ENG FB kontakt

22.09.2023

Strona główna Sierpień-Wrzesień 2022

Zawartość miesięcznika nr 08/09/2022

CAD/CAM/CAE

66 Optimization of the shape of the heat shield in terms of natural frequency Optymalizacja kształtu osłony termicznej pod kątem częstotliwości drgań własnych * - Dawid Mroczkowski, Marek Wyleżoł

ABSTRACT: The goal of the article is to present the optimization of the shape of the heat shield of the exhaust system in terms of counteracting the phenomenon of resonance caused by the operation of the internal combustion engine.

KEYWORDS: optimization, heat shield, natural frequency of vibrations

STRESZCZENIE: Celem artykułu jest prezentacja optymalizacji kształtu osłony termicznej układu wydechowego w celu przeciwdziałania zjawisku rezonansu wywołanego pracą silnika spalinowego.

SŁOWA KLUCZOWE: optymalizacja, osłona termiczna, częstotliwości drgań własnych

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2022.8-9.15

 

* Artykuł recenzowany

Inżynieria materiałowa

46 Influence of the shape of reinforcing window profiles on the strength and torsional stiffness of windows Wpływ kształtu wzmacniających profili okiennych na wytrzymałość i sztywność skrętną okien * - Edward Rejman, Paweł Bałon, Bartłomiej Kiełbasa, Robert Smusz

ABSTRACT: Leading European manufacturers of profiles intended for the production of construction joinery currently use mainly PVC profiles with various configurations of external and internal shapes, allowing the production of functional products due to their intended use, shape, possibility of building them, maintaining color and maintaining low thermal transmittance coefficients of profiles. It is important to obtain high cross-sectional strengths, especially for torsion and bending. It is related to high wind loads of structures. A profile is made of a PVC with a low Young’s modulus compared to other materials, and thus it has low stiffness and strength indicators. This leads to relatively easy deformation of the joinery profiles during assembly. To avoid this unfavorable effect, the PVC profiles are reinforced with steel sections. Currently, in the industry producing PVC profiles, open steel reinforcement profiles are almost exclusively used. This solution is very disadvantageous for reasons of stiffness. However, manufacturers use such profiles primarily for technological and price reasons. Closed profiles pose many technological problems in their production and are approx. 30% more expensive compared to the corresponding open profiles. This paper presents research on the use of closed steel stiffening sections in place of open profiles. The main advantage of stiffening closed profiles is many times greater bending and torsional stiffness compared to open profiles. The theoretical and experimental studies carried out for selected cross-sections have shown that the stresses in a closed profile are several times lower than in an identical open profile, and the torsional stiffness of a closed profile is even several dozen times higher than that of an identical open profile.

KEYWORDS: torsional stiffness, bending stiffness, window open frames, window closed frames

STRESZCZENIE: Czołowi europejscy producenci profili do produkcji stolarki budowlanej stosują obecnie głównie profile PVC o różnych konfiguracjach kształtów zewnętrznych i wewnętrznych, pozwalające na produkcję wyrobów funkcjonalnych ze względu na ich przeznaczenie, kształt, możliwości konstrukcyjne, zachowanie koloru oraz utrzymanie niskich współczynników przenikania ciepła profili. Ważne jest uzyskanie wysokiej wytrzymałości przekrojowej, zwłaszcza na skręcanie i zginanie. Jest to związane z dużymi obciążeniami wiatrowymi konstrukcji. Profil wykonany z PVC o niskim module Younga w porównaniu z innymi materiałami ma niskie wskaźniki sztywności i wytrzymałości. Prowadzi to do stosunkowo łatwego odkształcenia profili okiennych podczas montażu. Aby uniknąć tego niekorzystnego efektu, profile z PVC są wzmacniane kształtownikami stalowymi. Obecnie w branży produkującej profile z PVC stosuje się niemal wyłącznie otwarte stalowe profile wzmacniające. To rozwiązanie jest bardzo niekorzystne ze względu na sztywność. Jednak producenci stosują je przede wszystkim z powodów technicznych i kosztowych. Produkcja profili zamkniętych stwarza wiele problemów i są one o ok. 30% droższe od profili otwartych. W pracy przedstawiono badania nad zastosowaniem zamkniętych stalowych kształtowników usztywniających w miejsce profili otwartych. Główną zaletą usztywniania profili zamkniętych jest ich wielokrotnie większa sztywność giętna i skrętna w porównaniu z profilami otwartymi. Badania teoretyczne i doświadczalne wybranych przekrojów wykazały, że naprężenia w profilu zamkniętym są kilkukrotnie mniejsze niż w identycznym profilu otwartym, a sztywność skrętna profilu zamkniętego jest nawet kilkadziesiąt razy większa niż profilu otwartego.

