ENG FB kontakt

20.05.2024

Strona główna Lipiec 2014

Zawartość miesięcznika nr 07/2014

Biuletyn Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

502 Badania procesu szlifowania kompozytów BNDCC ściernicami diamentowymi ze spoiwem ceramicznym* - B. Staniewicz-Brudnik, E. Bączek, G. Skrabalak

Przedstawiono wyniki badań procesu szlifowania próbek kompozytowych z BNDCC ściernicami diamentowymi z nowo opracowanymi spoiwami o zróżnicowanej granulacji ziarna diamentowego (D46 45÷38 μm, D25 30÷20 μm) i jego podwyższonej koncentracji (C 125). Obliczono wydajność ubytkową procesu, właściwą wydajność ubytkową i wskaźnik G. Oceniono topografię powierzchni próbek poprzez określenie parametrów profilu chropowatości, obraz 2D i 3D. Zależności pomiędzy parametrami procesu a chropowatością zaprezentowano w postaci wielomianu drugiego stopnia z interakcjami. Określono parametry efektywnej obróbki w połączeniu z najniższą chropowatością.

SŁOWA KLUCZOWE: kompozyt BNDCC, ściernica diamentowa ze spoiwem ceramicznym, szlifowanie, chropowatość powierzchni

CAD/CAM

524 Funkcja wykrywania kolizji w wersji 4.5 oprogramowania systemowego dla sterowania SINUMERIK 840D sl (SIEMENS)
547 Delcam PowerSHAPE 2014R2 – nowe i szybsze narzędzie do inżynierii odwrotnej (DELCAM). Nowe funkcjonalności związane z techniką inżynierii odwrotnej (reverse engineering), które szybko i w sposób przyjazny dla użytkownika przyspieszają proces odwzorowania powierzchni oraz brył obiektów z siatki trójkątów.
548 Weryfikacja aerodynamiczna wariantów konstrukcyjnych pojazdu startującego w kategorii Urban wyścigu Shell Eco-marathon* - M. Wąsik, M. Targosz, W. Panfil

W ramach badań opracowano metodykę prowadzenia numerycznych badań aerodynamicznych pojazdu mającego wziąć udział w wyścigu Shell Eco-marathon. Posługując się tą metodyką, utworzono modele obliczeniowe oraz wykonano symulacje numeryczne czterech koncepcyjnych wersji rozwojowych pojazdu. Wartościami wynikowymi badań były rozkład wartości siły oporu aerodynamicznego oraz rozkład ciśnienia na powierzchni pojazdu.

SŁOWA KLUCZOWE: CFD, aerodynamika, metody numeryczne, mechanika płynów

552 Analiza wytrzymałościowa tłoka do silnika o minimalnym zużyciu paliwa* - E. Rola, J. Zowczak, M. Kowalik

Omówiono zagadnienia związane z procesem projektowania tłoka do małego silnika spalinowego o minimalnym zużyciu paliwa. Celem analiz było wyznaczenie najbardziej wytężonych miejsc, w których może nastąpić wczesne zużycie materiału. Obliczenia wytrzymałości, przeprowadzone metodą elementów skończonych (MES), umożliwiły poprawę kształtu wstępnego modelu.

SŁOWA KLUCZOWE: analiza wytrzymałościowa, MES, tłok, silnik o minimalnym zużyciu paliwa

555 XVIII Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Szczyrk, 12÷16 maja 2014 r.*
Artykuły z XVIII Międzynarodowej Szkoły Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji zamieszczone płycie CD
  K 109 Zmiana kroku próbkowania poprzez zmianę liczby rastrów w obliczeniach wskaźników chropowatości - Henryk Czarnecki, Ireneusz Piotr Chmielik

W opracowaniu przedstawiono możliwości zmiany kroku próbkowania na drodze dekodowania pliku i odfiltrowania części punktów pomiarowych. Nowy krok próbkowania stanowi wielokrotność kroku, z jakim zostały uzyskane dane pomiarowe. Pozwala to na dokonywanie badań wpływu zmiany kroku próbkowania na wartości wskaźników chropowatości na podstawie bazowego pomiaru.

Słowa kluczowe: metrologia powierzchni, programowa zmiana kroku próbkowania

  K 001 Wprowadzenie i spis treści
  K 011 Opracowanie konstrukcji i układu pomiarowego stanowiska do badania pomp czynników niskowrzących - Artur Andrearczyk, Grzegorz Żywica

W artykule omówiono opracowanie konstrukcji stanowiska pomiarowego wraz z układem pomiarowym, służącego do badania i wyznaczania charakterystyk agregatów pompowych czynników niskowrzących. W pierwszej części opisano koncepcję wraz z konstrukcją. Druga część artykułu została poświęcona układowi pomiarowemu. W ostatniej części przedstawiono przykładowe charakterystyki pomp czynnika niskowrzącego.

Słowa kluczowe: badania pomp, czynnik niskowrzący, obiegi ORC

  K 019 Opracowanie stanowiska badawczego oraz koncepcja badań wysokoobrotowych łożysk foliowych - Paweł Bagiński, Grzegorz Żywica

Artykuł prezentuje koncepcje planu badań oraz proces budowy stanowiska badawczego wysokoobrotowych łożysk foliowych, opracowane w celu wykrycia zjawiska niestabilności termicznej w łożyskach foliowych (ŁF). Na początku pracy autorzy wyjaśnili, co rozumie się pod terminem niestabilności termicznej, następnie opisano koncepcję planu badań, jaki będzie realizowany na zbudowanym stanowisku. W etapie końcowej części artykułu opisano stanowisko do badań łożysk foliowych.

Słowa kluczowe: łożyska foliowe, niestabilność termiczna, dynamika wirnika

  K 027 Drgania własne wirnika turbozespołu dużej mocy z pęknięciem - Sławomir Banaszek, Małgorzata Bogulicz, Mykola Shulzhenko, Boris Zajtsev

Przedstawiono wyniki obliczeń drgań własnych wirnika części średnioprężnej turbozespołu dużej mocy na sztywnych podporach, z hipotetycznym defektem w postaci pęknięcia. Obliczenia prowadzono programem MODWIR opracowanym w IMP PAN. Wykorzystano model belkowy MES. Częstości własne porównano z wynikami obliczeń modelu 3D autorstwa partnerów ukraińskich. Zaprezentowano także wybrane formy drgań własnych wirnika bez defektu i z pęknięciem.

Słowa kluczowe: turbozespół, drgania własne, pęknięcie

  K 035 Projektowanie uchwytu obróbkowego z wykorzystaniem systemów CADCAM - Piotr Boral, Andrzej Piotrowski

W artykule przedstawiono zasady projektowania uchwytu obróbkowego z wykorzystaniem narzędzi CAD. Uchwyt, w postaci modelu 3D, został następnie wyeksportowany do programu CAM i stał się podstawą opracowanego procesu technologicznego.

Słowa kluczowe: uchwyt obróbkowy, systemy CAD/CAM, projektowanie, obróbka skrawaniem

  K 045 Analiza numeryczna planowania trajektorii robotów na przykładzie robota FANUC s-420f - Borys Borowik

W pracy przedstawiono różne metody wyznaczenia trajektorii przejścia robota dla zaprogramowanych punktów początkowych przy wykorzystaniu metod numerycznych w programie MATLAB.

Słowa kluczowe: trajektoria manipulatorów, metody numeryczne, programowanie

  K 051 Komputerowe wspomaganie projektowania zrobotyzowanych komór produkcyjnych – stanowisko do lakierowania karoserii samochodowej - Szymon Borys

Artykuł przedstawia możliwości automatyzacji procesu malowania. Zaprezentowana została zrobotyzowana komora do lakierowania karoserii samochodowej. Omówiono możliwości środowiska RobotStudio oraz pakietu Painting PowerPac, wspierających programowanie robotów off-line firmy ABB. Ich wykorzystanie upraszcza tworzenie symulacji oraz umożliwia wstępną optymalizację procesu.

Słowa kluczowe: malowanie, automatyzacja, programowanie robotów

  K 059 Algorytm cyfrowej korekcji głębi ostrości w elektronowej mikroskopii skaningowej - Małgorzata Bużantowicz, Witold Bużantowicz

Głębia ostrości w skaningowych mikroskopach elektronowych (SEM) ograniczona jest czynnikami fizycznymi. Opracowany algorytm eliminuje niepożądane efekty charakterystyczne dla serii zobrazowań SEM (przesunięcia, zmiany geometrii) oraz zwiększa głębię ostrości poprzez cyfrową korekcję i złożenie zbioru fotografii w jeden obraz o żądanych parametrach. Działanie aplikacji jest niezależne od typu mikroskopu, stąd może ona współpracować z urządzeniami pomiarowymi różnych producentów. Istnieje również możliwość wykorzystania przedstawianego algorytmu do korekcji zobrazowań pozyskiwanych z klasycznych mikroskopów optycznych.

Słowa kluczowe: korekcja głębi ostrości, cyfrowe przetwarzanie obrazu, skaningowa mikroskopia elektronowa

  K 069 Programowanie grafiki 2D w środowisku Embarcadero RAD Studio XE4 z wykorzystaniem biblioteki DirectX - Witold Bużantowicz, Jacek Warchulski, Marcin Warchulski

W artykule przedstawiono praktyczne aspekty programowania operacji graficznych w środowisku Embarcadero RAD Studio XE4 z wykorzystaniem biblioteki Microsoft DirectX.

Słowa kluczowe: programowanie grafiki dwuwymiarowej, DirectX, RAD

  K 075 Estymacja wytrzymałości części tworzonych z wykorzystaniem technologii FDM - Maciej Cader, Michał Kowalik, Piotr Cieślak

W artykule przedstawiono wyniki badań materiałów niemetalowych przeznaczonych do zastosowania w technologii przyrostowego wytwarzania elementów konstrukcji maszyn. Opisano metodologię przygotowania wybranych parametrów numerycznych – macierzy sztywności, materiałów wymaganych do przeprowadzenia analizy MES. Praca dotyczy estymacji wytrzymałości części tworzonych z materiału ABS-M30, dedykowanego do zastosowania w zaawansowanych centrach wytwórczych.

