvilinear profile, CNC milling machine, coordinate measurements, correction of deviations

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2018.8-9.113

720 Ocena chropowatości powierzchni po frezowaniu narzędziem ze zmodyfikowanym tłumikiem drgań * Evaluation of surface roughness after milling with a tool with modified vibration damper - Piotr Löschner, Piotr Niesłony, Roman Chudy, Paweł Biłous, Marek Lipowczyk

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono wyniki badań wybranych parametrów chropowatości powierzchni po frezowaniu głowicą frezową z oprawką standardową oraz specjalną oprawką ze zmodyfikowanym tłumikiem drgań. Badania realizowano na autorskim stanowisku testowym. Uzyskano wyniki potwierdzające pozytywny wpływ zmodyfikowanego tłumika drgań na jakość obrobionej powierzchni.

SŁOWA KLUCZOWE: frezowanie, narzędzie z tłumikiem drgań, chropowatość powierzchni

ABSTRACT: This article presents the research results regarding chosen surface roughness parameters after milling with a standard holder and a holder equipped with a special modified vibration damper. The experimental research was conducted on a novel research stand. Obtained results have confirmed a positive effect of the modified vibration damper on machined surface quality.

KEYWORDS: milling, vibration damping holder, surface roughness

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2018.8-9.114

724 Ocena nierówności powierzchni toczonej i zużycia ostrza z wykorzystaniem mikroskopu różnicowania ogniskowego * Evaluation of surface asperities and tool wear after turning with use of a focus variation microscope - Michał Mendak, Michał Wieczorowski, Karol Grochalski, Bartosz Gapiński

STRESZCZENIE: Autorzy zbadali element cylindryczny, wytoczony w stali 100Cr6 za pomocą okrągłych płytek wykonanych z węglika spiekanego, z czterema różnymi wartościami posuwu na obrót. Po każdym etapie obróbki narzędzie było poddawane pomiarowi, a po zakończeniu obróbki zmierzono topografię powierzchni wału. Następnie uzyskane wyniki poddano analizie oraz wyodrębniono dane dotyczące chropowatości i zużycia narzędzi.

SŁOWA KLUCZOWE: nierówności powierzchni, pomiar zużycia narzędzia, toczenie, mikroskop różnicowania ogniskowego

ABSTRACT: The authors examined the shaft machined in 100Cr6 steel with four different feeds per revolution using round carbide inserts. After each session, the insert was subjected to measurement, and, finally, roughness of the entire shaft was measured. The obtained results were then analyzed and the roughness and wear data of the tools were presented.

KEYWORDS: surface asperities, tool wear analysis, turning, focus variation microscope

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2018.8-9.115

727 Zmiany powierzchni przedmiotów obrabianych na twardo przez frezowanie i nagniatanie * The changes of the workpiece surfaces by hard machining by milling and burnishing - Daniel Grochała, Emilia Bachtiak-Radka, Sara Dudzińska

STRESZCZENIE: Współcześnie wytwarzane maszyny muszą się odznaczać coraz lepszymi właściwościami funkcjonalnymi oraz eksploatacyjnymi. Urządzenia powinny pracować szybciej, wydajniej i z większymi przyspieszeniami, a jednocześnie zużywać mniej energii niż bywało to jeszcze kilka lat temu. Wymagania te dotyczą – bez wyjątków – produktów z branży samochodowej, lotniczej i obrabiarkowej, a także maszyn służących człowiekowi w życiu codziennym do zabawy czy nauki. Jednocześnie wymagana jest gwarancja długiej i bezawaryjnej pracy. W związku z tym coraz trudniejszym zadaniem dla technologa jest przygotowanie części spełniających bardzo restrykcyjne wymagania dokładności wymiarowo-kształtowej oraz stanu struktury geometrycznej powierzchni (SGP). Również coraz większy nacisk kładzie się na spełnienie dodatkowych wymagań funkcjonalnych powierzchni części (dotyczących właściwości hydrofobowych lub hydrofilowych, stopnia izotropowości czy zdolności do utrzymywania powłok i smarów). W artykule przedstawiono wyniki pracy mającej na celu określenie wpływu technologicznych parametrów frezowania i nagniatania przy obróbce powierzchni części w stanie ulepszonym cieplnie do wysokiej twardości. Uwagę skupiono zwłaszcza na określeniu wpływu strategii realizowanej obróbki na zmiany wartości wskaźników SGP opisujących nośność powierzchni.

SŁOWA KLUCZOWE: hybrydowe technologie, technologiczne parametry obróbki, struktura geometryczna powierzchni, nośności powierzchni

ABSTRACT: Today’s machines have to be characterized by increasingly better functional and operational properties. The devices should work faster, more efficiently with higher accelerations and at the same time use less energy than it was a few years ago. These requirements apply to the products from the automotive industry, aviation machine tools or machines serving people in everyday life to play or learn. At the same time, a guarantee of long and trouble-free operation is required. In connection with the above, it is increasingly difficult for the technologist to prepare parts that meet the very strict requirements of dimensional and shape accuracy and the state of the geometric structure of the surface (SGP). Also, more and more emphasis is placed on meeting the additional functional requirements of the part surface (hydrophobic or hydrophilic properties, the degree of isotropy or the ability to maintain coatings and lubricants). The paper presents the results of the work aimed at determining the effect of technological parameters of milling and burnishing when treating the surface of parts in the state improved by heat to high hardness. The work focused in particular on the determination of the impact of the strategy of the implemented treatment on changes in the value of SGP indices describing the load-bearing capacity of the surface.

KEYWORDS: hybrid technologies, technological parameters of machining, geometric surface structure, surface bearing capacity

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2018.8-9.116

730 Analiza wybranych parametrów chropowatości powierzchni po procesie toczenia stopu aluminium AW 6082 T6 * Analysis of selected surface roughness parameters the AW 6082 T6 aluminum alloy after turning process - Mariusz Kłonica

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań, dotyczące analizy chropowatości powierzchni 2D oraz 3D po procesie toczenia stopu aluminium AW 6082 T6. Analizie poddano powierzchnie stożkową oraz sferyczną. Próbki ze stopu aluminium wykonano na tokarce sterowanej numerycznie DMG MORI CTX450, wyposażonej w system sterowania Sinumerik 840D. Do pomiarów wybranych parametrów chropowatości powierzchni wykorzystano urządzenie do pomiaru konturu, chropowatości i topografii T8000 RC-12-40 firmy Hommel-Etamic z końcówką pomiarową o promieniu 2 μm, a także mikroskop Keyence VHX-5000 – do obrazowania powstałych powierzchni.