SŁOWA KLUCZOWE: sztywność skrętna, sztywność giętna, ramy okienne otwarte, ramy okienne zamknięte

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2022.8-9.12

 

* Artykuł recenzowany

62 Experimental tests of window joinery in the scope of meeting technical requirements Eksperymentalne badania stolarki okiennej pod kątem spełnienia wymagań technicznych * - Paweł Bałon, Edward Rejman, Robert Smusz, Bartłomiej Kiełbasa

ABSTRACT: The paper presents the experimental and numerical analysis and research on window joinery made of polyvinyl chloride PVC-U reinforced with a steel closed profile filled with foam with increased stiffness and strength. The research proved that, without trials and tests, windows in buildings could be leaky, not resistant to weather anomalies, e.g. strong wind gusts, cloudbursts, etc. This is important especially for large PSK, HS, HST windows, the dimensions of which exceed often 5 m, which may lead to serious consequences in unfavorable weather conditions. The authors of the study verified the state of the art of the current window joinery in comparison to the developed prototype, stating that not all manufacturers meet certain requirements.

KEYWORDS: window frames, PVC profiles, window research, profiles reinforcements

STRESZCZENIE: W pracy przedstawiono eksperymentalną i numeryczną analizę oraz badania stolarki okiennej z polichlorku winylu PVC-U wzmocnionej profilem stalowym zamkniętym, wypełnionym pianką o podwyższonej sztywności i wytrzymałości. Badania udowodniły, że bez prób i testów okna w budynkach mogą być nieszczelne, nieodporne na anomalie pogodowe, np. silne porywy wiatru czy oberwania chmury. Ma to istotne znaczenie zwłaszcza dla dużych okien typu PSK, HS, HST, których gabaryt przekracza niejednokrotnie 5 m, co podczas niekorzystnych warunków meteorologicznych może doprowadzić do poważnych konsekwencji. Autorzy opracowania zweryfikowali obecny stan techniki stolarki okiennej w porównaniu z prototypem i stwierdzili, że nie wszyscy producenci spełniają określone wymogi.

SŁOWA KLUCZOWE: profile okienne, profile PCV, badania okien, wzmocnienie profili

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2022.8-9.14

 

* Artykuł recenzowany

Metrologia techniczna

44 Badanie przepuszczalności powietrza – krótki przewodnik (ITA)

Narzędzia

13 Rozszerzenie asortymentu frezów trzpieniowych VFR – bardzo małe średnice 0,2÷0,5 mm (MITSUBISHI MATERIALS)
14 Odpowiednie narzędzie do technologii CNC (ISCAR)
20 Kilka słów o zielonych fabrykach: droga do zerowej emisji netto. Jak fabryki mogą działać oszczędniej i w sposób zrównoważony? (SANDVIK COROMANT)
22 Ryzyko w porę zażegnane: płytka wymienna „ostrzega” przed pęknięciem. Nowa klasa płytek wymiennych do toczenia stali ISO-P w ofercie firmy CERATIZIT (CERATIZIT)
24 SEC-W (Super Enhanced Ceramic – Whiskers). Nowy gatunek ceramicznych płytek skrawających wytworzony w technologii U-FAST (GENICORE)

Nowe technologie

26 Smart Flex Effector zwiększa czułość robotów. Moduł kompensacyjny z czujnikami i kinematyką o sześciu stopniach swobody poszerza możliwości automatyki przemysłowej

Nowości wydawnicze

42 Elementy robotyki dla początkujących (M. Ben-Ari, F. Mondada)
42 Projektowanie wybranych stalowych konstrukcji specjalnych z przykładami obliczeń (red. M. Giżejowski, J. Ziółko)

Obrabiarki

32 TruLaser Cell 3000. Uniwersalna maszyna 2D/3D do cięcia, spawania i napawania laserowego (TRUMPF POLSKA)
40 Docieranie i diagnostyka łożysk wrzeciona frezarki (MiBM)
56 Modernization of the ZEUS TECHNO RT-20C ring nail mill Modernizacja walcarki do gwoździ pierścieniowych ZEUS TECHNO RT-20C * - Halina Podsiadło, Andrzej Bąbik

ABSTRACT: The article presents the modernization of the ZEUS TECHNO RT-20C ring nail mill, thanks to which harmful noise has been reduced.

KEYWORDS: noise, noise harmfulness, noise reduction

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono sposób modernizacji walcarki do gwoździ pierścieniowych ZEUS TECHNO RT-20C, dzięki któremu został obniżony szkodliwy hałas.

SŁOWA KLUCZOWE: hałas, szkodliwość hałasu, redukcja hałasu

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2022.8-9.13

 

* Artykuł recenzowany

Obróbka plastyczna

41 EJOWELD® (EJOT)

Obróbka skrawaniem

6 The use of thin-walled milling in the technological production processes of aviation structural elements Wykorzystanie frezowania cienkościennego w procesach technologicznych produkcji lotniczych elementów konstrukcyjnych * - Paweł Bałon, Edward Rejman, Bartłomiej Kiełbasa, Robert Smusz, Grzegorz Szeliga

ABSTRACT: The use of HSM technology in the technological processes of milling and machining elements of aircraft structures made from (among other materials) aluminum alloys makes possible the production of elements with complex shapes, appropriate levels of precision workmanship, as well as surface roughness and waviness. The efficiency of the machining process is also a crucial factor, allowing it to compete with other manufacturing technologies. The achievement of these effects consists of many factors related to the machining process: machine tools and their rigidity, machining parameters, type of processed materials, as well as machining tools. The requirements for the tools used are related to the workpiece material and its specific properties, as well as the extreme machining conditions used (especially cutting speed vc and efficiency of the cutting process).