Słowa kluczowe: technologia FDM, materiał ABS-M30, macierz sztywności, estymacja wytrzymałości

  K 083 Komputerowo wspomagane pomiary stereometrii strefy formowania deformacji w procesie nagniatania - Ireneusz Piotr Chmielik, Michał Tagowski, Andrzej Zaborski

Zaprezentowano wykorzystanie zintegrowanego stanowiska pomiarowego do analizy stereometrii strefy kontaktu narzędzia z materiałem obrabianym w trakcie nagniatania statycznego i dynamicznego. Pomiary stereometrii wykonano przy zastosowaniu profilografometru ze stolikiem umożliwiającym precyzyjny przesuw powierzchni badanej w osi prostopadłej do kierunku przesuwu igły pomiarowej (New Form Talysurf 2D/3D 120 firmy Taylor Hobson) oraz na podstawie kolejnych pomiarów prostoliniowości i okrągłości na przyrządzie pomiarowym do pomiaru okrągłości (Talyrond 365 firmy Taylor Hobson).

Słowa kluczowe: pomiar stereometrii, obróbka powierzchniowa nagniataniem

  K 093 Analiza numeryczna powstawania lokalnych koncentracji naprężeń w badaniu obciążenia wewnętrznego w łożyskach tocznych - Agnieszka Chudzik, Anna Jach

W pracy przedstawiono wyniki analizy numerycznej powstawania lokalnych koncentracji naprężeń elementów tocznych w warunkach pracy. Obliczenia przeprowadzono dla elementów wykonanych z materiału idealnie sprężystego oraz z materiału sprężystoplastycznego z kinematycznym wzmocnieniem liniowym. W pracy zaprezentowano modelowanie strefy styku. Obliczenia wykonano, stosując MES, profesjonalny pakiet ANSYS.

Słowa kluczowe: naprężenia kontaktowe, łożyska toczne, styk części tocznych

  K 101 Komputerowo wspomagana analiza przyczyn i skutków wad - Wiesław Czader

W publikacji przedstawiono wyniki projektu poprawy jakości i udoskonalenia procesu produkcyjnego przewodów paliwowych typu ADK120 do samochodów osobowych, przy wykorzystaniu analizy przyczyn i skutków wad. Wykorzystano tu metodę FMEA wspomaganą komputerowym oprogramowaniem. Przeprowadzony projekt miał na celu znalezienie i wyeliminowanie źródeł powstawania niezgodności w wyrobie. Wprowadzone działania ustabilizowały proces produkcyjny oraz zmniejszyły liczbę powstających niezgodnych wyrobów, a także ryzyko powtórzenia się niezgodności. Przyczyniły się również, dzięki komputerowo wspomaganej analizie, do szybkich reakcji na wyłonione usterki w wyrobie, zarówno na etapie projektowania, jak i realizacji.

Słowa kluczowe: analiza przyczyn i skutków wad, wspomaganie komputerowe

  K 117 Komputerowo wspomagana analiza zarysu poprzecznego gwintowników wygniatających - Henryk Czarnecki, Hubert Michalczuk

W artykule omówiono zagadnienia związane z projektowaniem i analizą zarysu gwintownika wygniatającego na zimno w przekroju poprzecznym z wykorzystaniem autorskiej aplikacji komputerowej. Przedstawiono również możliwość wykorzystania symulacji komputerowej procesu gwintowania z wykorzystaniem programu Abaqus.

Słowa kluczowe: analiza zarysu gwintownika wygniatającego, aplikacje komputerowe

  K 127 Komputerowo wspomagana optymalizacja parametrów skrawania w obróbce toczeniem - Henryk Czarnecki, Michał Tagowski

W artykule przedstawiono zastosowanie własnego oprogramowania do komputerowego wspomagania optymalizacji parametrów skrawania na przykładzie toczenia.

Słowa kluczowe: optymalizacja, system komputerowy, parametry toczenia

  K 135 Symulacja procesów technologicznych w systemie I-DEAS - Henryk Czarnecki, Michał Tagowski, Andrzej Zaborski

W artykule przedstawiono klasyczny proces technologiczny toczenia powierzchni zewnętrznych przy użyciu modułowego systemu CAE I-DEAS

Słowa kluczowe: toczenie, komputerowe wspomaganie wytwarzania, symulacja procesów obróbkowych, I-DEAS

  K 143 Metody inżynierii odwrotnej w konstrukcyjnym przygotowaniu produkcji - Katarzyna Czech-Dudek

W artykule przedstawiono przykład zastosowania metod inżynierii odwrotnej do odtworzenia dokumentacji technicznej.

Słowa kluczowe: inżynieria odwrotna, przygotowanie produkcji, CAD/CAM

  K 149 Innowacyjny sposób wykorzystania modeli GIS dla potrzeb zarządzania eksploatacją systemu zaopatrzenia w wodę - Marcin Dąbrowski

Artykuł opisuje wyniki badań prezentujących sposób wykorzystania narzędzi klasy GIS dla potrzeb wspomagania działań związanych z eksploatacją systemu zaopatrzenia w wodę. W pracy scharakteryzowano główne problemy eksploatacyjne dotyczące tego systemu. Na tej podstawie przedstawiono model obsługi zdarzeń eksploatacyjnych występujących w omawianym typie systemu sieciowego, wskazując w nim w szczególności etapy, dla których istotna jest informacja odniesiona do lokalizacji obiektów technicznych w terenie. Uzupełnieniem opracowanego modelu jest prezentacja sposobu wykorzystania zbudowanych przez autora map tematycznych GIS dla potrzeb planowania oraz realizacji prac obsługowych i naprawczych.

Słowa kluczowe: eksploatacja, sieciowy system techniczny, system informacji geograficznej, zdarzenia eksploatacyjne

  K 159 Komputerowo wspomagane wyznaczanie współczynnika dynamicznego przekładni zębatej walcowej - Józef Drewniak, Jerzy Marszałek

W referacie porównano wartości współczynnika dynamicznego Kv wyznaczonego wg metod A, B i C normy ISO 6336. Zgodnie z zaleceniem normy ISO 6336 do wyznaczenia tego współczynnika wg metody A wykorzystano równania ruchu dwóch modeli dynamicznych przekładni zębatej różniących się stopniem złożoności.

Słowa kluczowe: współczynnik dynamiczny, przekładnia zębata walcowa, norma ISO 6336

  K 165 Wyznaczenie charakterystyk eksploatacyjnych siłowni turbinowej z reaktorem wysokotemperaturowym w zmiennych warunkach pracy dla parametrów 28 MPa/550/580°C - Marta Drosińska

W referacie przedstawiono obliczenia dotyczące charakterystyk siłowni turbinowej posiadającej reaktor wysokotemperaturowy. Oceniono je w zmiennych warunkach pracy, zmienność ta dotyczyła różnej masy i zmiany pracy skraplacza. Parametry pracy obiegu potrzebne do wyznaczenia charakterystyk były wyznaczone programem DIAGAR.

Słowa kluczowe: reaktor wysokotemperaturowy, moc, reaktor, turbina

  K 173 Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do diagnostyki cieplno-przepływowej wieńców turbin parowych - Jerzy Głuch, Anna Butterweck

W artykule wykazano konieczność stosowania systemów diagnostyki cieplno-przepływowej dla obiektów energetycznych. Przedstawiono wady dotychczas stosowanych metod obliczeniowych (CFD) oraz zaprezentowano wstępne wyniki obliczeń z użyciem sztucznych sieci neuronowych (SSN). Wyniki uzyskane za pomocą CFD i SSN porównano.

Słowa kluczowe: sztuczne sieci neuronowe, diagnostyka cieplno-przepływowa, turbina parowa

  K 181 Statystyczne sterowanie procesem (SPC) w branży motoryzacyjnej – wymóg czy potrzeba? - Ewa Golińska, Aleksander Kulesz

W artykule omówiono jedną z metod zarządzania jakością – statystyczne sterowanie procesem (SPC). Na przykładzie przedsiębiorstwa produkującego zagłówki samochodowe autorzy zaprezentowali korzyści płynące ze stosowania tej metody. Zwrócono również uwagę, że wykorzystanie metod statystycznych w procesach decyzyjnych wcale nie musi być trudne i czasochłonne, jeżeli będzie wspomagane komputerowo przy użyciu stosunkowo niedrogich narzędzi.

Słowa kluczowe: metody zarządzania jakością, metody statystyczne, statyczne sterowanie procesem, branża motoryzacyjna

  K 189 Numeryczna symulacja testu zderzeniowego Taylora z wykorzystaniem oprogramowania Ansys Workbench 14.5 - Rafał Gołębski, Piotr Paszta

W artykule przedstawiono aspekty z zakresu zderzeniowych testów Taylora. Zaprezentowany model jest określany jako test klasyczny, cylindryczna próbka uderza w nieodkształcalną sztywną płytę. Do analizy MES zostało wykorzystane oprogramowanie Ansys 14.5 Workbench. Model został zbudowany w środowisku Design Modeler, jako element siatki MES zostały użyte elementy tetragonalne. Symulację zderzeń przeprowadzono w module Explicit Dynamics środowiska Ansys. W konsekwencji przeprowadzonych obliczeń otrzymano graficzny obraz deformacji w czołowej części próbki. Powstała deformacja może zostać zinterpretowana jako odzwierciedlenie dynamicznej granicy plastyczności materiału.

Słowa kluczowe: Analiza MES, dyskretyzacja modelu, uderzenie, rozciąganie, naprężenie, odkształcenie

  K 195 Wpływ pola widzenia na odbiór symulacji szkoleniowej w środowisku wirtualnym - Andrzej Grabowski

Jednym z najważniejszych parametrów opisujących wysoce immersyjne wirtualne środowiska szkoleniowe jest pole widzenia oferowane przez okulary rzeczywistości wirtualnej. W pracy przedstawione są wyniki badań dotyczące wpływu pola widzenia m.in. na ogólną ocenę symulacji oraz zagregowane wskaźniki jakości symulacji. Badania przeprowadzono w oparciu o aplikację szkoleniową dotyczącą wykonywania prac strzałowych w podziemnej kopani węgla kamiennego i dwa rodzaje okularów rzeczywistości wirtualnej, o wąskim (45°) oraz szerokim (110°) polu widzenia.

Słowa kluczowe: rzeczywistość wirtualna, aplikacje szkoleniowe, obecność przestrzenna, realizm symulacji

  K 203 Symulacja procesu ewakuacji z wykorzystaniem silnika Bullet – porównanie z eksperymentem - Andrzej Grabowski, Hubert Welenc

Prezentowane w literaturze modele matematyczne procesu ewakuacji charakteryzują się dużą liczbą parametrów kontrolnych oraz wysoką złożonością obliczeniową. Rozwiązaniem tego problemu jest uproszczony model oparty na wykorzystaniu silnika fizyki. W pracy przedstawiono porównanie wyników ewakuacji próbnej dla dziewięciopiętrowego budynku z wynikami obliczeń numerycznych.

