ENG FB kontakt

21.09.2021

Strona główna Aktualności Wydarzenia PlasticsEurope – raport: „Tworzywa – Fakty 2020” o kondycji europejskiego sektora tworzyw

PlasticsEurope – raport: „Tworzywa – Fakty 2020” o kondycji europejskiego sektora tworzyw

06-04-2021

PlasticsEurope regularnie publikuje raporty na temat europejskiej branży tworzyw sztucznych. Najnowsza edycja: „Tworzywa – Fakty 2020. Analiza produkcji, zapotrzebowania oraz odzysku tworzyw sztucznych w Europie” zawiera dane dotyczące produkcji i zużycia tworzyw sztucznych w Europie, bilans handlowy, informacje o recyklingu i odzysku, a także o zatrudnieniu i obrotach w branży w 2019 r., tendencje dla 2020 r. i szacunkowe dane dotyczące wpływu pandemii COVID-19 na przemysł tworzyw sztucznych w Europie. Opracowanie daje również obraz tego, jak przemysł tworzyw sztucznych przyczynia się do rozwoju ekonomicznego Europy. Cały raport jest dostępny na stronie fundacji.

 

Dane przedstawione w najnowszym raporcie zostały zebrane przez PlasticsEurope (Stowarzyszenie Producentów Tworzyw Sztucznych w Europie) oraz EPRO (Europejskie Stowarzyszenie Organizacji Recyklingu i Odzysku Tworzyw Sztucznych). Posłużono się również krajowymi i europejskimi statystykami oraz danymi pochodzącymi od organizacji zajmujących się zagospodarowywaniem odpadów. Wykorzystano także badania i ekspertyzy konsultantów. Dane liczbowe i wykresy zawarte w raporcie odnoszą się przede wszystkim UE-28 oraz Norwegii i Szwajcarii (w skrócie określanych jako Europa).

 

W kierunku gospodarki obiegu zamkniętego dla tworzyw sztucznych

Przemysł tworzyw sztucznych ma zasadnicze znaczenie dla gospodarki europejskiej. Producenci tworzyw sztucznych, przetwórcy, recyklerzy i producenci maszyn do przetwórstwa tworzyw stanowią razem łańcuch wartości, który zatrudnia w Europie ponad 1,5 mln osób w ponad 55 tys. firm, w większości MŚP. W roku 2019 przedsiębiorstwa te osiągnęły obroty w wysokości przekraczającej 350 mld euro.

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat tworzywa sztuczne oferowały innowacyjne rozwiązania dla stale zmieniających się potrzeb społeczeństwa. Wszechstronne, trwałe i z ogromnym potencjałem dostosowania do różnych potrzeb – tworzywa sztuczne to grupa niezwykłych materiałów, nierozerwalnie związanych z innowacjami i nauką. Rozwiązania z użyciem tworzyw umożliwiają sprostanie niezliczonym wymaganiom funkcjonalnym i estetycznym, począwszy od zapewnienia czystej wody do picia, poprzez uprawianie sportu, łączność, korzystanie z komfortowych rozwiązań w domu i ekologicznego transportu, aż po obszar higieny i ochrony zdrowia.

Tworzywa sztuczne będą nadal kształtować naszą teraźniejszość i przyszłość, jednak nie uda nam się wykorzystać ich pełnego potencjału bez stawienia czoła globalnym wyzwaniom związanym z negatywnym wpływem trafiających do środowiska naturalnego odpadów tworzyw.

Odpady tworzyw sztucznych są nie do zaakceptowania w środowisku naturalnym. Zatrzymanie ich emisji do środowiska to priorytet całej branży tworzyw sztucznych. Problemy globalne wymagają globalnego podejścia i globalnych rozwiązań. Do rozwiązania problemu zaśmiecenia i opracowania innowacyjnych, zrównoważonych procedur potrzebne jest silne partnerstwo pomiędzy całym łańcuchem wartości tworzyw sztucznych a wszystkimi zainteresowanymi stronami – zarówno na szczeblu lokalnym, krajowym, jak i globalnym. Tylko taka współpraca stron pozwoli stworzyć ramy gospodarki obiegu zamkniętego dla tworzyw sztucznych i opracować plan transformacji w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości.

Dla 60% produktów i części z tworzyw okres użytkowania wynosi od 1 do 50 (i więcej) lat. Po tym czasie potencjalnie stają się one odpadami. W związku z tym nie można porównywać ilości odpadów tworzyw sztucznych zebranych w ciągu jednego roku z roczną wielkością produkcji tworzyw lub zużycia na potrzeby przetwórstwa.

 

Produkcja tworzyw sztucznych według regionów (źródło: Plastics-Europe)

 

Obecnie większość tworzyw jest produkowana na bazie surowców kopalnych: ropy naftowej lub gazu ziemnego. Jednak w dłuższej perspektywie będzie się odchodzić od tych nieodnawialnych surowców i w przyszłości większość tworzyw będzie produkowana z takich surowców, jak zużyte oleje, odpady tworzyw, biomasa pozyskiwana z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju czy nawet CO2.

 

Produkcja tworzyw na świecie i w Europie

W 2019 r. światowa produkcja tworzyw sztucznych osiągnęła 368 mln ton. W samej tylko Europie wyprodukowano 58 mln ton tworzyw. Udział Chin w światowej produkcji wyniósł 31%. Dodatni bilans handlowy branży wyniósł ponad 13 mld euro.