KEYWORDS: HSM, HSC, High Speed Milling, High Speed Cutting

STRESZCZENIE: Zastosowanie technologii HSM w procesach technologicznych frezowania konstrukcji lotniczych wykonanych m.in. ze stopów aluminium, umożliwia produkcję elementów o skomplikowanych kształtach, odpowiednim poziomie precyzji wykonania oraz chropowatości i falistości powierzchni. Istotnym czynnikiem, pozwalającym konkurować z innymi technologiami wytwarzania, jest również wydajność procesu obróbki. Na osiągnięcie tych efektów składa się wiele czynników związanych z procesem obróbki: obrabiarki i ich sztywność, parametry obróbki, rodzaj obrabianych materiałów, a także narzędzia obróbkowe. Wymagania stawiane stosowanym narzędziom są związane z materiałem obrabianym i jego specyficznymi właściwościami, a także ekstremalnymi warunkami obróbki (zwłaszcza prędkością skrawania vc i wydajnością procesu skrawania).

SŁOWA KLUCZOWE: HSM, HSC, frezowanie z dużą prędkością, cięcie z dużą prędkością

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2022.8-9.11

 

* Artykuł recenzowany

Organizacja produkcji

54 Przemysłowy Internet rzeczy i przetwarzanie danych optymalizują działania fabryki

Różne

71 Przegląd patentów odnoszących się do problematyki miesięcznika Mechanik

Wydarzenia i aktualności

4 Panorama
16 Katowice stolicą innowacyjnego przemysłu. Ruszyła rejestracja na targi TOOLEX
18 Innowacje – inteligentne rozwiązania – nowe technologie. Pozycja obowiązkowa dla formierzy
28 Stan nauk inżynieryjnych i technicznych w Polsce w świetle rankingu TOP2% Stanford University & Elsevier (Current state of engineering and technical sciences in Poland according to TOP2% Stanford University & Elsevier ranking) - W. Grzesik, J. Gruba
38 Intec i Zuliefermesse – kolejna edycja europejskich targów przemysłowych już w marcu
52 Boom na gigafabryki w Europie – Polska też na tym skorzysta
61 Metrologia w inżynierii mechanicznej – studia podyplomowe na Politechnice Świętokrzyskiej

Z działalności CIRP

36 Nowatorskie, wytwarzane addytywnie, inspirowane biologią struktury 3D do tłumienia energii uderzenia - Krzysztof Jemielniak

STRESZCZENIE:

Inspirowane naturą struktury 3D zaprojektowano cyfrowo i wytworzono metodą selektywnego spiekania laserowego (SLS) z poliamidu. Testy udarnościowe umożliwiły analizę zdolności tych struktur do absorpcji uderzeń, a modelowanie FEM wyjaśniło mechanizmy pękania i odpowiedzi materiału, które okazały się wysoko wrażliwe na prędkość odkształcenia.

* Artykuły recenzowane

Spis reklam

63. Międzynarodowa Konferencja Spawalnicza, Katowice 39
Boehlerit Polska 17
GF Machining Solutions 31
Hermle 35
Hurco 5
ISCAR IV okł.
ITA 43
Kim Union 11
Konferencja ISI 2022, Bydgoszcz 37
Mitsubishi Materials I okł.
Sandvik Coromant II okł.
Staleo.pl 11
Targi EuroBLECH, Hanower, Niemcy 1
Targi ITM INDUSTRY EUROPE, Poznań III okł.
Targi TOOLEX, Katowice 12
Tungaloy 19
ZOLLER 27
Zrobotyzowany.pl 65
Strona główna Sierpień-Wrzesień 2022

Mechanik nr 08/09/2022

Sierpień-Wrzesień 2022

Zamów NEWSLETTER

Nasze propozycje

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych
Jacek Banasiak, Katarzyna Szymańska-Dębowska

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Układy dynamiczne" to podręcznik związany z analizą układów dynamicznych, którą można zastosować w różnych...

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka
Joel L. Schiff (Tłum.: W. Sikorski)

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Matematyczny wszechświat" to wciągająca opowieść, która odkrywa przed czytelnikami prawa matematyczne...

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach
Tomasz Trzepieciński

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach

Wydawnictwo Naukowe PWN

W książce Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach przedstawiono specyfikę zjawiska tarcia...

Algokracja. Jak i dlaczego sztuczna inteligencja zmienia wszystko?
Jarosław Królewski, Krzysztof Rybiński

Algokracja. Jak i dlaczego sztuczna inteligencja zmienia wszystko?

Wydawnictwo Naukowe PWN

Algokracja jest esejem o możliwościach współczesnego świata biznesu i nauki napędzanego technologiami, ale...

Nasi partnerzy