Słowa kluczowe: symulacja komputerowa, proces ewakuacji, systemy agentowe, rzeczywistość wirtualna

  K 209 Metoda doboru i oceny struktury linii montażowej - Waldemar Grzechca

Prezentowany artykuł skupia się na zagadnieniu doboru i oceny struktury linii montażowej dla produktu jednowersyjnego. W wielu pracach naukowych można spotkać rozwiązania w postaci linii szeregowej, a od lat 90. proponuje się także strukturę linii w kształcie litery U. W artykule przeanalizowano algorytm dla obu struktur proponując dla tych samych zadań dwa odrębne rozwiązania. Uzyskane wyniki zostały ocenione miarami jakości (czas linii, wskaźnik gładkości oraz efektywność linii), co pozwoliło na podjęcie decyzji dotyczącej wyboru struktury linii.

Słowa kluczowe: produkcja jednowersyjna, balansowanie linii montażowej, struktura linii montażowej

  K 217 Model neuronowy jako alternatywa dla numerycznego modelu okołodźwiękowego przepływu pary przez palisadę turbinową - Anna Grzymkowska

Występowanie skośnej fali uderzeniowej w przepływie pary przez palisadę turbinową stanowi zagrożenie dla bezpiecznej pracy turbiny oraz dla jej elementów konstrukcyjnych. Detekcja oraz lokalizacja fali uderzeniowej, a także rozpoznanie przyczyny jej powstawania, nie są możliwe do osiągnięcia na drodze pomiarowej. Analizę zjawisk zachodzących wewnątrz kanału przepływowego umożliwiają natomiast modele numeryczne oraz neuronowe. Zaletą modeli opartych o sztuczne sieci neuronowe jest szybkość obliczeń, znacznie większa niż w przypadku modeli numerycznych. Poprawnie utworzony model neuronowy kanału przepływowego pozwoliłby zatem wykryć i zlokalizować falę uderzeniową, a usunięcie przyczyny jej występowania umożliwiłoby przywrócenie warunków poprawnej pracy diagnozowanej maszyny przepływowej.

Słowa kluczowe: turbina parowa, fala uderzeniowa, model numeryczny, model neuronowy

  K 225 Perforce – system kontroli wersji w zastosowaniach - Stanisław Grzywiński

W artykule zaprezentowano możliwości i zalety zastosowania systemu kontroli wersji w procesie implementacji oprogramowania. Przedstawiono podstawowe funkcje systemu Perforce oraz porównano jego możliwości z innymi systemami dostępnymi na rynku.

Słowa kluczowe: system kontroli wersji, repozytorium, integracja

  K 235 Rozwiązania mobilne wspomagające utrzymanie ruchu maszyn - Łukasz Jaszczyk

W artykule przedstawiono możliwości zastosowania interaktywnych instrukcji obsługi w utrzymaniu ruchu kombajnów ścianowych. Opisywane rozwiązanie umożliwia wykorzystanie, opracowanych w ITG KOMAG, interaktywnych instrukcji na urządzeniach mobilnych takich jak tablet, smartfon oraz PDA, jak również komputerze pokładowym z platformą systemową Windows oraz Android. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie dostępności do informacji na temat bezpiecznego sposobu prowadzenia czynności naprawczych.

Słowa kluczowe: interaktywna instrukcja obsługi, rozszerzona rzeczywistość, rozwiązania mobilne, komputer pokładowy, utrzymanie ruchu

  K 247 Modelowanie i symulacja funkcjonowania wybranych urządzeń bezpieczeństwa biernego pojazdów samochodowych - Michał Jasztal, Andrzej Nadra, Marcin Milczarek

W ramach niniejszej pracy przedstawiono wybrane rozwiązania konstrukcyjne oraz opis funkcjonowania foteli, zagłówków oraz napinaczy pasów bezpieczeństwa stosowanych we współczesnych pojazdach samochodowych. Opracowane zostały modele CAD fotela samochodowego z zagłówkiem oraz model napinacza pasa bezpieczeństwa, a następnie przeprowadzono symulacje komputerowe ich funkcjonowania w sytuacji kolizji drogowej. Otrzymane wyniki symulacji pozwalają na określenie wpływu zastosowania konkretnego rozwiązania konstrukcyjnego na bezpieczeństwo bierne pasażerów pojazdów samochodowych. Ponadto, opracowane modele symulacyjne stanowią podstawę do prowadzenia dalszych analiz różnych aspektów funkcjonowania tego typu urządzeń.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo bierne, pojazd samochodowy, fotel samochodowy, zagłówek, napinacz pasów, modelowanie CAD/CAE

  K 263 Wybrane aspekty badań poligonowych optoelektronicznej głowicy śledząco-celowniczej - Wojciech Kaczmarek, Jarosław Panasiuk, Włodzimierz Borowczyk, Krzysztof Dzięciołowski, Łukasz Zbrzeżny

W artykule poruszono zagadnienia związane z badaniem głowic optoelektronicznych w warunkach rzeczywistych. Zaprezentowano problemy związane z przygotowaniem badań oraz ich przeprowadzeniem. Ponadto, autorzy przedstawili sprawdzenia wybranych parametrów głowicy.

Słowa kluczowe: demonstrator technologii, głowica optoelektroniczna, badania laboratoryjne

  K 273 Wybrane aspekty badań laboratoryjnych optoelektronicznych głowic śledząco-celowniczych - Wojciech Kaczmarek, Jarosław Panasiuk, Waldemar Śmietański, Zbigniew Peczyński, Łukasz Zbrzeżny

W artykule poruszono zagadnienia związane z badaniem głowic optoelektronicznych na etapie testów laboratoryjnych. Zaprezentowano problemy związane z testowaniem programów sterujących, kontrolą poprawności funkcjonowania poszczególnych modułów głowicy oraz głowicy jako całości.

Słowa kluczowe: demonstrator technologii, głowica optoelektroniczna, badania laboratoryjne

  K 285 Praktyczny test symulatora suwnicy w aspekcie symulacji wrażenia dotyku - Dariusz Kalwasiński

W artykule przedstawiono wyniki z przeprowadzonych testów sprawdzających funkcjonalność i przydatność symulatora suwnicy w prowadzeniu szkolenia operatorów suwnic. W praktycznych testach udział wzięli operatorzy suwnic, instruktorzy szkoleniowi i pracownicy służb bhp. Prezentowane wyniki dotyczą subiektywnego postrzegania funkcjonalności symulatora i jego przydatności w prowadzeniu szkoleń oraz poznania przyczyn powstawania zdarzeń wypadkowych występujących w procesie transportowania ładunków za pomocą suwnicy. Testy te wykazały, że szkolenie z użyciem symulatora suwnicy umożliwi zwiększenie umiejętności praktycznych przyszłych operatorów poprzez przećwiczenie możliwości manipulowania ładunkiem w środowisku pracy, a także uczestniczenie w zdarzeniach wypadkowych inscenizowanych w tym środowisku.

Słowa kluczowe: wypadki, symulator, suwnica, rzeczywistość wirtualna (VR)

  K 295 Wykorzystanie wspomagania komputerowego podczas tworzenia map akustycznych - Marianna Kazimierska-Grębosz, Joanna Kopania

W referacie przedstawiono problem hałasu komunikacyjnego i sporządzania map akustycznych. Aglomeracje miejskie są szczególnie zagrożone wzrastającym poziomem hałasu komunikacyjnego. Wykonane zgodnie z zaleceniami UE mapy akustyczne miast są istotnym wskaźnikiem określającym stopień zagrożenia hałasem. Celem referatu jest przedstawienie możliwości wykorzystania specjalistycznego oprogramowania do tworzenia strategicznych map hałasu.

Słowa kluczowe: wspomaganie komputerowe, hałas komunikacyjny, mapy akustyczne miast, ochrona środowiska, dyrektywy UE

  K 303 Statystyczne sterowanie procesem SPC w wytwarzaniu części maszyn - Marek Kęsy

Przedstawiono metodykę statystycznego sterowania procesem SPC w zakresie analizy stabilności i zdolności wytwórczej systemu produkcji, przy zastosowaniu pakietu statystycznego STATISTICA.

Słowa kluczowe: statystyka, proces, jakość, kontrola, wytwarzanie

 

  K 311 Optymalizacja geometrii sonotrody kawitacyjnej - Marcin Kiełbasiński, Bohdan Młynarski

W artykule przedstawiono problem oraz procedurę optymalizacji geometrii sonotrody ultradźwiękowej o częstotliwości pracy 60 kHz, przeznaczonej do pracy w środowisku wodnym. Do optymalizacji wykorzystano oprogramowanie MES: ANSYS Workbench.

Słowa kluczowe: kawitacja, sonotroda

  K 319 Badania własności eksploatacyjnych cienkich folii metalowych i numeryczna analiza wyników - Wiesław Komar

W artykule przedstawiono zwięzły opis badania własności eksploatacyjnych cienkich folii metalowych przeznaczonych na folię ślizgową w łożyskach foliowych w środowisku cieczy niskowrzącej. Zaprezentowano również metodę analizy wyników takich badań z zastosowaniem narzędzi numerycznych.

Słowa kluczowe: cienkie folie metalowe, analiza numeryczna, ciecz niskowrząca

  K 329 Zarządzanie wymaganiami w procesie projektowania w małych i średnich przedsiębiorstwach - Bogusław Kozicki, Grzegorz Linkiewicz

W artykule scharakteryzowano podstawowe wymagania występujące w typowym procesie projektowym oraz omówiono zagadnienia zarządzania tymi wymaganiami. Zidentyfikowano kluczowe problemy w definiowaniu i przetwarzaniu wymagań w trakcie projektowania produktu. Zaproponowano koncepcję systemu wspomagającego zarządzanie wymaganiami.