SŁOWA KLUCZOWE: stop aluminium AW 6082 T6, parametry chropowatości powierzchni, warstwa wierzchnia

ABSTRACT: The paper presents selected research results concerning the surface roughness analysis of 2D and 3D after the turning process AW 6082 T6 aluminum alloy. The conical and spherical surfaces were analyzed. Samples made of aluminum alloy were made on a DMG MORI CTX450 numerically controlled lathe equipped with the Sinumerik 840D control system. The Hommel-Etamic T8000 RC-12-40 measuring device with a measuring radius of 2 μm was used to measure the selected surface roughness parameters. The Keyence VHX-5000 microscope was also used in the study to visualize the resulting surfaces.

KEYWORDS: AW 6082 T6 aluminum alloy, surface roughness parameters, surface layer

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2018.8-9.117

Napędy i sterowanie

733 drylin W Exchange maksymalnie upraszcza konserwację prowadnic liniowych (IGUS)

Narzędzia

664 Metody szacowania minimalnej grubości warstwy skrawanej podczas obróbki narzędziami o zdefiniowanej geometrii * Methods of minimum uncut chip thickness estimation during cutting with defined geometry tools - Szymon Wojciechowski

STRESZCZENIE: Dokonano przeglądu metod szacowania minimalnej grubości warstwy skrawanej podczas obróbki narzędziami o zdefiniowanej geometrii. Wprowadzono podział metod na: doświadczalne, analityczne i numeryczne. Wykazano, że stosowane metody dotyczą głównie procesu toczenia ortogonalnego, niewiele jest natomiast prac dotyczących narzędzi o zaokrąglonym ostrzu.

SŁOWA KLUCZOWE: skrawanie, minimalna grubość warstwy skrawanej, narzędzia o zdefiniowanej geometrii

ABSTRACT: Methods of minimum uncut chip thickness estimation during cutting with defined geometry tools were presented. Approaches were divided into experimental, analytical, and numerical. It has been presented that applied methods concern mainly orthogonal turning, however only a few consider tools with rounded cutting edges.

KEYWORDS: cutting, minimum uncut chip thickness, tools with defined geometry

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2018.8-9.104

668 Dane zbierane w czasie rzeczywistym na potrzeby optymalizacji procesów. Praktyczne oprogramowanie do obróbki mechanicznej (WALTER)
670 Wpływ kąta wierzchołkowego wiertła na siły skrawania podczas wiercenia stopu aluminium * Influence of included drill angle on cutting forces during drilling of aluminum alloy - Paweł Pieśko, Magdalena Woźniak, Magdalena Zawada-Michałowska

STRESZCZENIE: Przedstawiono analizę wpływu geometrii wiertła krętego, a zwłaszcza kąta r, na siły skrawania podczas wiercenia otworów w elemencie wykonanym ze stopu aluminium do obróbki plastycznej EN AW-2024. Dodatkowo badano wpływ zastosowania korekcji geometrii wiertła na wartości sił skrawania. W trakcie prób mierzono wartości składowych Fx, Fy i Fz siły skrawania dla narzędzi o różnej geometrii, przy założonych, zmiennych parametrach technologicznych, tj. posuwie f i prędkości skrawania vc. Szczegółowej analizie poddano zmiany wartości składowej osiowej Fz. Stwierdzono, że stosowanie wierteł z kątem r < 100° jest niekorzystne ze względu na znaczną wartość siły osiowej Fz oraz jej dużą amplitudę. Również brak korekcji wiertła przekłada się na wzrost wartości siły osiowej Fz i jej amplitudy.

SŁOWA KLUCZOWE: wiercenie, siły skrawania, stop aluminium, geometria wiertła

ABSTRACT: The paper presents the analysis of the influence of the twist drill geometry, in particular the r angle, on the cutting forces during holes drilling in the element made of aluminum alloy for plastic forming EN AW-2024. In addition, the impact of the application of the drill geometry correction on the values of cutting forces was also investigated. During the tests, the values of components Fx, Fy and Fz of the cutting force for tools with different geometry with the set, variable technological parameters, i.e.: feed f and cutting speed vc were measured. The changes in the value of the axial component Fz were analyzed in detail. It was found that the use of drills with an angle of r < 100°, due to the significant value of the axial force Fz and high amplitude is unfavorable. Also, the lack of drill correction translates into an increase in the value of the axial force Fz and its amplitude.

KEYWORDS: drilling, cutting forces, aluminum alloy, drill geometry

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2018.8-9.105

673 Nowość : seria GW do toczenia rowków i przecinania (MITSUBISHI MATERIALS)
674 LOGIQ – inteligentna obróbka w erze Przemysłu 4.0 (ISCAR)
676 Nowa i rozszerzona oferta narzędzi do obróbki małych otworów, frezowania uzębień oraz toczenia rowków z firmy VARGUS (VARGUS)
678 Głowica wytaczarska PAFANA NWGW 10300 (PAFANA)
680 Ocena możliwości zwiększenia siły adhezji twardych powłok do ostrzy skrawających poprzez ich nagrzewanie laserowe * Estimation of possibilities of increase of adhesion of hard coatings to cutting edges by its laser heating - Maciej Jan Kupczyk

STRESZCZENIE: Celem badań była ocena możliwości zwiększenia siły adhezji (wartości obciążenia krytycznego mierzonego testem na zarysowanie) twardych powłok do ostrzy skrawających z węglików spiekanych poprzez ich nagrzewanie laserowe.

SŁOWA KLUCZOWE: ostrza skrawające, twarde powłoki, nagrzewanie laserowe

ABSTRACT: Evaluation of the possibilities of increasing of adhesion force (values of the critical load measured by the scratch test) of hard coatings to cutting edges made of cemented carbides by their laser heating was a purpose of researches.

