ENG FB kontakt

24.04.2024

Strona główna Marzec 2024

Zawartość miesięcznika nr 03/2024

Druk 3D

46 Selected mechanical properties of MED610 medical resin used in PolyJet Matrix additive technology Wybrane właściwości mechaniczne medycznej żywicy MED610 stosowanej w technologii przyrostowej PolyJet Matrix * - Paweł Szczygieł

ABSTRACT: This paper presents the results of static strength tests carried out, i.e. tensile, bending and compression tests. The tests were performed on the basis of ISO 527, ISO 178 and ISO 604 standards. The study used a photo-curable resin with the trade name MED610, which meets a number of biocompatibility requirements and can be used for medical applications. PolyJet Matrix 3D printing technology was used to produce the test samples. The study showed a clear anisotropy of mechanical properties due to the printing orientation, particularly noticeable for the tensile and bending tests.

KEYWORDS: MED610, PJM, mechanical properties, 3D printing

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonych statycznych prób wytrzymałościowych, tj.: próby rozciągania, zginania i ściskania. Badania wykonano w oparciu o normy ISO 527, ISO 178 oraz ISO 604. W badaniu zastosowano żywicę fotoutwardzalną o nazwie handlowej MED610, która spełnia wiele wymagań dotyczących biokompatybilności i może być stosowana w aplikacjach medycznych. Do produkcji próbek wykorzystano technologię druku 3D PolyJet Matrix. Badanie wykazało wyraźną anizotropię właściwości mechanicznych, zauważalną zwłaszcza w testach rozciągania i zginania.

SŁOWA KLUCZOWE: MED610, PJM, właściwości mechaniczne, druk 3D

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2024.3.5

 

* Artykuł recenzowany

Napędy i sterowanie

19 Higieniczna konstrukcja, bezpieczeństwo i sprzęgła wałów dla wymagających środowisk (ENEMAC)

Narzędzia

24 BETAtec 90P Feed – czyli bezkompromisowość w najdrobniejszych szczegółach (BOEHLERIT POLSKA)
28 HELIMILL – skręcona rewolucja we frezowaniu (ISCAR)

Nowe technologie

44 Symulacja maszyn i procesów do obróbki strumieniowo-ściernej. Niższe koszty i większa ekologiczność

Nowości wydawnicze

22 Zrobotyzowana automatyzacja procesów. Tworzenie i wdrażanie systemów RPA (Tom Taulli)

Obrabiarki

16 TruLaser Station 7000 – kompaktowa stacja do spawania laserowego 3D (TRUMPF POLSKA)

Obróbka plastyczna

6 Modernisation of the drop forging process on the example of forming a bracket forging Modernizacja procesu kucia matrycowego na przykładzie kształtowania odkuwki wspornika * - Zbigniew Pater

ABSTRACT: This paper presents an example of the manufacturing of bracket forgings formed in a dual system. Cross-wedge rolling (CWR) was proposed as the forming method for the preform. The correctness of the adopted solution was verified in numerical simulations, which were performed using the commercial software Forge®. It was shown in detail how the shape of the workpiece changes in the individual operations of the forming process. Maps of temperature, effective strain, strain rate in the preform as well as distributions of force parameters in the rolling process are presented.

KEYWORDS: drop forging, cross-wedge rolling, preform, FEM

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono przykład wykonywania odkuwek wspornika kształtowanych w układzie podwójnym. Jako metodę wytwarzania przedkuwki zaproponowano walcowanie poprzeczno-klinowe (WPK). Poprawność przyjętego rozwiązania zweryfikowano w symulacjach numerycznych, które wykonano w komercyjnym programie Forge®. Szczegółowo pokazano, jak zmienia się kształt przedmiotu obrabianego w poszczególnych operacjach procesu kształtowania. Przedstawiono mapy temperatury, intensywności odkształcenia, prędkości odkształcenia w przedkuwce oraz rozkłady parametrów siłowych w procesie walcowania.