Słowa kluczowe: projektowanie, zarządzanie wymaganiami, małe i średnie przedsiębiorstwa

  K 337 Analiza wpływu wybranych aspektów technologii wykonania tranzystora MOSFET na krytyczne parametry użytkowe - Krystian Król, Andrzej Taube, Mariusz Sochacki, Jan Szmidt

W pracy przedstawiono analizę numeryczną wpływu wybranych procesów technologicznych na krytyczne parametry użytkowe n-kanałowego tranzystora DIMOSFET opartego o materiał szerokopasmowy – węglik krzemu 4H-SiC. Analizie poddano wpływ procesów implantacji obszarów warstwy dryftu oraz implantacji obszarów wysp typu p na napięcie krytyczne Uds max oraz charakterystyki wyjściowe i przejściowe przyrządu. Parametry te definiują praktyczną użyteczność przyrządu w przypadku zastosowania materiału w przyrządach mocy.

Słowa kluczowe: węglik krzemu, tranzystor MOS, modelowanie technologii

  K 343 Projekt dydaktycznego, modułowego, elastycznego systemu produkcyjnego - Jolanta Krystek

W artykule przedstawiono dydaktyczny, modułowy model elastycznego systemu produkcyjnego, składający się z modułów wytwarzania, transportowego i magazynowego. Opisano szczegółowo strukturę informacyjną systemu produkcyjnego. Proces produkcji został zaimplementowany w zintegrowanym systemie informatycznym IFS Applications.

Słowa kluczowe: Elastyczny System Produkcyjny, planowanie produkcji, harmonogram produkcji, IFS Applications, Asprova APS

  K 355 Wpływ prędkości obrotowej bębna sitowego na proces czyszczenia ziarna pszenicy w urządzeniu rotacyjnym - Zbigniew Krzysiak, Waldemar Samociuk, Grzegorz Bartnik, Janusz Zarajczyk, Marek Szmigielski, Sławomir Kocira, Jacek Skwarcz, Piotr Brodzki, Józef Kowalczuk, Leszek Krzywonos

W pracy przedstawiono analizę wydzielania masy ziarna pszenicy w nowym rotacyjnym urządzeniu czyszczącym. W urządzeniu tym wykorzystano obrotowe sito stożkowe. Czyszczenie ziarna polega na połączeniu przesiewania na sitach stożkowych z separacją pneumatyczną. Urządzenie umożliwia rozdzielenie mieszaniny czyszczonej na cztery frakcje. Analiza wydzielania masy ziarna pszenicy potwierdziła jego przydatność jako stacjonarnego urządzenia czyszczącego.
Przedstawione urządzenie czyszczące jest praktycznym przykładem wykorzystania systemów CAD do wytwarzania nowych urządzeń.

Słowa kluczowe: rotacyjne urządzenie czyszczące, czyszczenie ziarna, ziarno pszenicy, sito stożkowe

  K 363 Model polityki eksploatacyjnej dla potrzeb wspomagania procesu decyzyjnego w sieciowym systemie technicznym - Andrzej Loska

Artykuł obejmuje opis badań nad modelowaniem i oceną polityki eksploatacyjnej w odniesieniu do specyficznej klasy obiektów, jakimi są sieciowe systemy techniczne. Na tle ogólnych uwarunkowań modelowania eksploatacyjnego procesu decyzyjnego opracowano i przedstawiono model polityki eksploatacyjnej, stanowiący podstawę opisu sposobu funkcjonowania organizacji utrzymania ruchu typowego przedsiębiorstwa sieciowego. Konsekwencją praktycznej realizacji ww. modelu jest zbudowany przez autora taksonomiczny model oceny polityki eksploatacyjnej. Uwzględnienie w tym zakresie systemu komputerowego wspomagania pozwoli na ocenę i śledzenie zmian wartości polityki eksploatacyjnej realizowanej w ramach organizacji utrzymania ruchu z możliwością czynnego wpływu i kształtowania procesu decyzyjnego.

Słowa kluczowe: eksploatacja, sieciowy system techniczny, komputerowe wspomaganie decyzji eksploatacyjnych, scenariusze eksploatacyjne

  K 373 Zastosowanie animacji przebiegów procesów produkcyjnych w normowaniu czasów pracy - Józef Matuszek, Dawid Kurczyk

W pracy przedstawiono problem wyznaczania norm czasów pracy na stanowiskach roboczych. Określono metody normowania czasów, omówiono czynniki mające wpływ na czasy działań produkcyjnych. Podano tok postępowania w procesach racjonalizacji czasów w wykonywaniu zadań produkcyjnych. Scharakteryzowano przebieg normowania i standaryzacji pracy na przykładowym stanowisku. Zaproponowano zmiany w sposobie wykonywania prac, oceniono efekty dokonanych zmian.

Słowa kluczowe: przemysł maszynowy, normowanie czasu pracy

  K 381 Sztuczne sieci neuronowe w modelowaniu zjawisk zachodzących na rynku nieruchomości - Agnieszka Mazur-Dudzińska

Celem referatu jest zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do analizy zjawisk zachodzących na rynku nieruchomości. Szczególnie istotnym zagadnieniem związanym z tym rynkiem jest proces wyceny nieruchomości, dlatego podjęto próbę zastosowania sieci neuronowych do przewidywania cen nieruchomości. Problem ten został potraktowany jako zagadnienie klasyfikacji nieruchomości do jednej z grup cenowych. Badania zostały przeprowadzone na podstawie danych empirycznych pochodzących z lokalnego rynku mieszkaniowego. Do klasyfikacji obiektów zastosowano jednokierunkowe sieci wielowarstwowe.

Słowa kluczowe: sztuczne sieci neuronowe, metody klasyfikacji, rynek nieruchomości, wycena nieruchomości

  K 389 Zastosowanie narzędzi do oceny istotności zjawiska warstwy brzegowej w adaptacyjnej analizie powłok - Łukasz Miazio, Grzegorz Zboiński

Prezentowane badania dotyczą wykorzystania narzędzi do wykrywania i oceny istotności zjawiska warstwy brzegowej, jako istotnego fragmentu dodatkowego kroku adaptacyjnego, wprowadzonego do standardowej procedury typu „hp”. W artykule przeprowadzono analizę adaptacyjną typu „hp” z dodatkowym krokiem automatycznej modyfikacji siatki początkowej, sterowanym wynikami z narzędzi do wykrywania i oceny istotności zjawiska.

Słowa kluczowe: warstwa brzegowa, analiza adaptacyjna, metoda elementów skończonych

  K 397 Analiza opływu powietrza wokół modeli silników wiatrowych z osią pionową - Wojciech Miąskowski, Paweł Pietkiewicz, Krzysztof Nalepa, Bartosz Moczulak

W artykule przedstawiono pierwszy etap badań nad wyznaczeniem rozkładu ciśnienia na łopatach turbin wiatrowych o osi pionowej. W tym celu wykonano analizę komputerową i doświadczalną opływu powietrza wokół modeli silników wiatrowych w skali mikrolboratryjnej. Prace były prowadzone w ramach zadania 5.11 projektu kluczowego nr POIG.01.01.02.-016/08 pt. „Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii”.

Słowa kluczowe: opływ powietrza, modele silników wiatrowych

  K 405 Metoda diagnozy oraz program ograniczania niepożądanych zjawisk związanych z użytkowaniem środków technicznych pod ziemią kopalni – projekt PROFI - Dariusz Michalak

W artykule przedstawiono wyniki dotychczasowej realizacji projektu PROFI, finansowanego ze środków Programu Badań Stosowanych pt. „Metoda diagnozy oraz program ograniczania niepożądanych zjawisk związanych z użytkowaniem środków technicznych pod ziemią kopalni – rozwiązania organizacyjne oraz ukierunkowane na redukcję ryzyka w podsystemie społecznym”. Omówiono opracowane narzędzia informatyczne pozwalające na cykliczne zbieranie informacji w zakresie treści i przyczyn niepożądanych zjawisk związanych z użytkowaniem środków technicznych.

Słowa kluczowe: zagrożenia techniczne, platforma informatyczna, konkurs BHP

  K 413 Przygotowanie kodu sterującego na tokarki CNC - Hubert Michalczuk, Krzysztof Tubielewicz, Ireneusz Piotr Chmielik

W opracowaniu przedstawiono sposób przygotowania kodu sterującego na tokarki CNC. Posługując się programem Mastercam, przygotowano proces produkcyjny tulejki, za pomocą weryfikacji i symulacji obróbki dokonano sprawdzenia operacji obróbkowych, następnie wygenerowano kod NC, który przesłano na tokarkę, w celu wykonania elementu. Omówiono współczesny sposób przygotowania obróbki skrawaniem przy zastosowaniu obrabiarek sterowanych numerycznie. Praca może stanowić wstępną instrukcję przygotowania operacji tokarskich za pomocą systemu Mastercam.

Słowa kluczowe: produkcja, CAD/CAM, toczenie CNC, systemy komputerowe, Mastercam, przygotowanie produkcji

  K 423 Koncepcja symulowania wypadków podnośnikowych wózków jezdniowych spowodowanych utratą stateczności z wykorzystaniem metod numerycznych - Marcin Milanowicz

W artykule przedstawiono koncepcję badania wypadków podnośnikowych wózków jezdniowych z wykorzystaniem metod numerycznych. Do badań wykorzystane będą dwie metody: elementów skończonych (MES) i układów wieloczłonowych (MB). Badania skupiają się na wypadkach związanych z utratą stateczności prowadzącą do przewrócenia wózka wraz z operatorem. Dzięki symulacji numerycznej możliwe jest zbadanie wielu konfiguracji wypadków, oszacowanie urazów, jakich doznałby operator, gdyby wypadek wydarzył się w rzeczywistości oraz przetestowanie i dobór zabezpieczeń wózków jezdniowych chroniących przed skutkami przewrócenia wózka. Wstępne wyniki symulacji opisano w artykule.

Słowa kluczowe: podnośnikowe wózki jezdniowe, metody numeryczne, symulacja numeryczna, metoda elementów skończonych, metoda układów wieloczłonowych

  K 431 Optymalizacja kształtu kołpaka siłowni wiatrowej drogą analizy komputerowej - Bartosz Moczulak, Wojciech Miąskowski, Krzysztof Nalepa, Paweł Pietkiewicz

W artykule przedstawiono tok postępowania podczas optymalizacji kształtu kołpaka turbiny wiatrowej o poziomej osi obrotu, wyniki analizy komputerowej i wyciągnięte na tej podstawie wnioski. Turbina wiatrowa powstała w ramach projektu kluczowego nr POIG.01.01.02.-016/08 pt. „Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii”.