KEYWORDS: cutting edges, hard coatings, laser heating

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2018.8-9.106

683 GARANT MasterTap. Mistrz gwintowania – uniwersalny, niezawodny i ekonomiczny (PERSCHMANN)
684 Wpływ zmiany orientacji osi narzędzia oraz kierunku jego prowadzenia w obróbce powierzchni swobodnej na chropowatość powierzchni * The influence of the tool axis orientation changes and the direction of tool driving in free surface machining on surface roughness - Jan Burek, Tomasz Rydzak, Artur Szajna

STRESZCZENIE: Przedstawiono wpływ prowadzenia narzędzia wzdłuż krzywych parametrycznych tworzących powierzchnię swobodną oraz zmiany orientacji osi narzędzia na parametry chropowatości podczas obróbki wykończeniowej.

SŁOWA KLUCZOWE: obróbka powierzchni swobodnej, orientacja narzędzia, obróbka symultaniczna

ABSTRACT: Presented is the effect of the direction of tool driving along parametric curves from a free surface and changes of the tool axis orientation on roughness parameters during finishing machining.

KEYWORDS: free surface machining, tool orientation, simultaneous machining

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2018.8-9.107

688 Nowy katalog narzędzi na płytki wymienne YG-1 (YG-1)
690 Metodyka oceny topografii czynnej powierzchni ściernic w aspekcie ich potencjału obróbkowego * The methodology of the grinding wheel active surface evaluation in the aspect of their machining potential - Wojciech Kacalak, Dariusz Lipiński, Filip Szafraniec, Katarzyna Tandecka

STRESZCZENIE: Ocena potencjału obróbkowego ściernic po procesie kondycjonowania, podczas ich eksploatacji oraz po zakończonych cyklach szlifowania jest ważnym i złożonym problemem. W artykule przedstawiono metodykę oceny topografii ściernic z zastosowaniem nowego wskaźnika zależnego od wysokości i ostrości wierzchołków ziaren ściernych, który umożliwia określanie potencjału obróbkowego badanej ściernicy. Analizy efektywności oceny z zastosowaniem opracowanego wskaźnika oraz innych parametrów przeprowadzono dla trzech różnych ściernic po procesie kondycjonowania oraz po 30 minutach procesu szlifowania. Wykazano, że opracowany wskaźnik integruje wpływ wysokości i ostrości naroży, a analiza jego wartości w odniesieniu do poszczególnych punktów ocenianej powierzchni pozwala określać postać zużycia oraz wnioskować o potencjale obróbkowym narzędzia.

SŁOWA KLUCZOWE: czynna powierzchni ściernicy, parametry oceny czynnej powierzchni ściernicy, potencjał obróbkowy narzędzia, struktura stereometryczna powierzchni ściernicy

ABSTRACT: Estimation of the machining capacity of grinding wheels after the conditioning process, during their operation and after the grinding process is an important and complex problem. The article presents a methodology for the evaluation of wheel topography using a new height indicator and sharpness of abrasive grains, which enables determination of the machining potential of the wheel to be tested. Analysis of the developed parameter was carried for three different grinding wheels and for two different state after the conditioning process and after 30 minutes of grinding.

KEYWORDS: grinding wheel active surface, grinding wheel active surface evaluation parameters, grinding wheel active surface machining potential, grinding wheel active surface stereometric structure

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2018.8-9.108

698 Analiza wpływu powłok przeciwzużyciowych na ostrzach skrawających na stan warstwy wierzchniej po toczeniu wykończeniowym stali C45 * Analysis of the influence of antiwear coatings on cutting tools on the condition of the surface layer after finishing turning of C45 steel - Michał Ociepa, Mariusz Jenek, Maria Zhbankova

STRESZCZENIE: Przedstawiono wyniki badań wpływu wielowarstwowych powłok CVD oraz PVD na ostrzach skrawających z węglika spiekanego na wybrane parametry warstwy wierzchniej po toczeniu wykończeniowym stali konstrukcyjnej C45 (1.0503). Badania wykazały, że wpływ powłok przeciwzużyciowych na stan WW jest istotny. W przypadku wszystkich badanych ostrzy odnotowano wzrost stopnia umocnienia WW wraz ze wzrostem wartości posuwu.

SŁOWA KLUCZOWE: powłoki przeciwzużyciowe, PVD, CVD, toczenie wykończeniowe, warstwa wierzchnia

ABSTRACT: The results of research on the influence of multi-layer CVD and PVD coatings on carbide cutting tools on selected parameters of the surface layer after finishing turning of C45 steel (1.0503) are described. The research showed a significant effect of antiwear coatings on the condition of surface layer. In the case of all tested blades, an increase in the strengthening level of the surface layer was noted along with the increase of the feed rate.

KEYWORDS: wear-resistant coatings, PVD, CVD, finish turning, surface layer

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2018.8-9.109

701 Technologia mocowań dla inteligentnej fabryki (SCHUNK INTEC)
702 Analiza oddziaływania zużycia ściernicy z korundu monokrystalicznego na siłę szlifowania i chropowatość powierzchni w procesie szlifowania obwodowego stali 100Cr6 * Analysis of influence of the mono-crystalline corundum grinding wheel wear on grinding forces and roughness parameters in peripheral surface grinding of 100Cr6 steel - Marcin Żółkoś, Witold Habrat, Janusz Świder, Elżbieta Socha

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono warunki i wyniki badań doświadczalnych dotyczących zużycia ściernicy monokorundowej ze spoiwem ceramicznym M3X60K5VE01-35 podczas szlifowania obwodowego stali 100Cr6. Analizowano oddziaływanie zużycia ściernicy na wartości składowych siły szlifowania oraz parametry chropowatości powierzchni. Zużycie określano poprzez pomiar profili czynnej powierzchni ściernicy z zastosowaniem czujnika indukcyjnego. Wykazano, że przyrost składowej normalnej siły szlifowania w czasie procesu może stanowić kryterium zużycia ściernicy ze względu na charakter zmian w czasie.