SŁOWA KLUCZOWE: kucie matrycowe, walcowanie poprzeczno-klinowe, przedkuwka, MES

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2024.3.3

 

* Artykuł recenzowany

Obróbka skrawaniem

30 Progress in modelling and simulation of the machining process – part I Postęp w modelowaniu i symulacji procesu skrawania – część I * - Wit Grzesik

ABSTRACT: In this paper some rules of a multiscale modelling and numerical simulations of fundamental physical phenomena associated with the machining process, including mechanisms of plastic deformation, chip formation and interfacial friction are overviewed. Some representative examples of the modelling application to multiphase and composite materials, determination of constants in the material constitutive equations and simulation of nano- and micromachining processes using MD-FEM and SPH-FEM hybrid methods are given.

KEYWORDS: multiscale modelling, numerical simulations, machining process, plastic deformation, chip formation, interfacial friction, MD-FEM, SPH-FEM

STRESZCZENIE: W artykule omówiono zasady wieloskalowego modelowania i symulacji numerycznej podstawowych zjawisk fizycznych towarzyszących procesowi skrawania, w tym mechanizmów odkształcania materiału, tworzenia wióra i tarcia. Podano przykłady zastosowania modelowania materiałów wielofazowych i kompozytowych, wyznaczania stałych materiałowych w równaniu konstytutywnym oraz symulacji mikro- i nanoobróbki z użyciem hybrydowej metody MD-FEM i SPH-FEM.

SŁOWA KLUCZOWE: modelowanie wieloskalowe, symulacja numeryczna, proces skrawania, odkształcanie materiału, tworzenie wióra, tarcie, MD-FEM, SPH-FEM

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2024.3.4

 

* Artykuł recenzowany

Różne

54 Przegląd patentów odnoszących się do problematyki miesięcznika Mechanik

Wydarzenia i aktualności

4 Panorama
12 Sukces firmy STUDER w roku finansowym 2023 - Monika Kaczmarek
26 O narzędziach i recyklingu na targach INNOFORM® w Bydgoszczy
38 AI: klucz do konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu - Monika Kaczmarek
42 Redukcje u producentów części motoryzacyjnych
52 Konkurencyjność małych i średnich firm w dobie cyfrowej
56 ITM – potrójna siła przemysłu

Z działalności CIRP

20 Wytwarzanie wielkoskalowych taśm metalowych za pomocą odkształceń plastycznych opartych na obróbce skrawaniem - Krzysztof Jemielniak

STRESZCZENIE:

W produkcji folii metalowych i płaskich drutów (taśm) o właściwościach i jakości odpowiednich do zastosowań związanych z energią elektryczną i energią odnawialną stosuje się deformacje plastyczne oparte na obróbce skrawaniem. W przeciwieństwie do konwencjonalnego walcowania wieloetapowego, taśma jest produkowana w jednym kroku i przy znacznie mniejszym zużyciu energii.

* Artykuły recenzowane

Spis reklam

Boehlerit Polska 25
ENEMAC 19
GF Machining Solutions 11
Hermle 1
ISCAR IV okł.
Mitsubishi Materials 23
Sandvik Coromant I okł.
Simco 5
Staleo.pl 53
Targi INNOFORM, Bydgoszcz 27
Targi ITM INDUSTRY EUROPE, Poznań III okł.
Targi STOM, Kielce II okł.
Tungaloy 21
XYZ Machine Tools 14–15
Zrobotyzowany.pl 53
Strona główna Marzec 2024

Mechanik nr 03/2024

Marzec 2024

Zamów NEWSLETTER

Nasze propozycje

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.
Stanisław Adamczak

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych" to kompendium poświęcone tematyce pomiarów i analizy...

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych
Jacek Banasiak, Katarzyna Szymańska-Dębowska

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Układy dynamiczne" to podręcznik związany z analizą układów dynamicznych, którą można zastosować w różnych...

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka
Joel L. Schiff (Tłum.: W. Sikorski)

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Matematyczny wszechświat" to wciągająca opowieść, która odkrywa przed czytelnikami prawa matematyczne...

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach
Tomasz Trzepieciński

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach

Wydawnictwo Naukowe PWN

W książce Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach przedstawiono specyfikę zjawiska tarcia...

Nasi partnerzy