Słowa kluczowe: siłownie wiatrowe, kołpak siłowni wiatrowej, optymalizacja

  K 439 Stanowisko dydaktyczne do wyznaczania właściwości funkcjonalnych sprzęgła bezpieczeństwa - Bartosz Moczulak, Wojciech Miąskowski, Krzysztof Nalepa, Paweł Pietkiewicz

W artykule przedstawiono budowę i analizę sztywności konstrukcji nośnej stanowiska dydaktycznego służącego do wyznaczania własności funkcjonalnych sprzęgła bezpieczeństwa, a także przykładowy przebieg badań sprzęgła kształtowo-ciernego. Wyniki przeprowadzonych badań doświadczalnych sprzęgła bezpieczeństwa wykonano według opisanej w niniejszym artykule metodyki badań.

Słowa kluczowe: stanowisko dydaktyczne, sprzęgło bezpieczeństwa

  K 445 Bezpieczeństwo i higiena pracy w handlu detalicznym - Krystyna Myrcha

W artykule przedstawiono problematykę zagrożeń wypadkowych w handlu detalicznym. Zaproponowano w nim zasady tworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w handlu detalicznym z przeznaczeniem dla pracodawców.

Słowa kluczowe: zagrożenia wypadkowe, bezpieczne i higieniczne warunki pracy w handlu detalicznym

  K 453 Ograniczanie zagrożeń urazowych przy wykonywaniu prac na wysokości - Krystyna Myrcha

W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia związane z ograniczaniem skutków upadków z wysokości. Przedstawiono przyczyny wypadków oraz typowe zdarzenia prowadzące do urazów. Zaproponowano sposób postępowania w celu skutecznego zmniejszenia liczby wypadków przy wykonywaniu prac na wysokości.

Słowa kluczowe: ograniczanie skutków upadków z wysokości, przyczyny wypadków, typowe zdarzenia prowadzące do urazów

  K 459 Budowa czterowirnikowego urządzenia latającego - Krzysztof Nalepa, Sebastian Mulewski, Wojciech Miąskowski, Paweł Pietkiewicz

W artykule przedstawiono zastosowanie technologii wytwarzania oraz sterowania, dostępnych na zasadach Open Source do budowy wielowirnikowego aparatu latającego. W ramach prac zmierzających do opracowania modelu czterowirnikowego urządzenia latającego przygotowano projekt techniczny ramy nośnej, dostosowany do możliwości posiadanej drukarki 3D. Głównym ograniczeniem wynikającym z wykorzystania technologii FDM przy zastosowaniu jednej głowicy drukującej jest brak możliwości użycia łatwego do usunięcia materiału podporowego. W związku z tym zdecydowano się na podzielenie ramy nośnej na elementy możliwe do wykonania na posiadanym urządzeniu do druku przestrzennego.

Słowa kluczowe: wielowirnikowe aparaty latające, sterowanie urządzeń latających

  K 469 Tworzenie modeli odlewów bezrdzeniowych z wykorzystaniem programu ZW3D (2012) - Agnieszka Niedźwiedzka, Łukasz Hubert Nadolny

W niniejszym artykule przedstawione zostało tworzenie bryły odlewu w programie ZW3D na podstawie dokumentacji technicznej. Nie tylko zaprezentowano podstawowe operacje, takie jak wyciągnięcie po krzywej prowadzącej oraz dwuścieżkowe wyciągnięcie, ale także zademonstrowano wykorzystanie funkcji łata MES oraz zmiennego promienia. W artykule podkreślono wpływ doboru wektorów i podziału szkiców profili na generowany kształt modelu.

Słowa kluczowe: modelowanie 3D, odlewnictwo, odlew bezrdzeniowy

  K 477 Tworzenie trójwymiarowych modeli kokil na podstawie modelu odlewu z wykorzystaniem programu ZW3D (2012) - Agnieszka Niedźwiedzka, Łukasz Hubert Nadolny

W niniejszym artykule przedstawiony został proces wykonywania trójwymiarowego modelu kokili z wykorzystaniem programu ZW3D (2012). Zaprezentowano m.in. definiowanie płaszczyzny podziałowej odlewu w przypadku, gdy nie ma możliwości podziału względem płaszczyzny symetrii, a także procedurę odwzorowywania modelu w formie, jak również inne funkcje przydatne podczas projektowania trójwymiarowych modeli odlewów oraz kokil służące do uwzględnienia naddatku na skurcz oraz określenia masy obiektu.

Słowa kluczowe: modelowanie 3D, kokila, układ wlewowy, skurcz

  K 485 Wyznaczanie liczby Strouhala dla opływu palisady płynem lepkim metodą dopasowywania kroku czasowego - Agnieszka Niedźwiedzka, Wojciech Sobieski

W artykule przedstawiono rozważania dotyczące opływu liniowej palisady profili kołowych powietrzem przy zmiennej prędkości przepływu. Pokazano prostą i praktyczną metodę określania liczby Strouhala, bez konieczności wykonywania kosztownych eksperymentów. Po wyznaczeniu liczby Strouhala dla jednej prędkości, można ją następnie wykorzystać w kolejnych symulacjach, z innymi prędkościami przepływu, o ile geometria układu nie ulegnie zmianie. Zaproponowane podejście ma charakter uniwersalny i może być stosowane w dowolnych opływach zarówno palisad, jak i profili pojedynczych. Model symulacyjny wykonano Metodą Objętości Skończonych w środowisku obliczeniowym ANSYS. Celem badań było sprawdzenie skuteczności i czasochłonności metody.

Słowa kluczowe: liczba Strouhala, palisada, profil kołowy

  K 495 Przykłady wieloparametrowej utraty stateczności prętów prostych - Jan B. Obrębski

Praca omawia kontynuację badań prezentowanych podczas ostatnich dwóch edycji XVI i XVII Szkoły w Juracie i w Szczyrku. Porównano tam zachowanie siedmiu podobnych belek swobodnie podpartych. Były one obciążone w dwu płaszczyznach i miały za każdym razem inny przekrój prostokątny różniący się rozmieszczeniem dwu materiałów: stali i drewna. Sześć ma wymiary 10 × 12 cm a siódma 12 × 12 cm. Porównano tam charakterystyki geometryczne, siły przekrojowe oraz naprężenia wywołane jedynie zginaniem i ze skręcaniem. Obecnie obliczenia dotyczą obciążeń krytycznych dla prętów o wskazanych wyżej przekrojach i są zilustrowane ich krzywymi granicznymi. Obliczenia oparte są na własnej teorii.

Słowa kluczowe: wieloparametrowa utrata stateczności, pręty kompozytowe

  K 513 Innowacyjne metody kształtowania jakości akustycznej terenów zurbanizowanych z wykorzystaniem entropii informacji - Waldemar Paszkowski

Podjęty w artykule temat ukierunkowany jest na zagadnienia oceny środowiska akustycznego. Za istotę problemu prowadzonych badań w tym zakresie przyjęto opracowanie sposobu oceny jakości akustycznej w środowisku zurbanizowanym. Percepcja dźwięków w takim środowisku, ze względu na występujące źródła wraz z towarzyszącymi zjawiskami, wywoływać może różne emocje wśród odbiorców. Jako wzorzec odniesienia równowagi akustycznej środowiska przyjęto ideę krajobrazu dźwiękowego dla potrzeb wyznaczenia oceny jakości akustycznej w środowisku. W niniejszym artykule podjęto próbę identyfikacji i oszacowania jakości akustycznej przy wykorzystaniu entropii informacji.

Słowa kluczowe: środowisko, jakość akustyczna, krajobraz dźwiękowy, entropia informacji

  K 523 Budowa i sprawdzenie dokładności laserowego skanera 3D - Piotr Paszta, Rafał Gołębski

W artykule przedstawione zostały wybrane zagadnienia budowy optycznego skanera laserowego 3D na bazie systemu DAVID Laserscanner jako przykład niskonakładowego zastosowania. Ma on zastosowanie do bezdotykowego pomiaru powierzchni i umożliwia pozyskanie przestrzennych obrazów istniejących już obiektów. Opisano procedurę kalibracji. Zaprezentowano metodykę przeprowadzenia skanowania. Zaproponowano również badanie dokładności odwzorowania skanowanych przedmiotów za pomocą kuli i walca. Porównano odwzorowanie zarówno pojedynczych skanów, jak i gotowych obiektów przestrzennych składające się z kilku skanów. Otrzymane modele zostały zmierzone i zweryfikowane za pomocą oprogramowania Leios 2.

Słowa kluczowe: optyczny skaner 3D, badanie dokładności skanera, Leios 2

  K 529 Wyznaczanie naporu na ścianki nieruchome metodą eksperymentu numerycznego - Paweł Pietkiewicz, Krzysztof Nalepa, Wojciech Miąskowski, Jakub Dominik Kwiecień

W pracy przedstawiono problem wyznaczania siły naporu hydrodynamicznego dla przypadku, w którym wykonanie klasycznego eksperymentu jest utrudnione lub niemożliwe. Odpowiednie przygotowanie modelu numerycznego oraz wykonanie obliczeń numerycznych pozwoliło na wyznaczenie siły naporu dla profilu trójkątnego oraz porównanie go z walcowym.

Słowa kluczowe: siła naporu hydrodynamicznego, model numeryczny

  K 537 Projekt, realizacja i charakterystyka pracy zasilacza hydraulicznego do smarowania łożysk ślizgowych - Paweł Pietkiewicz, Krzysztof Nalepa, Wojciech Miąskowski, Łukasz Miazio

W pracy przedstawiono założenia, koncepcję oraz najważniejsze zagadnienia dotyczące projektowanego i budowanego zasilacza hydraulicznego, podającego czynnik smarny do łożysk ślizgowych na stanowisku badawczym dynamiki wirników. Przed zastosowaniem zasilacza na stanowisku badawczym przeprowadzono badania mające na celu wyznaczenie charakterystyki pracy urządzenia.

Słowa kluczowe: zasilacz hydrauliczny, łożyska ślizgowe

  K 545 Określanie współrzędnych kątowych celu przy użyciu głowicy wizyjnej rakiety - Jan Pietrasieński, Kamil Dzięgielewski

W referacie zaprezentowano programowe rozwiązanie systemu optycznej głowicy śledzącej przeciwlotniczego pocisku rakietowego. Opisano wybrane metody przetwarzania obrazu używane przy śledzeniu celów powietrznych oraz przedstawiono wyniki działania zaprojektowanych algorytmów przetwarzania obrazu.