SŁOWA KLUCZOWE: szlifowanie obwodowe płaszczyzn, 100Cr6, zużycie, M3X60K5VE01-35

ABSTRACT: The paper presents the experimental study conditions and results of M3X60K5VE01-35 monocorundum with vitrified bond grinding wheel wear in 100Cr6 steel peripheral grinding process. The effect of grinding wheel wear on the values of grinding force components as well as surface roughness parameters was analyzed. The grinding wheel wear was determined by profile measurement of the active grinding wheel surface using an inductive sensor. It was shown that the increase in the normal component of the grinding force during the process can be an acceptable criterion for wear of the grinding wheel due to the quasi-linear changes over time.

KEYWORDS: peripheral surface grinding, 100Cr6, wear, M3X60K5VE01-35

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2018.8-9.110

706 Wpływ kąta pochylenia osi trzpieniowej diamentowej ściernicy kulistej na chropowatość powierzchni * Influence of the tilt angle of an spherical diamond head for roughness parameters - Jan Burek, Artur Szajna, Tomasz Rydzak

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych szlifowania ceramiki korundowej trzpieniową, diamentową ściernicą kulistą. Określono wpływ kąta pochylenia osi trzpienia ściernicy oraz prędkości wzdłużnej szlifowania na parametry chropowatości Ra i Rz. Przeanalizowano również rozkład efektywnej prędkości skrawania.

SŁOWA KLUCZOWE: szlifowanie, ceramika korundowa, diamentowa ściernica kulista, kąt pochylenia osi trzpienia ściernicy

ABSTRACT: The article presents the results of experimental research for grinding of corundum ceramic with the use of an spherical diamond head. Article shows the influence of tilt angle and feed on roughness parameters. Authors also described influence of tilt angle and thickness of the grinding layer on effective cutting speed.

KEYWORDS: grinding, corundum ceramics, spherical diamond head, tilt angle of spherical diamond head

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2018.8-9.111

709 Innowacje w pełnym zakresie (BOEHLERIT)

Nowe technologie

630 Integracja informatyczna kluczowym aspektem środowiska wytwórczego w Przemyśle 4.0 * IT integration is a spirit of the Industry 4.0 manufacturing environment - Piotr Szulewski

STRESZCZENIE: Omówiono innowacje techniczne i programowe w dziedzinie robotów, sterowania i komponentów automatyki, zaprezentowane podczas targów Hannover Messe 2018, w tym: ideę Industry 4.0, smart factory, nowe koncepcje sterowania, oprogramowanie wspomagające proces wytwarzania, systemy internetu rzeczy i zdalną diagnostykę.

SŁOWA KLUCZOWE: Hannover Messe 2018, Przemysł 4.0, cyfrowa fabryka, internet rzeczy, automatyka przemysłowa, roboty współpracujące, sieci przemysłowe

ABSTRACT: The paper illuminates the software and technical innovations in automation industrial equipment presented at the Hannover Messe 2018: the new idea of Industry 4.0, internet of things, smart factory, communication via field buses, cobots, industrial communication.

KEYWORDS: Hannover Messe 2018, Industry 4.0, smart factory, internet of things, automation, robotics, process monitoring and supervision

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2018.8-9.100

Nowości wydawnicze

639 TECH. Krytyka rozwoju środowiska technologicznego (J. Białek)
639 Podstawy konstrukcji maszyn. Tom 3. Przekładnie mechaniczne (A. Skoć, J. Spałek, M. Kwaśny)
639 Sensory w obrabiarkach CNC (W. Skoczyński)

Obrabiarki

640 TruMatic 1000 fiber – modułowa maszyna do wykrawania młoteczkowego i cięcia laserowego (TRUMPF)
644 Frezowanie form do reflektorów na Makino iQ500 (MAKINO)
646 Symulacja komputerowa pozycjonowania osi narzędzia w obróbce pięcioosiowej * Simulation of positioning of the tool axis in five-axis machining - Jan Burek, Rafał Flejszar

STRESZCZENIE: Przedstawiono wpływ pozycjonowania osi narzędzia na dynamikę osi obrotowych obrabiarki w obróbce pięcioosiowej elementów o złożonej geometrii. Zaproponowano strategię płynnej zmiany pozycjonowania osi narzędzia w oparciu o krzywe offsetowe oraz zweryfikowano działanie strategii z użyciem wygenerowanego kod NC.

SŁOWA KLUCZOWE: obróbka pięcioosiowa, systemy CAM, obróbka powierzchni złożonych

ABSTRACT: The work analyzed the impact of the positioning of the tool axis on the dynamics of the rotary axis of the machine in the five-axis processing of elements with complex geometry. A strategy for smooth change of positioning of the tool axis based on offset curves has been proposed, and verified using a NC code.

KEYWORDS: 5-axis machining, CAM systems, complex surface machining

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2018.8-9.101

650 Porównanie błędów pionowych centrów frezarskich o różnym okresie eksploatacji * Comparison of vertical milling centers geometric errors with different time of machining - Tomasz Jankowski, Wojciech Borkowski, Paweł Piórkowski, Andrzej Roszkowski, Wacław Skoczyński

STRESZCZENIE: Przedstawiono wyniki testów diagnostycznych trzech trzyosiowych pionowych centrów frezarskich po różnym okresie eksploatacji w warunkach przemysłowych. Przeanalizowano błędy obróbkowe. Dokonano oceny obrabiarek na podstawie wartości błędów oraz określono przydatność maszyn do realizacji zadań obróbkowych w przedsiębiorstwie.

SŁOWA KLUCZOWE: pionowe centrum frezarskie, badania dokładności geometrycznej, QC10 Ballbar, odchyłka okrągłości, diagnostyka maszyn

ABSTRACT: Presented are the results of diagnostic tests for three 3-axis vertical milling centers with different time of machining. An error analysis was carried out. Machine tool evaluation was made on the basis of error values and their suitability for carrying out machining tasks was determined.

KEYWORDS: milling machine center, geometrical checks, QC10 Ballbar, roundness deviation, machine diagnostics

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2018.8-9.102

658 MindSphere V2 do obrabiarek sterowanych numerycznie MindSphere V2 for CNC machine tools - Marek Krok

STRESZCZENIE: Przedstawiono koncepcję implementacji internetu rzeczy (IoT – Internet of Things) z wykorzystaniem oferowanej przez firmę Siemens platformy MindSphere wraz z towarzyszącym jej dodatkowym sprzętem i oprogramowaniem do obrabiarek sterowanych numerycznie.

