ENG FB kontakt

25.06.2024

Strona główna Maj-Czerwiec 2024

Zawartość miesięcznika nr 05/06/2024

Metrologia techniczna

46 25-lecie firmy ITA
49 Pierwszy optyczny skaner 3D firmy Hexagon z funkcją zoomu – niezrównana elastyczność podczas kontroli złożonych części

Narzędzia

36 ISCAR chce zmienić świat obróbki... ponownie! (ISCAR)
44 Nowe wiertło firmy Boehlerit z płytkami wymiennymi Drilltec – najwyższe standardy produktywności i opłacalności (BOEHLERIT POLSKA)

Obrabiarki

16 Lasery włóknowe TruFiber – bardzo dobra jakość wiązki do precyzyjnego cięcia, spawania oraz druku 3D (TRUMPF POLSKA)
22 Presja na działanie. Priorytety strategiczne i techniczne oraz najnowsze inicjatywy firmy DEES – eksperta od tłoczenia (DEES)

Obróbka - inne rodzaje

54 Research on welding processes of multi-node aircraft frames and methods for their control Badania procesów spawania wielowęzłowych kratownic lotniczych oraz sposoby ich kontroli * - Paweł Bałon, Edward Rejman, Bartłomiej Kiełbasa, Robert Smusz, Grzegorz Szeliga

ABSTRACT: The designed aircraft frame structure uses a connection of tubular rods by welding. To apply automatic welding of trusses, the authors designed and assembled the welding station adapted to the dimensions and truss shape. You should also choose the appropriate welding power source and an interface for communication with a robot or automaton. Automatic welding of trusses also requires programming of the robot’s movement trajectory, especially the welding head, and a particularly accurate selection of welding process parameters. The most important issue of automation of the welding process is the nodes of the aircraft engine frame, whose limited access requires manual welding. Therefore, the future of welding lattice aircraft structures requires a hybrid approach to the process, i.e. some of the node connections can be easily automated, and some will remain in classical manufacturing methods. In addition, the topic of checking such connections using NDT methods was discussed. In addition, the issue of checking this type of connection using methods approved for aviation, i.e. NDT, was discussed.

KEYWORDS: welding, frame welding, aircraft welded structures, automatic welding, NDT testing

STRESZCZENIE: W projektowanej konstrukcji ramy samolotu zastosowano połączenie prętów rurowych poprzez spawanie. Aby zastosować spawanie automatyczne kratownic, autorzy zaprojektowali i zmontowali stanowisko spawalnicze dostosowane do wymiarów i kształtu kratownicy. Należy również dobrać odpowiednie źródło zasilania spawania i interfejs do komunikacji z robotem lub automatem. Spawanie automatyczne kratownic wymaga programowania trajektorii ruchu robota, zwłaszcza głowicy spawającej, oraz bardzo dokładnego doboru parametrów procesu. Najistotniejszą kwestią automatyzacji procesu jest spawanie węzłów ramy silnika samolotu, które ze względu na ograniczony dostęp wymagają spawania ręcznego. Zatem przyszłość spawania kratowych konstrukcji lotniczych wymaga hybrydowego podejścia do procesu – czyli częściowo proces łączenia węzłów można będzie prosto zautomatyzować, a częściowo trzeba będzie pozostać przy klasycznych metodach wytwarzania. Ponadto podjęto tematykę kontroli tego typu połączeń metodami dopuszczonymi dla lotnictwa, tj. NDT.

SŁOWA KLUCZOWE: spawanie, spawanie ram, konstrukcje spawane samolotów, spawanie automatyczne, badania NDT

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2024.5-6.10

 

* Artykuł recenzowany

Obróbka skrawaniem

6 Progress in modelling and simulation of the machining process – part II: Mesh-free modelling and simulation Postęp w modelowaniu i symulacji procesu skrawania – część II: Bezsiatkowe modelowanie i symulacja * - Wit Grzesik

ABSTRACT: In this paper some rules of mesh-free/meshless modelling and numerical simulations of fundamental physical phenomena associated with the machining process, including mechanisms of plastic deformation, chip formation and interfacial friction are overviewed. Some representative examples of the mesh-free modelling application to material removal processes at different scales, i.e.: machining processes, water jet-assisted processes, additive machining processes and simulation of micromachining processes using predominantly SPH (smoothed particle hydrodynamics) method are given.

KEYWORDS: mesh-free modelling, numerical simulations, machining process

STRESZCZENIE: W artykule omówiono zasady bezsiatkowego modelowania i symulacji numerycznej podstawowych zjawisk fizycznych towarzyszących procesom obróbki, w tym mechanizmów odkształcania materiału, tworzenia wióra i tarcia. Podano przykłady zastosowania bezsiatkowego modelowania procesów obróbki ubytkowej, m.in.: obróbki skrawaniem, wysokociśnieniową strugą wody (WJM i AWJM) oraz obróbki i symulacji mikroobróbki z użyciem metody SPH (hydrodynamiki wygładzonych cząstek).