Słowa kluczowe: śledzenie celu, przetwarzanie obrazu, głowica śledząca

  K 553 Problemy stabilizacji lokatora akustycznego na bezzałogowym statku powietrznym - Jan Pietrasieński, Stanisław Grzywiński, Dariusz Rodzik

W referacie zaprezentowano obecne tendencje rozwojowe dla mobilnych systemów akustycznej lokacji. Przedstawiono sposoby rozwiązań sprzętowych stosowanych dla lokatorów akustycznych montowanych na bezzałogowych statkach powietrznych oraz możliwości ich wykorzystania. Scharakteryzowano również problem implementacji systemu stabilizacji lokatora akustycznego.

Słowa kluczowe: lokacja akustyczna, system stabilizacji, BSL

  K 561 Wykorzystanie programu Pulse Reflex® do analizy parametrów wibroakustycznych lotu bezzałogowego statku powietrznego - Jan Pietrasieński, Dariusz Rodzik, Stanisław Grzywiński

W referacie opisano zasady pracy programu Pulse Refleks i jego wykorzystanie do analizy charakterystyk wibroakustycznych lotu bezzałogowego statku latającego. Omówiono wyniki prowadzonych badań.

Słowa kluczowe: analiza wibroakustyczna, BSL, Pulse Reflex

 

  K 569 Uwarunkowania kinematyczne obserwacji pocisków balistycznych - Jan Pietrasieński, Marcin Warchulski, Jacek Warchulski, Witold Bużantowicz

W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych ruchu pocisków balistycznych oraz wskazano uwarunkowania kinematyczne ich obserwacji.

Słowa kluczowe: pociski balistyczne, trajektorie kinematyczne

 

  K 575 Zintegrowany system zarządzania budynkiem - Andrzej Piotrowski, Piotr Boral

Opisano projekt inteligentnego budynku zbudowanego w oparciu o szeroko dostępne, tanie elementy elektroniczne, stanowiący alternatywę dla rozwiązań komercyjnych.

Słowa kluczowe: mikrokomputery, mikrokontrolery, inteligentny budynek, sterowanie, panel fotowoltaiczny, stacja meteorologiczna

  K 587 Komputerowe wspomaganie badań skuteczności amunicji odłamkowej wyposażonej w zapalniki zbliżeniowe - Maciej Podciechowski, Dariusz Rodzik, Stanisław Żygadło

W referacie opisano model matematyczny zjawiska rażenia celów grupowych, zdefiniowano kryteria oceny skuteczności tego rażenia, a następnie przedstawiono algorytm symulacji komputerowej, który stanowił podstawę opracowania programu komputerowego do oceny skuteczności rażenia różnego typu amunicji.

Słowa kluczowe: skuteczność amunicji odłamkowej, symulacja komputerowa

  K 595 Symulacyjne badanie skuteczności amunicji odłamkowej - Maciej Podciechowski, Dariusz Rodzik, Stanisław Żygadło

W referacie przedstawiono wyniki komputerowej symulacji skuteczności rażenia amunicji odłamkowej wyposażonej w zapalniki zbliżeniowe.

Słowa kluczowe: skuteczność amunicji odłamkowej, symulacja komputerowa

 

  K 601 Opracowanie modelu autonomicznego robota technikami komputerowego wspomagania, projektowania i wytwarzania - Tomasz Pogorzelski

Głównym celem pracy było opracowanie modelu autonomicznego robota mobilnego sterowanego na podstawie obrazu z kamery. Zadanie uwzględniało zaproponowanie projektu koncepcyjnego autonomicznego robota oraz wykonanie modelu z podziałem na część mechaniczną, elektroniczną oraz programową. Przedstawiony robot mobilny został zaprojektowany i wykonany metodami komputerowego wspomagania, projektowania i wytwarzania. Główną funkcją robota jest identyfikacja znaków drogowych oraz poruszanie się zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Model stanowi również dobrą podstawę do dalszych prac, w celu zbudowania w pełni autonomicznego samochodu, odnajdującego się nie tylko na makiecie, lecz również w prawdziwym ruchu miejskim.

Słowa kluczowe: samochód autonomiczny, rozpoznawanie znaków drogowych

  K 607 Budowa aplikacji KBE wspomagającej proces projektowania typu zadanie selekcji - Jerzy Pokojski, Łukasz Woźnicki

W pracy omówiono budowę aplikacji KBE wspomagającej proces realizacji zadania projektowego typu selekcja. Przedstawiono koncepcję oraz scharakteryzowano zastosowane rozwiązania szczegółowe przyjęte w budowie aplikacji przykładowych. Omówiono także ogólne wnioski dotyczące postaci tej klasy oprogramowania.

Słowa kluczowe: KBE, budowa oprogramowania

  K 615 Budowa aplikacji wspomagającej proces generowania siatki MES - Jerzy Pokojski, Łukasz Woźnicki, Marcin Dębniak

W pracy omówiono budowę aplikacji wspomagających proces generowania siatki MES dla obiektów geometrycznych typu otwór i połączenia. Omówione zostało funkcjonowanie poszczególnych modułów (przede wszystkim aspekty koncepcyjne) wraz z uwarunkowaniami wynikającymi z realnych zastosowań.

Słowa kluczowe: automatyczne generowanie siatki MES, KBE

  K 623 Wykorzystanie chmur obliczeniowych w procesie projektowania inżynierskiego - Rafał Raczko

W pracy omówiono zagadnienia związane z możliwością wykorzystania chmur obliczeniowych w procesie projektowania inżynierskiego. Przedstawiono rodzaje oraz cechy chmur obliczeniowych. Opisano modele usług w ramach Cloud Computingu oraz aspekty wykorzystania Cloud Computingu w sektorze inżynierskim. Przedstawiono projekt PLATON – platformę obsługi nauki w chmurze.

Słowa kluczowe: chmury obliczeniowe, projektowanie inżynierskie z wykorzystaniem chmur obliczeniowych

  K 631 Propozycje form i zastosowań systemu fundamentu zespolonego - Janusz Rębielak

Przedmiotem pracy są propozycje kształtowania oraz zastosowań systemu fundamentu zespolonego, który został zaprojektowany przez autora jako bezpieczna konstrukcja dla posadowienia obiektów silnie obciążonych na gruntach o bardzo niskiej nośności oraz dla budynków lokowanych na obszarach aktywnych sejsmicznie. Jego powierzchnia jest teoretycznie nieograniczona, zatem naprężenia w gruncie poniżej jego dolnej powierzchni mogą być znikome. Ponadto nawet znaczne przemieszczenia gruntu pod odpowiednio uformowanym systemem fundamentu zespolonego mogą nie powodować utraty stateczności całej budowli. Dzięki odpowiedniemu rozmieszczeniu składników system ten odznacza się cechami ułatwiającymi bezpieczne przejmowanie dużych obciążeń dynamicznych. Wybrane elementy tego systemu konstrukcyjnego mogą być wyposażone na przykład w sterowane numerycznie siłowniki hydrauliczne, piezoelektryczne lub inne, których obecność istotnie podniesie efektywność absorbowania energii drgań wywołanych wstrząsami tektonicznymi. System fundamentu zespolonego może być solidną, bezpieczną podstawą dla megastruktur architektonicznych lokowanych nie tylko na podłożu gruntowym, lecz także zaplanowanych jako struktura nośna obszernych przyszłościowych samowystarczalnych habitatów unoszących się na powierzchni mórz i oceanów. Wstępne analizy tego systemu zostały przeprowadzone na podstawie jego modeli numerycznych zdefiniowanych w języku programowania Formian.

Słowa kluczowe: system fundamentu zespolonego, Formian

  K 637 Wykorzystanie modułów pomiarowych LAN-XI do rejestracji i akwizycji parametrów wibroakustycznych lotu bezzałogowego statku powietrznego - Dariusz Rodzik, Stanisław Grzywiński, Maciej Podciechowski, Stanisław Żygadło

W referacie opisano przykład wykorzystania modułów pomiarowych LAN-XI do rejestracji i akwizycji parametrów wibroakustycznych lotu bezzałogowego statku powietrznego. Podano parametry i konfigurację toru pomiarowego. Zaprezentowano przykładowe wyniki.

Słowa kluczowe: wibroakustyka, system pomiarowy, BSL

  K 645 Nowe metodyki prowadzenia projektu - Dariusz Rodzik, Paweł Siergiejuk, Stanisław Grzywiński

W pracy opisano metodologię i podstawowe zasady prowadzenia projektu z wykorzystaniem metodyki Scrum.

Słowa kluczowe: agile, scrum, zarządzanie projektem

  K 651 Wybrane aspekty zapewnienia funkcjonalności i niezawodności przeciwlotniczego zestawu rakietowego - Grzegorz Sawicki, Konrad Sienicki

W artykule opisano system etapowego programowania uzbrojenia. Scharakteryzowano kolejne etapy programowania w cyklu życia systemu uzbrojenia. Zaprezentowano ewolucję programu na przykładzie Przeciwlotniczego Zestawu Rakietowego.

Słowa kluczowe: programowanie uzbrojenia, przeciwlotniczy zestaw rakietowy, niezawodność

  K 659 Rozszerzony model GD&T dla kompensacji systematycznych błędów obróbki na OSN - Roman Stryczek, Artur Śpiewla

W artykule przedstawiono zasady budowy rozszerzonego modelu geometrycznego wymiarowania i tolerowania (GD&T) o elementy związane z danymi ustawczymi obrabiarki CNC. Syntetycznie przedstawiono podstawowe źródła błędów obróbki oraz możliwości kompensacji błędów systematycznych w praktyce warsztatowej. Omówiono problemy automatyzacji i komputerowej integracji procesu kompensacji błędów ustawczych w oparciu o model operacji powiązany z modelem GD&T. Przedstawiono praktyczny przykład implementacji zaproponowanego podejścia.

Słowa kluczowe: kompensacja błędów obróbki, budżet błędu, rozszerzony model GD&T, CIM

  K 667 Opracowanie modelu fizycznego i matematycznego systemu automatycznego sterowania żaglami na jachcie żaglowym - Konrad Świerblewski

W artykule przedstawiono model fizyczny i matematyczny systemu automatycznego sterowania żaglami na jachcie żaglowym. Układ pozwala na automatyczną regulację stopnia wybrania żagli w zależności od czynników zewnętrznych – kierunku wiatru i jego prędkości oraz kąta przechylenia jachtu.