SŁOWA KLUCZOWE: internet rzeczy, obrabiarki sterowane numerycznie, akwizycja danych, analiza danych

ABSTRACT: Presented is the concept of the implementation of the Internet of Things (IoT) using the MindSphere platform offered by Siemens with accompanying additional hardware and software dedicated to numerically controlled machine tools.

KEYWORDS: Internet of Things, CNC machine tools, data acquisition, data analysis

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2018.8-9.103

Obróbka - inne rodzaje

734 Wpływ zawiesiny ściernej dawkowanej w sposób wymuszony na wydajność docierania jednotarczowego elementów ceramicznych * Effect of the abrasive slurry dispensed in a manner forced for the performance of single-disk lapping of ceramic elements - Adam Barylski, Maciej Gniot

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono zagadnienia związane z przygotowywaniem zawiesiny ściernej w docieraniu maszynowym powierzchni płaskich. W badaniach zastosowano wymuszony sposób dozowania zawiesiny mikroziaren ściernych na docierak żeliwny. Układ wymuszający umożliwiał sterowanie ilością nanoszonej substancji ściernej w zadanym przedziale czasu oraz wielkością obszaru zawiesiny dozowanej na powierzchnię roboczą docieraka.

SŁOWA KLUCZOWE: docieranie powierzchni płaskich, zawiesina ścierna, dawkowanie wymuszone

ABSTRACT: The article presents issues related to the preparation of an abrasive slurry in the running-in of flat machine surfaces. The research applied a forced method of dispensing a suspension of abrasive microspheres onto a cast iron ladder. The forcing system made it possible to control the amount of abrasive substance to be applied in a given time interval and to shape the size of the dispersion area dispensed to the work surface of the ladder.

KEYWORDS: lapping the flat surfaces, abrasive slurry, forced dosage

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2018.8-9.118

737 Wpływ strategii szlifowania kształtowo-podziałowego na dokładność i chropowatość uzębień kół zębatych * The influence of the profile-dividing grinding strategy on the surface accuracy and roughness of a gear teeth - Piotr Zyzak, Paweł Kobiela, Arnold Brożek, Marek Gabryś

STRESZCZENIE: Przedstawiono wyniki badań wpływu przyjętej strategii szlifowania kształtowo-podziałowego uzębień kół zębatych walcowych na szlifierce Rapid Höfler 900 na klasę dokładności wykonania uzębienia oraz chropowatość powierzchni. Dokonano porównania otrzymanych rezultatów dla przyjętych strategii szlifowania. Strategie uwzględniały zmianę następujących parametrów determinujących uzyskiwane efekty szlifowania: liczbę przejść, liczbę skoków oraz sposób kształtowania profilu ściernicy.

SŁOWA KLUCZOWE: koła zębate, szlifowanie kształtowo-podziałowe, efekty obróbki

ABSTRACT: In the paper are presented investigation results of an effects of adopted strategy of profile-dividing grinding of a cylindrical gear teeth, performed on the Rapid Höfler 900 grinder, on machining accuracy and surface roughness of the teeth. The strategies have taken into considerations changes in the following parameters determining obtained results of the grinding: number of passes, number of leads, shaping method of the grinding wheel.

KEYWORDS: a tooth gears, profile dividing grinding, results of the grinding operation

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2018.8-9.119

741 Szlifowanie wzdłużne wałków o małej sztywności z korekcją toru ruchu ściernicy * Traverse grinding of low-stiffness shafts with the use of a grinding wheel’s path correction - Jan Burek, Paweł Sułkowicz, Robert Babiarz

STRESZCZENIE: Przedstawiono metodę sterowania głębokością szlifowania wzdłużnego wałków o małej sztywności. W tym celu wykorzystano pomiar siły szlifowania, który umożliwił obliczenie korekcji toru ruchu ściernicy, aby zmniejszyć błędy walcowości i wymiary szlifowanych przedmiotów.

SŁOWA KLUCZOWE: szlifowanie wzdłużne, szlifowanie wałków, wałki o małej sztywności, odchyłka walcowości

ABSTRACT: This paper presents a method of increasing the shape and dimensional accuracy of low-stiffness shafts manufactured in traverse grinding process. In order to achieve that, grinding force measurement was used. It allowed to calculate such a correction of a grinding wheel’s path, that allowed to decrease dimensional and shape errors of grinded workpieces.

KEYWORDS: traverse grinding, cylindrical grinding, low-stiffness shafts, cylindricity error

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2018.8-9.120

744 Badania wstępne procesu szlifowania czopu wału na frezarce czteroosiowej * Preliminary tests of the shaft journal grinding process on a four-axis milling machine - Łukasz Nowakowski, Edward Miko, Michał Skrzyniarz

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono wyniki badań wstępnych procesu szlifowania czopu wału na czteroosiowej frezarce AVIA VMC800. Te badania są wprowadzeniem do opracowania procesu szlifowania czołowego czopów wałów korbowych silników okrętowych. Przeprowadzono pomiary wybranych błędów kształtu szlifowanego czołowo czopu.

SŁOWA KLUCZOWE: szlifowanie, czop wału, frezarka, błędy kształtu

ABSTRACT: The article presents the results of preliminary tests of the shaft grinding process on a 4-axis AVIA VMC800 milling machine. The carried out tests are a preparation for the development of the face grinding process of a crankshaft pivots of ship engines. Measurements of selected shape errors of the face-ground journal were carried out in the paper.

KEYWORDS: grinding, shaft stub, milling machine, shape errors

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2018.8-9.121

747 Zautomatyzowane stanowisko do diagnozowania procesów szlifowania * Grinding processes automated diagnostic test stand - Marcin Żółkoś, Marek Krok, Janusz Porzycki, Janusz Świder, Marek Grabowy

STRESZCZENIE: Przedstawiono zautomatyzowane stanowisko pomiarowe które bazuje na zmodyfikowanym centrum obróbkowym Haas VF-2YT. Stanowisko to umożliwia efektywne prowadzenie badań doświadczalnych procesów szlifowania konwencjonalnego oraz wspomaganego drganiami ultradźwiękowymi obrabianego przedmiotu (UAG). Omówiono poszczególne tory pomiarowe oraz rozwiązania automatyzujące proces akwizycji danych pomiarowych w trakcie prowadzenia badań eksperymentalnych. Szczególną uwagę poświęcono układowi do pomiaru składowych siły szlifowania.