SŁOWA KLUCZOWE: modelowanie bezsiatkowe, symulacja numeryczna, obróbka skrawaniem

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2024.5-6.9

 

* Artykuł recenzowany

Różne

60 Rola badań stosowanych w rozwoju innowacji produktowych - Krzysztof J. Konsztowicz
64 Examples of national opportunities for modernization of selected types of armament and developed weapons trainers Przykłady krajowych możliwości modernizacji wybranych typów uzbrojenia i opracowanych trenażerów uzbrojenia * - Krzysztof Bielawski, Andrzej Banacki, Mirosław Chmieliński, Arkadiusz Krupa, Piotr Majewski, Sławomir Tamberg, Dariusz Szagała

ABSTRACT: Presented is the use of devices and trainer devices that are the original applications of Zakład Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o. a part of the WB Group. This application also uses the characteristics of devices with the efficiency of modernization works understood as benefits resulting from the expenditure incurred. Special attention was paid to modernization resulting from the reliability of the improved system and its readiness to perform tasks. The article is not a presentation of the commercial offer but covers the scope of research and development works, implemented original modernization, developed in response to market expectations, user comments and technical progress. The potential of the WB Group and the current state of knowledge and application possibilities provided by AREX Sp. z o.o. is in meeting the requirements of the modern battlefield. The process should be conducted in the national defence sector (in the domestic industrial defence potential). This industry should have additional new technologies of modernization.

KEYWORDS: modernization process, functionality, safety, armament

STRESZCZENIE: Przedstawiono krajowe uwarunkowania modernizacji wybranych typów uzbrojenia i trenażerów uzbrojenia, które są autorskimi propozycjami Zakładu Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX Sp. z o.o. wchodzącego w skład Grupy WB. W procesie tym uwzględniono również charakterystykę związaną z efektywnością prac modernizacyjnych rozumianych jako uzyskiwanie korzyści w odniesieniu do ponoszonych nakładów. Szczególną uwagę poświęcono modernizacji wynikającej z funkcji niezawodności doskonalonego systemu i jego gotowości do wykonywania zadań. Artykuł nie jest przedstawieniem oferty handlowej, ale zakresu prac badawczo-rozwojowych i wdrożonych rozwiązań modernizacyjnych, opracowanych w odpowiedzi na oczekiwania rynku, uwagi użytkowników oraz postęp techniczny. Potencjał Grupy WB oraz stan wiedzy i możliwości wskazują, że w dziedzinie uzbrojenia AREX Sp. z o.o. jest w stanie spełnić wymagania stawiane przez współczesne pole walki. Proces modernizacji powinien być prowadzony w ramach krajowego przemysłu obronnego (w rodzimym przemysłowym potencjale obronnym). Przemysł ten powinien dysponować nowoczesnymi technologiami modernizacyjnymi.

SŁOWA KLUCZOWE: proces modernizacji, funkcjonalność, bezpieczeństwo, uzbrojenie

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2024.5-6.11

 

* Artykuł recenzowany

Wydarzenia i aktualności

4 Panorama
20 Wsparcie Tajwanu dla rozwoju inteligentnej produkcji w Polsce. Targi ITM (hala 5, stoisko nr 92), 4–7 czerwca 2024 r.
24 TMTS 2024 – mocne strony tajwańskiej branży obrabiarek - Monika Kaczmarek
32 INDEX Open House 2024 – nowa lokalizacja i nowe maszyny - Monika Kaczmarek
39 Zrównoważony rozwój nie jest celem, lecz misją. Podejście firmy Ceratizit do produkcji narzędzi skrawających - Monika Kaczmarek
50 ABPLANALP przedstawicielem firmy STUDER
51 ITM INDUSTRY EUROPE – ekspansja liderów innowacji
53 Dassault Systèmes prezentuje koncepcję Przemysłu 4.0 na żywo razem z Bosch Rexroth Polska

Z działalności CIRP

52 Zintegrowane smarowanie i hartowanie przy tłoczeniu na gorąco stopu aluminium utwardzanego wydzieleniowo - Krzysztof Jemielniak

STRESZCZENIE:

Wadą typowych stopów aluminium (SA) jest słaba formowalność w temperaturze pokojowej. W celu przezwyciężenia tego problemu zaproponowano utwardzanie wydzieleniowe po formowaniu jako tłoczenie SA na gorąco.

* Artykuły recenzowane

Spis reklam

Arex WB Group I okł.
Boehlerit Polska 45
Forwell Precision Machinery 19
GF Machining Solutions 29
Hermle 1
HIWIN 5
ISCAR IV okł.
Mitsubishi Materials 35
Staleo.pl 19
Targi AMB, Stuttgart (Niemcy) 15
Targi ITM INDUSTRY EUROPE, Poznań III okł.
Targi JIMTOF, Tokio (Japonia) II okł.
Tungaloy 43
XYZ Machine Tools 30–31
Zrobotyzowany.pl 19
Strona główna Maj-Czerwiec 2024

Mechanik nr 05/06/2024

Maj-Czerwiec 2024

Zamów NEWSLETTER

Nasze propozycje

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.
Stanisław Adamczak

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych" to kompendium poświęcone tematyce pomiarów i analizy...

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych
Jacek Banasiak, Katarzyna Szymańska-Dębowska

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Układy dynamiczne" to podręcznik związany z analizą układów dynamicznych, którą można zastosować w różnych...

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka
Joel L. Schiff (Tłum.: W. Sikorski)

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Matematyczny wszechświat" to wciągająca opowieść, która odkrywa przed czytelnikami prawa matematyczne...

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach
Tomasz Trzepieciński

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach

Wydawnictwo Naukowe PWN

W książce Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach przedstawiono specyfikę zjawiska tarcia...

Nasi partnerzy