Słowa kluczowe: model fizyczny, model matematyczny, sterowanie żaglami, jacht żaglowy, automatyzacja

  K 675 Strategiczna karta wyników – doskonałe narzędzie nawigacji strategicznej - Katarzyna Tubielewicz

Dynamika zmian w otoczeniu przedsiębiorstw warunkuje tworzenie odpowiednich modeli biznesowych, które implikują wybory strategiczne przedsiębiorstw, wpływając na pozycję konkurencyjną, wybór strategii oraz mierników jej realizacji. Celem artykułu jest zaprezentowanie Strategicznej Karty Wyników (SKW) jako skutecznego narzędzia monitorowania realizacji przyjętej strategii. Na tym tle przedstawiono istotę SKW oraz cztery podstawowe logicznie ze sobą powiązane perspektywy karty wyników. W artykule omówiono wybrane narzędzie informatyczne – pakiet Result Scorecard – wspomagające wdrożenie strategicznej karty wyników.

Słowa kluczowe: Strategiczna Karta Wyników, zarządzanie strategiczne, narzędzia informatyczne

  K 683 Zastosowanie systemów CAD/CAM w aplikacjach stomatologicznych - Krzysztof Tubielewicz, Ireneusz Piotr Chmielik, Hubert Michalczuk

W artykule przedstawiono możliwości zastosowania wybranych systemów CAD/CAM w stomatologii przy wykonywaniu protez stałych i częściowych. Zaprezentowano niektóre nowoczesne techniki obróbki metali i ceramiki jako alternatywę dla szeroko stosowanego w pracach dentystycznych odlewnictwa. Pokazano na przykładzie możliwości zastosowania współczesnych systemów CAD/CAM do projektowania implantów, jak również programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, a stosowanych w dentystyce.

Słowa kluczowe: systemy CAD/CAM, obrabiarki w stomatologii, modelowanie komputerowe

  K 695 Wykorzystanie programu ArchiCAD w projektowaniu przestrzeni publicznych - Malwina Tubielewicz-Michalczuk

W pracy przedstawiono wykorzystanie programu ArchiCAD dotyczące zagospodarowania przestrzeni publicznej na przykładzie rynku na terenie gminy Kamieńsk. Opisano narzędzia programu ArchiCAD potrzebne w procesie prawidłowego zaprojektowana przestrzeni publicznych. Przedstawiono, jak program ArchiCAD pomaga w zagospodarowaniu przestrzeni publicznych z zastosowaniem cyfrowego modelu terenu, bibliotek, materiałów oraz wizualizacji komputerowych.

Słowa kluczowe: architektura krajobrazu, przestrzeń publiczna, projekt, wizualizacja

  K 703 Komputerowy system obiektywnej kontroli pracy bojowej zestawów rakietowych z uwzględnieniem specyficznych warunków ergonomii środowiska pracy - Kamil Wacławik, Konrad Sienicki, Krzysztof Motyl, Dariusz Rodzik

Opracowywany w ramach projektu badawczego komputerowy system obiektywnej kontroli pracy bojowej Przeciwlotniczych Zestawów Rakietowych (PZR) ma za zadanie rejestrowanie i monitoring w czasie rzeczywistym realizacji zadań bojowych, zwłaszcza podczas strzelań rakietowych. Pod względem ergonomii środowiska pracy załogi, elementy PZR, tj.: stacje radiolokacyjne, kabiny dowodzenia i naprowadzania oraz wyrzutnie rakiet charakteryzują się specyficznymi warunkami pracy. W artykule opisano przyjętą koncepcję realizacji komputerowego systemu obiektywnej kontroli pracy bojowej PZR przy uwzględnieniu wymagań wynikających ze szczególnych warunków pracy załogi.

Słowa kluczowe: ergonomia stanowisk pracy, system obiektywnej kontroli

  K 713 Wykorzystanie programu AutoCAD do generowania punktów węzłowych polilinii - Jacek Warchulski, Marcin Warchulski, Stanisław Grzywiński

W referacie zaprezentowano możliwości wykorzystania programu AutoCAD do generowania punktów węzłowych polilinii. Przedstawiono możliwość wykorzystania języka programowania AutoLISP w procesie automatyzacji zadań grafiki.

Słowa kluczowe: AutoCAD, punkt węzłowy, AutoLISP, polilinia

  K 721 Narzędzia informatyczne rozpowszechniające znajomość przepisów regulujących bezpieczne warunki pracy - Wojciech Wołczyk, Łukasz Jaszczyk, Dariusz Michalak

W artykule przedstawiono opracowanie internetowej platformy szkoleniowej umożliwiającej dostęp do wiedzy dotyczącej znajomości przepisów regulujących bezpieczne warunki pracy pracownikom zakładów górniczych. Zaproponowano również narzędzie pozwalające na generowanie rankingów oraz statystyk dotyczących wyników, frekwencji lub czasu rozwiązywania testów przez szkolonych pracowników. Omówiono innowacyjny sposób przeprowadzenia finału konkursu BHP opracowany we współpracy z przedstawicielami działów BHP zakładów górniczych.

Słowa kluczowe: szkolenia BHP, platforma internetowa

  K 729 Analiza płyt i powłok zdominowanych membranowo z ciągłą zmianą naprężeń i odkształceń w strefach przejściowych - Magdalena Zielińska, Grzegorz Zboiński

Prezentowane badania dotyczą analizy struktur o złożonym opisie mechanicznym przy zastosowaniu adaptacyjnych elementów przejściowych. W niniejszej pracy skupiono się na analizie płyt zginanych oraz struktur zdominowanych membranowo. Uzyskane wyniki porównano pod kątem zastosowanego wariantu modelu przejściowego: klasycznego modelu przejściowego oraz modelu po wprowadzeniu modyfikacji algorytmu obliczeniowego. W obu przypadkach zestawiono obrazy naprężeń oraz krzywe zbieżności rozwiązań problemów struktur złożonych.

Słowa kluczowe: mechanika ciała stałego, struktury złożone, modele przejściowe, metoda elementów skończonych

  K 735 Eksperymentalna weryfikacja modelu matematycznego lotu rakiety naddźwiękowej - Bogdan Zygmunt, Krzysztof Motyl, Edward Olejniczak, Tomasz Rasztabiga

Zbudowano model matematyczno-fizyczny rakietowego pocisku naddźwiękowego z uwzględnieniem charakterystyk masowo-bezwładnościowych, a następnie zaimplementowano go do programu symulacyjnego MathCAD14. Uzyskano analizę numeryczną dynamiki lotu pocisku rakietowego, co pozwoliło określić podstawowe parametry balistyczne pocisku, takie jak zasięg, pułap, prędkość i przyspieszenie. Na tej podstawie sformułowano program badań poligonowych wyprodukowanych modeli rakiet. Przeprowadzono wstępne badania balistyczne rakiet na poligonie i uzyskano zadowalającą zgodność parametrów zmierzonych eksperymentalnie i uzyskanych z symulacji komputerowych.

Słowa kluczowe: model matematyczny, symulacja komputerowa

  K 745 Symulacja dynamiki pocisku rakietowego w warunkach laboratoryjnych - Bogdan Zygmunt, Jarosław Panasiuk, Bogdan Machowski, Wojciech Kaczmarek

W artykule przedstawiono rozwiązanie pozwalające na badanie dynamiki pocisków rakietowych w warunkach laboratoryjnych z wykorzystaniem manipulatora o sześciu stopniach swobody. Zaprezentowane stanowisko pozwala na zbieranie danych pomiarowych z układu sterowania w czasie rzeczywistym, jak też umożliwia testowanie algorytmów sterujących.

Słowa kluczowe: pocisk rakietowy, robot, symulacja

  K 753 Analiza właściwości dynamicznych wirnika stanowiska do badania wysokoobrotowych łożysk foliowych - Grzegorz Żywica, Paweł Bagiński, Małgorzata Bogulicz

W artykule przedstawiono analizę numeryczną właściwości dynamicznych wirników, pracujących na łożyskach foliowych smarowanych powietrzem, wykonaną w oparciu o opracowane w IMP PAN w Gdańsku modele numeryczne. Obliczenia wykonano dla dwóch wersji wału wirnikowego i różnych sił zacisku folii ślizgowej na wale. Ponadto w pracy omówiono sposób doboru maksymalnego obciążenia dynamicznego, jakie można będzie bezpiecznie zadać dla rotorów. Do obliczeń i prezentacji wyników użyto programu MESWIR i GRAF-MESWIR.

Słowa kluczowe: dynamika wirnika, łożyska foliowe, analiza numeryczna

566 Wpływ metody modelowania na obliczeniowe wartości obciążenia króćca pompy* - M. Kowalski

Wiele rurociągów tworzących instalację przemysłową wymaga – zgodnie z założeniami projektowymi i obowiązującymi standardami – przeprowadzania obliczeń wytrzymałościowych. Obecnie realizuje się je w programach komputerowych, które znacząco skracają czas projektowania. Dodatkową przesłanką wykonania analizy wytrzymałościowej są połączenia kołnierzowe rurociągów z urządzeniami wirującymi, np. pompami, gdzie konieczne jest sprawdzenie, czy wartości sił i momentów są niższe od wartości dopuszczalnych (określonych przez producenta bądź normy). W obliczeniach wykorzystuje się różne metody modelowania, które mają wpływ na otrzymywane wyniki. Jedną z nich jest powszechnie stosowana metoda osiowa. Zgodnie z jej głównym założeniem podpora rurowa jest modelowana bezpośrednio od osi rurociągu, z zadaną temperaturą otoczenia. W tym przypadku nie uwzględnia się rozszerzalności termicznej podpory rurowej. Aby rozwiązać ten problem, wykonuje się analizę z tzw. elementem sztywnym, modelowanym pomiędzy osią rurociągu a jego dnem, w miejscu połączenia z podporą rurową, z zadaną temperaturą medium płynącego w rurociągu głównym. W trakcie modelowania program komputerowy zakłada domyślną wartość sztywności podpory rurowej. Aby prawidłowo ocenić wpływ podpory – zainstalowanej na rurociągu najbliżej króćca – na obciążenia połączenia kołnierzowego króćca z rurociągiem, należy obliczyć sztywność dla konkretnego przypadku. Umożliwi to dokładniejszą analizę wytrzymałościową systemu rurociągów.