SŁOWA KLUCZOWE: zautomatyzowane stanowisko pomiarowe, szlifowanie, pomiar sił w procesie szlifowania, UAG

ABSTRACT: Presented is the automated measuring test stand based on the modified Haas VF-2YT machining center. That allows conducting experimental research of conventional and assisted with workpiece ultrasonic oscillations grinding processes (UAG). Respective measurement paths and automated measurement data acquisition process during the experimental research was discussed. Particular notice was given to grinding force components measurement system.

KEYWORDS: automated test stand, grinding, measurement of forces in grinding process, UAG

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2018.8-9.122

Obróbka skrawaniem

751 Zastosowanie sztucznej inteligencji do diagnozowania zużycia narzędzia w procesie frezowania * Application of artificial intelligence to diagnose tool wear during milling - Jan Burek, Paweł Kubik

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono badania algorytmów sztucznej inteligencji w procesie rozpoznawania stanu narzędzia online. Ponadto opisano możliwości diagnozowania procesu frezowania, wynikające z zastosowana sztucznych sieci neuronowych, oraz ograniczenia zastosowania tej technologii. W przeprowadzonych badaniach doświadczalnych określono wpływ struktury sieci neuronowej na proces uczenia (czasochłonność uczenia i zdolność sieci do uogólniania wiedzy).

SŁOWA KLUCZOWE: frezowanie, sztuczne sieci neuronowe, TCM

ABSTRACT: The paper contains a research about an ability to use an artificial intelligence in tool condition monitoring process online. There was a parolee why developing a system which set a machine able to get a decision them self is advisable. Besides, there was described an ability to use an artificial intelligence, and limits to use the technology. In conducted experimental researchers there was discover an influence neural network’s structure on learning process (learning time-consuming and ability to make a knowledge an abstract).

KEYWORDS: milling, neural networks, TCM

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2018.8-9.123

754 Wybrane problemy obróbki riserów * Selected problems of risers machining - Edward Miko, Łukasz Nowakowski, Marian Szczerba, Piotr Krawczyk, Michał Kopania

STRESZCZENIE: Przedstawiono proces obróbki riserów oraz wyniki pomiaru wybranych parametrów jakościowych. Risery to system rur używanych do połączenia wylotu głowicy przeciwerupcyjnej z platformą wiertniczą. Największym problemem podczas obróbki mechanicznej riserów jest dotrzymanie warunku jednakowej grubości ścianek i prostoliniowości na całej długości, która w opisywanym przykładzie wynosi 15140 mm.

SŁOWA KLUCZOWE: riser, toczenie, wiercenie długich otworów, wytaczanie długich otworów

ABSTRACT: Presented are the risers machining process and the results of measurement of selected errors of their execution. Risers are a system of pipes used to connect the outlet of the eruption head with the oil platform. The biggest problem during risers machining is their length, which in the described example is 15,140 mm.

KEYWORDS: riser, turning, drilling long holes, boring long holes

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2018.8-9.124

757 Modelowanie sił podczas frezowania walcowo-czołowego w oparciu o hybrydowy model numeryczno-analityczny * Hybrid numerical-analytical model for force prediction in end milling - Marek Madajewski, Szymon Wojciechowski, Natalia Znojkiewicz, Paweł Twardowski

STRESZCZENIE: Przedstawiono sposób predykcji składowych siły całkowitej podczas obróbki frezem walcowo-czołowym w oparciu o metodę elementów skończonych (MES) i podejście analityczne. Model hybrydowy wyznacza wartości sił Ff i FfN, które porównano z wartościami doświadczalnymi z testów obejmujących pomiar sił w trakcie frezowania.

SŁOWA KLUCZOWE: metoda elementów skończonych, modelowanie, składowe siły całkowitej, frezowanie walcowo-czołowe

ABSTRACT: Presented is method for prediction of cutting force components during end milling process by utilizing finite element analysis (FEA) combined with classical analytical approach. Hybrid model predicts Ff and FfN force components which are compared with empirical measurements from milling operation.

KEYWORDS: finite element analysis, modelling, force components, end milling

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2018.8-9.125

760 Wpływ wybranych warunków skrawania na siłę i moment podczas wiercenia żeliwa szarego * Influence of selected cutting conditions on torque and cutting force during drilling of gray cast iron - Edward Miko, Łukasz Nowakowski, Michał Skrzyniarz

STRESZCZENIE: Przeanalizowano wpływ wybranych parametrów skrawania (prędkości i posuwu) na moment i siłę skrawania podczas wiercenia żeliwa EN-GJL-250. Operacja wiercenia została wykonana wiertłem składanym firmy Allied Machine z serii DEM22000S-20FM, na pionowym centrum frezarskim Hermle B300. Pomiar momentu i siły skrawania podczas wiercenia przeprowadzono siłomierzem firmy Kistler.

SŁOWA KLUCZOWE: moment i siła skrawania, wiercenie, wiertła składane, żeliwo szare

ABSTRACT: The impact of selected cutting parameters (cutting speed and cutting feed) on the torque and cutting force during drilling gray cast iron EN-GJL-250 was analyzed. The drilling operation was carried out by Allied Machnie drill series: DEM22000S-20FM, on the Hermle B300 vertical milling center. The measurement of the torque and the cutting forces during drilling was carried out by Kistler device.