SŁOWA KLUCZOWE: rurociąg, pompa, króciec, obciążenia

Forum Akademickie

570 Objechać równik na 12,5 litrach paliwa!

Hydraulika i pneumatyka

522 Satelitowy agregat pompowy (POLITECHNIKA GDAŃSKA, Wydział Mechaniczny, Zespół Hydrauliki i Pneumatyki)

Materiałoznawstwo

513 Outsourcing w obszarze zapewnienia jakości (OBERON 3D). Popularność outsourcingu rośnie, a firmy świadczące tego rodzaju usługi muszą coraz mocniej konkurować w walce o klienta. Oprócz usług sortowania, napraw oraz kontroli dostaw firma Oberon 3D zapewnia pełne wsparcie sprzętowe. Zlecenie wykonania pomiarów często bardziej się opłaca niż zakup niezbędnego sprzętu oraz zatrudnienie i przeszkolenie personelu.
543 Wpływ chropowatości podłoża stalowego na wytrzymałość na odrywanie powłok polimocznikowych i poliuretanowych* - P. Mayer, J.W. Kaczmar

Przedstawiono badania dotyczące wytrzymałości na odrywanie powłok polimocznikowych i poliuretanowych naniesionych na podłoża stalowe. W celu zwiększenia przyczepności powłok polimerowych zastosowano obróbkę strumieniowo-ścierną podłoża stalowego, aby nadać mu żądaną chropowatość. Do wyznaczenia wytrzymałości na odrywanie powłok na substratach stalowych zastosowano metodę odrywania z użyciem maszyny wytrzymałościowej.

SŁOWA KLUCZOWE: obróbka strumieniowo-ścierna, powłoki polimocznikowe, powłoki poliuretanowe, wytrzymałość na odrywanie powłok polimerowych

Napędy i sterowanie

526 Przekładnie ślimakowe z regulowanym luzem bocznym* - W. Kacalak, M. Majewski, Z. Budniak

Przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne opatentowanych przekładni ślimakowych, które pozwalają na regulację lub eliminowanie luzu bocznego poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań specjalnych konstrukcji ślimaków i ślimacznic. Proponowane rozwiązania stanowią alternatywę dla przekładni falowych lub precyzyjnych przekładni konwencjonalnych.

SŁOWA KLUCZOWE: przekładnie ślimakowe, ślimacznica, ślimak, regulacja luzu

Narzędzia

497 Nowe gatunki frezarskie z powłoką PVD do wysoko wydajnej obróbki (MITSUBISHI). Nowa seria gatunków frezarskich z powłoką PVD do obróbki stali, stali nierdzewnej oraz materiałów trudno obrabialnych (np. ulepszanych cieplnie i stopów tytanu).
498 RF 100 Diver – wielozadaniowy frez trzpieniowy (GÜHRING). Obróbka kanałków, wiercenie, obróbka wykończeniowa, skośne zagłębianie to operacje technologiczne, które firma Gühring proponuje wykonywać jednym uniwersalnym frezem – RF 100 Diver.
500 Największy na świecie program standardowych i specjalnych szczęk tokarskich (SCHUNK). Oferta uniwersalnych szczęk nasadowych i systemowych szczęk tokarskich – do mocowania zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego – które znacznie skracają czas przezbrajania maszyny i obniżają koszty produkcji.
505 Twardy, twardszy, GARANT Diabolo 70 (PERSCHMANN/HOFFMANN GROUP). Frezy VHM serii GARANT Diabolo 70 spełniają najwyższe wymagania i zapewniają doskonałe wyniki podczas frezowania stali hartowanych o twardości 60÷70 HRC.
523 Płytki skrawające z powłoką w technologii Inveio™ (SANDVIK POLSKA)

Nowości wydawnicze

571 M. Dębski, D. Dębski: Wybrane zagadnienia wytrzymałości zmęczeniowej konstrukcji lotniczych
571 M. Żach: Strukturalna identyfikacja właściwości sprężysto-tłumiących materiałów hiperodkształcalnych

Obrabiarki

492 roboINNOWACJE – wydajność, jakość, precyzja i niezawodność (FANUC). Zintegrowane aplikacje firmy FANUC pozwalają na tworzenie funkcjonalnych i w pełni kompatybilnych układów, łączących w sobie różne urządzenia – np. centra obróbkowe ROBODRILL, ROBOCUT, wtryskarki elektryczne ROBOSHOT i roboty przemysłowe. Poszczególne maszyny mogą być dowolnie zestawiane, w zależności od potrzeb producenta.
494 Nowe wycinarki laserowe TruLaser serii 5000. Nowy wymiar cięcia z opcją BrightLine (TRUMPF). Wycinarki wyznaczające nowe standardy w zakresie wydajności i ekonomiczności procesu cięcia laserowego z bardzo dynamicznymi napędami i technologią BrightLine fiber stworzoną przez firmę Trumpf.
520 Pionowe centrum obróbkowe FEHLMANN PICOMAX® 75 – precyzyjna obróbka w pięciu i trzech osiach (ALFLETH ENGINEERING AG)
520 Przecinarka laserowa Diamond Fiber Laser z systemem PCS (System Kontroli Przebijania) (ECKERT AS)
521 Centrum obróbkowe Mikron HSM 500 LP z optycznym systemem pomiarowym (GF MACHINING SOLUTIONS)
523 Wykrawarka rewolwerowa zintegrowana z gilotyną kątową Shear Genius SGe6 (PRIMA POWER)
524 Wycinarka laserowa 2D TruLaser 5030 fiber z innowacyjną opcją BrightLine fiber (TRUMPF)

Obróbka - inne rodzaje

521 Zgrzewanie z dociskiem serwomechanicznym – metoda i urządzenie (INSTYTUT SPAWALNICTWA, Gliwice)
540 Wytwarzanie mikrostruktur osadzaniem elektrochemicznym* - K. Furyk, P. Lipiec

Przedstawiono metody osadzania elektrochemicznego struktur trójwymiarowych. Omówiono trzy podstawowe procesy oraz zaprezentowano przykładowe wyniki badań dostępne w literaturze.

SŁOWA KLUCZOWE: elektrochemiczne osadzanie, elektroformowanie, zlokalizowane osadzanie elektrochemiczne, galwanotechnika

Obróbka plastyczna

522 Nitownica współrzędnościowa sterowana numerycznie RNC (OK STROJSERVIS Polska)
534 Badania eksperymentalne i symulacyjne procesu cięcia stopów aluminium nożycami krążkowymi* - Ł. Bohdal

Przeanalizowano problemy napotykane podczas cięcia stopów aluminium AA6111-T4 nożycami krążkowymi. Problemy te można znacznie zredukować lub nawet wyeliminować przez prawidłowy dobór parametrów technologicznych procesu cięcia. W pracy zbadano wpływ najważniejszego z tych parametrów – luzu między nożycami – na jakość uzyskanego wyrobu. Przedstawiono także sposób modelowania metodą elementów skończonych (w Solwerze LS-DYNA) procesu cięcia nożycami krążkowymi. Opracowany model numeryczny, zweryfikowany doświadczalnie, umożliwia analizę stanów naprężenia i odkształcenia oraz analizę przemieszczeń w dowolnej chwili trwania procesu i po jego zakończeniu. Otrzymane wyniki badań wskazują na możliwość optymalizacji procesu projektowania technologii cięcia w zależności od przyjętych kryteriów, np. dotyczących jakości czy trwałości.

SŁOWA KLUCZOWE: cięcie nożycami krążkowymi, stop aluminium, badania eksperymentalne, modelowanie MES

Obróbka skrawaniem

485 Systemy monitorowania w obróbce skrawaniem* - A. Zawada-Tomkiewicz

Jedną z tendencji rozwojowych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn jest zapewnienie wymaganej dokładności wyrobów, którą uzyskuje się m.in. przez wprowadzenie do systemów wytwarzania układów diagnostyki i monitorowania. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu mechatronicznego podejścia do projektowania, które polega na zintegrowaniu z systemem wytwarzania zbioru czujników i metod przetwarzania sygnałów pozwalających na wnioskowanie o systemie wytwarzania, narzędziu i systemie narzędziowym, przebiegu procesu i jakości przedmiotu obrabianego.

SŁOWA KLUCZOWE: podejście mechatroniczne w projektowaniu, system monitorowania, diagnostyka w systemie wytwarzania

Panorama

483 Przegląd informacji krajowych i zagranicznych

Różne

516 Techniczne kwalifikacje zawodowe potrzebne… od zaraz - J. Berek

Wydarzenia

496 Przyszłość szlifowania. Sympozjum UNITED GRINDING w Szwajcarii - M. Kaczmarek
507 Targi JIMTOF 2014 w Tokio
514 XXII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO. Targi Kielce zapraszają 1÷4 września 2014 r.
517 Targi PLASTPOL 2014. Medale Targów Kielce
518 ITM Polska 2014. Biznes na międzynarodową skalę
532 Targi EuroBLECH 2014. Konferencja prasowa w Warszawie - I. Dziwiszek
533 Hala EXPO Kraków – już otwarta! - M. Kaczmarek
533 Podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca”
546 XI Konferencja Naukowa „Majówka Młodych Biomechaników” im. prof. Dagmary Tejszerskiej - M. Otrębska
551 Kolejny udany rok Bosch Rexroth w Polsce - M. Pilewicz

Z działalności CIRP

506 Obrabiarki do bardzo dużych przedmiotów* - M. Szafarczyk

* Artykuły recenzowane

Spis reklam

4metal.pl 525
Fanuc I okł.
GF Machining Solutions II okł.
JG Service 491
machine.pl 572
metale.org 525
metale24.pl 525
Nord-Lock IV okł.
Politechnika Warszawska 525
Schunk 501
Targi CIAME, Pekin 489
Targi MSPO, Kielce 515
WHM III okł.
Strona główna Lipiec 2014

Mechanik nr 07/2014

Lipiec 2014

Zamów NEWSLETTER

Kalendarium wydarzeń

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Nasze propozycje

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.
Stanisław Adamczak

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych" to kompendium poświęcone tematyce pomiarów i analizy...

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych
Jacek Banasiak, Katarzyna Szymańska-Dębowska

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Układy dynamiczne" to podręcznik związany z analizą układów dynamicznych, którą można zastosować w różnych...

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka
Joel L. Schiff (Tłum.: W. Sikorski)

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Matematyczny wszechświat" to wciągająca opowieść, która odkrywa przed czytelnikami prawa matematyczne...

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach
Tomasz Trzepieciński

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach

Wydawnictwo Naukowe PWN

W książce Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach przedstawiono specyfikę zjawiska tarcia...

Nasi partnerzy