KEYWORDS: torque and cutting force, drilling, insert drill, grey cast iron

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2018.8-9.126

763 Analiza sił oraz drgań podczas frezowania kompozytu metalowo-ceramicznego * Analysis of forces and vibrations during milling of a metal-ceramic composite - Natalia Znojkiewicz, Marek Madajewski, Paweł Twardowski, Szymon Wojciechowski

STRESZCZENIE: Przeanalizowano składowe siły całkowitej oraz drgań podczas frezowania kompozytu metalowo-ceramicznego F3S.10S firmy Duralcan™ frezami, których ostrza są wykonane z dwóch materiałów: PCD oraz CBN. Badanie przeprowadzono przy zmiennych parametrach frezowania, tzn. różnych prędkościach skrawania vc i posuwu fz. Pomiary drgań i sił wykonywano w trzech kierunkach: posuwowym (Ff, Af), posuwowym normalnym (FfN, AfN) oraz odporowym (Fp, Ap). Z otrzymanych przebiegów sił i drgań wyznaczono miary punktowe, takie jak wartości średniokwadratowe. Analizy przeprowadzono zarówno w funkcji czasu, jak i częstotliwości. Analiza w głównej mierze dotyczyła wpływu prędkości skrawania i posuwu na poziom amplitud drgań i sił. Dodatkowo przeprowadzono analizę częstotliwościową.

SŁOWA KLUCZOWE: frezowanie, kompozyt, siły, drgania

ABSTRACT: Presented is the analysis of the cutting forces and vibrations during milling of the F3S.10S Duralcan™ metal-ceramic composite, using milling cutters made of two materials: PCD and CBN. The test was carried out with variable milling parameters, i.e. cutting speeds vc and feed fz. Measurements of vibrations and forces were made in three directions: feed (Ff, Af), feed normal (FfN, AfN), and resistant (Fp, Ap). The root mean square values were determined from the received forces and vibrations. The analysis was made both as a function of time and frequency. The analysis mainly concerned the impact of the cutting speed and the feed on the level of the amplitudes of the vibrations and forces. An additional frequency analysis was carried out.

KEYWORDS: milling, composite, forces, vibrations

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2018.8-9.127

766 Prognozowanie wartości mocy skrawania dla procesu przecinania impregnowanego drewna sosnowego na pilarce taśmowej * Forecasting values of cutting power for the sawing process of impregnated pine wood on band sawing machine - Daniel Chuchała, Kazimierz A. Orłowski

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono prognozowane wartości mocy skrawania dla pilarki taśmowej (ST100R firmy STENNER), które są stosowane w polskich tartakach. Wartości mocy skrawania oszacowano dla drewna sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.), które zostało poddane impregnacji. Dla porównania wyznaczono również wartości mocy skrawania dla drewna niezaimpregnowanego. Wartości te określono za pomocą innowacyjnej metody prognozowania sił skrawania, która uwzględnia elementy mechaniki pękania. Uzyskane w ten sposób prognozy porównywano z wartościami mocy skrawania otrzymanymi metodą klasyczną, opartą na właściwym oporze skrawania.

SŁOWA KLUCZOWE: moc skrawania, drewno sosnowe, drewno impregnowane, pilarka taśmowa

ABSTRACT: In this paper the predicted values of cutting power for band sawing machine (ST100R), which is used in the Polish sawmills, were presented. The values of cutting power were determined for wood of Scots pine (Pinus sylvestris L.), which was impregnated and not impregnated. These values were estimated using an innovative method of forecasting cutting forces, which takes into account the elements of fracture mechanics. The forecasts obtained in this way are compared with the values of cutting power estimated with the use of the classical method, which is based on the specific cutting resistance.

KEYWORDS: cutting power, Scots pine wood, impregnated wood, band sawing machine

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2018.8-9.128

769 Obróbka skrawaniem oraz techniki przyrostowe jako integralne etapy procesu wytwarzania hybrydowego z metali w Przemyśle 4.0 * Metal cutting and additive manufacturing as an integral stages of metals hybrid manufacturing in Industry 4.0 - Marcin A. Królikowski, Marta B. Krawczyk

STRESZCZENIE: W artykule omówiono rolę procesu obróbki skrawaniem jako integralnego etapu wytwarzania elementów z metali z wykorzystaniem technik przyrostowych. Wytwarzanie przyrostowe AM (additive manufacturing) jest zaliczane do grupy technik Przemysłu 4.0, które zmienią oblicze przemysłu i w przyszłości będą podstawą produkcji hybrydowej. Niniejszy artykuł wskazuje, że wytwarzaniu przyrostowemu z metali towarzyszą prawie zawsze dodatkowe metody obróbki konwencjonalnej.

SŁOWA KLUCZOWE: wytwarzanie przyrostowe, postprocessing, Przemysł 4.0, obróbka hybrydowa

ABSTRACT: This paper describes the role of metal cutting process as integral part of manufacturing with application of MAM (metal additive manufacturing) techniques. Additive manufacturing is written explicit as main feature included in Industry 4.0 cycle. AM techniques lead to hybrid manufacturing techniques as well. This paper points that AM almost always is accompanied by supplementary conventional machining.

KEYWORDS: additive manufacturing, post-processing, Industry 4.0, hybrid manufacturing

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2018.8-9.129

772 Wpływ parametrów technologicznych w procesie frezowania stali EZ6NCT25 na wybrane wskaźniki skrawalności * Influence of the cutting parameters on the selected machinability indicators in the milling of steel EZ6NCT25 - Agnieszka Skoczylas, Kazimierz Zaleski

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono wyniki badań momentu skrawania i chropowatości powierzchni w procesie frezowania czołowego stali EZ6NCT25. Stal EZ6NCT25, zaliczana do stali nierdzewnych, jest z powodzeniem wykorzystywana w przemyśle lotniczym i okrętowym. Wytwarza się z niej takie elementy, jak łopatki turbin czy zespoły komory spalania. W eksperymencie wykorzystano narzędzia monolityczne pełnowęglikowe o średnicy d = 12 mm. Badania przeprowadzono przy zmiennych parametrach technologicznych. Zauważono, że parametry te wpływają na moment skrawania i amplitudę momentu oraz – w mniejszym stopniu – na chropowatość powierzchni.

SŁOWA KLUCZOWE: stal nierdzewna EZ6NCT25, frezowanie czołowe, moment skrawania, chropowatość powierzchni

ABSTRACT: The paper reports results of an investigation of the cutting torque and surface roughness in the face milling of EZ6NCT25 steel. Classified as stainless steel, EZ6NCT25 is effectively used in the aviation and shipbuilding industries. This steel grade is used for producing elements such as turbine blades and combustion chamber assemblies. Experimental tests were performed with the use of full-carbide monolithic tools with the diameter of d = 12 mm. The tests were conducted at variable technological parameters. It has been observed that that cutting torque and amplitude cutting torque depend on machining conditions, and also, although to a lesser extent the surface roughness.

KEYWORDS: stainless steel EZ6NCT25, face milling, cutting torque, surface roughness

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2018.8-9.130

775 Technologia hybrydowa w produkcji indywidualnych implantów medycznych ze stopów tytanu * Hybrid technology used for the production of individual medical implants from titanium alloys - Andrzej Styczyński, Kasper Fogel, Włodzimierz Kołodziej, Jarosław Wróblewski

STRESZCZENIE: Przedstawiono efekt prac B+R objętych projektem pt. „Zaprojektowanie struktur powierzchni indywidualnych implantów medycznych wyprodukowanych w technologii hybrydowej z użyciem głowicy laserowej”, zrealizowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój POIR.01.01.01. Udoskonalono technologię ubytkową obróbki implantów z medycznych stopów tytanu i opracowano technologię laserowej modyfikacji powierzchni implantu.

SŁOWA KLUCZOWE: narzędzia skrawające, obróbka tytanu, wydajność procesu, implanty

ABSTRACT: The effect of R&D works covered by the project entitled „Designing the surface structures of individual medical implants, produced in hybrid technology using a laser head”, implemented as part of the Smart Growth Operational Programme No. POIR.01.01.01. The technology of waste machning of implants from medical titanium alloys has been improved and the technology of laser surface modification of the implant has been developed.

KEYWORDS: cutting tools, machining of titanium, productivity, implants

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2018.8-9.131

778 Analiza warstwy skrawanej w obróbce elementów cienkościennych o złożonej geometrii * Analysis of the machined layer of thin-walled complex geometry parts - Jan Burek, Rafał Flejszar

STRESZCZENIE: Przedstawiono sposób kształtowania warstwy skrawanej podczas frezowania z wykorzystaniem systemu CAD oraz opisano metodykę przeprowadzonych badań. Określono wpływ geometrii elementu obrabianego i kątów opasania na pole powierzchni styku narzędzia z przedmiotem obrabianym.

SŁOWA KLUCZOWE: elementy cienkościenne, systemy CAD, analiza warstwy skrawanej

ABSTRACT: Presented is the method of analysis of a machined layer in a CAD system in milling process, and described is the methodology of this type of research. The influence on the area of contact between the tool and the workpiece caused by geometry of the workpiece and the angles of wrapping wasdetermined.

KEYWORDS: thin-wall elements, CAD systems, cutting layer analysis

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2018.8-9.132

Panorama

626 Panorama
628 TOOLEX – sukces gwarantowany
638 Złączą nas targi
656 VIII Warszawskie Dni Techniki
657 Nominacje profesorskie – Romuald Paweł Mosdorf
663 Organizatorzy targów przemysłowych Intec i Zuliefermesse 2019 zapraszają polskie firmy

Różne

781 Przegląd patentów odnoszących się do problematyki miesięcznika Mechanik
783 Wybrane prace doktorskie dotyczące tematyki miesięcznika Mechanik

Z działalności CIRP

642 Hybrydowe szlifowanie stopów tytanu i glinu na osnowie z fazy gamma - Krzysztof Jemielniak

STRESZCZENIE: Chociaż nowa klasa żaroodpornych stopów tytanu i aluminium na osnowie z fazy gamma (γ-TiAl) mogłaby z powodzeniem zastąpić cięższe superstopy na bazie niklu, np. w łopatkach turbin, to jej zastosowanie jest ograniczone ze względu na bardzo złą obrabialność. Aby temu zaradzić, proponuje się obróbkę hybrydową: wspomagane ultradźwiękowo szlifowanie głębokie z posuwem pełzającym (ultrasonic assisted creep feed grinding – UACFG).

* Artykuły recenzowane

Spis reklam

APX Technologie 653
DMG MORI 654
FABA 661
FANUC 621
Galika 637, 643
GF Machining Solutions II okł.
Hermle 649
Hexagon Manufacturing Intelligence 723
igus 733
INMET-BTH 705
IPG Photonics 626
Iscar IV okł.
ITA 713
Jazon 661
KIPP III okł.
Kyocera Unimerco Tooling 687
Makino 639
Michał Brzeski – MB Szkolenia 627
Renishaw 719
SCHUNK INTEC 697
staleo.pl 662
Targi EUROblech, Hanower 625
Targi FASTENER Poland, Kraków 638
Targi Industry Meeting, Sosnowiec 662
Targi TIMTOS, Taipei 629
Targi TMTS 2018, Taichung 645
Targi TOOLEX, Sosnowiec 628
TML Technologie 657
Vargus 677
Walter I okł., s. 667
Zoller 695
zrobotyzowany.pl 661

Mechanik nr 08/09/2018

Sierpień-Wrzesień 2018

Nasze propozycje

Strukturalne aspekty odkształcania metali
Karol Przybyłowicz

Strukturalne aspekty odkształcania metali

Wydawnictwo WNT

W książce zawarto jakościowy opis procesów zachodzących podczas plastycznego odkształcania metali z...

Podstawy mechaniki ciał stałych i płynów
Andrzej Flaga

Podstawy mechaniki ciał stałych i płynów

Wydawnictwo Naukowe PWN

Najważniejszą zaletą niniejszej monografii jest przedstawienie w ramach jednego opracowania głównych...

Wytrzymałość materiałów. Zbiór zadań z rozwiązaniami
Roman Gieleta

Wytrzymałość materiałów. Zbiór zadań z rozwiązaniami

Redakcja Wydawnictw WAT

Podręcznik jest zbiorem rozwiązanych zadań z podstawowych działów wytrzymałości materiałów. Jest...

Ludzkość poprawiona. Jak najbliższe lata zmienią świat, w którym żyjemy
Grzegorz Lindenberg

Ludzkość poprawiona. Jak najbliższe lata zmienią świat, w którym żyjemy

Wydawnictwo Otwarte

Autor opisuje, na czym polega rewolucja w genetyce, jak działa i co dziś potrafi sztuczna inteligencja....

Nasi partnerzy