Dwa największe segmenty zastosowań tworzyw sztucznych to opakowania i budownictwo. Na trzecim miejscu znajduje się branża motoryzacyjna.

 

Zapotrzebowanie europejskich przetwórców na tworzywa sztuczne według krajów (2018, 2019) (źródło: PlasticsEurope)

 

Zużycie tworzyw według segmentów zastosowań (2019) (źródło: PlasticsEurope)

 

Zagospodarowanie pokonsumenckich odpadów tworzyw sztucznych

W 2018 r. w Europie zebrano 29,1 mln ton odpadów tworzyw sztucznych w celu ich zagospodarowania. W latach 2016–2018 eksport odpadów tworzyw sztucznych poza UE zmniejszył się o 39%.

 

Zagospodarowanie pokonsumenckich odpadów tworzyw sztucznych (2018) (źródło: PlasticsEurope)

 

Od 2006 r. ilość odpadów tworzyw sztucznych poddanych recyklingowi podwoiła się (w tym ilość poddanych recyklingowi pokonsumenckich odpadów opakowań z tworzyw wzrosła o 92%). W roku 2018 w dalszym ciągu jednak 25% pokonsumenckich odpadów tworzyw sztucznych trafiło na wysypiska.

 

Odejście od składowania tworzyw kluczem do zamknięcia ich obiegu

Kraje, w których obowiązują ograniczenia odnośnie do składowania odpadów nadających się do odzysku lub recyklingu, osiągają wyższe wskaźniki recyklingu pokonsumenckich odpadów tworzyw sztucznych. W tej dziedzinie przodują: Szwajcaria, Austria, Holandia, Niemcy, Luksemburg, Szwecja, Finlandia, Belgia, Dania i Norwegia. Polska znajduje się dopiero na 21. miejscu w Europie pod względem recyklingu, odzysku energii i składowania pokonsumenckich odpadów tworzyw sztucznych.

W 2018 r. zebrano 17,8 mln ton pokonsumenckich odpadów opakowań z tworzyw sztucznych.

 

Wskaźnik recyklingu, odzysku energii i składowania dla pokonsumenckich odpadów z tworzyw sztucznych (2018) (źródło: Plastics-Europe)

 

Recykling opakowań z tworzyw sztucznych

Nowa dyrektywa (UE) 2019/852 w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych wyznacza wyższe normy recyklingu dla poszczególnych materiałów (dla opakowań z tworzyw sztucznych wynoszące 50% do 2025 r. oraz 55% do 2030 r.) oraz określa nowy sposób ich wyliczania. Ta nowa metoda będzie stosowana począwszy od danych za rok 2020.

Wskaźniki recyklingu odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych osiągane obecnie w Europie zawierają się pomiędzy 26% do 52%. Takie szerokie zróżnicowanie można tłumaczyć metodami organizacji zbiórki odpadów, dostępną infrastrukturą oraz wzorcami postępowania konsumentów z odpadami. Średni wskaźnik recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych, wynoszący 42%, wzrósł w 2018 r. o 1,2 punktu procentowego w porównaniu z rokiem 2016, przede wszystkim dzięki poprawie organizacji zbiórki odpadów.

 

Zagospodarowanie odpadów tworzyw sztucznych w wybranych krajach

W Niemczech w 2018 r. w ramach oficjalnych programów zbiórki zebrano 5,3 mln ton pokonsumenckich odpadów tworzyw sztucznych. W latach 2006––2018 ilości odpadów przeznaczonych do recyklingu wzrosły o 80%, odzysk energii wzrósł o 73%, a składowanie zmniejszyło się o 80%.

W Wielkiej Brytanii w 2018 r. zebrano blisko 4 mln ton pokonsumenckich odpadów tworzyw sztucznych. W latach 2006–2018 ilości odpadów przeznaczonych do recyklingu wzrosły 2,4-krotnie, odzysk energii wzrósł 6,8-krotnie, a składowanie zmniejszyło się o 66%.

We Włoszech w 2018 r. zebrano 3,6 mln ton pokonsumenckich odpadów tworzyw sztucznych. W latach 2006–2018 ilości odpadów przeznaczonych do recyklingu wzrosły o 68%, odzysk energii wzrósł o 57%, a składowanie zmniejszyło się o 48%.

We Francji w 2018 r. zebrano 3,6 mln ton pokonsumenckich odpadów tworzyw sztucznych. W latach 2006–2018 ilości odpadów przeznaczonych do recyklingu wzrosły o 79%, odzysk energii wzrósł o 35%, a składowanie zmniejszyło się o 18%.

W Hiszpanii w 2018 r. zebrano 2,5 mln ton pokonsumenckich odpadów tworzyw sztucznych. W latach 2006–2018 ilości odpadów przeznaczonych do recyklingu wzrosły 2,3-krotnie, odzysk energii wzrósł o 59%, a składowanie zmniejszyło się o 41%.

W Polsce w 2018 r. w ramach oficjalnych programów zebrano 1,9 mln ton pokonsumenckich odpadów tworzyw sztucznych. W latach 2006–2018 ilości odpadów przeznaczonych do recyklingu wzrosły 2,7-krotnie, odzysk energii wzrósł 115-krotnie, a składowanie zmniejszyło się o 21%.

 

Zagospodarowanie pokonsumenckich odpadów tworzyw sztucznych w Polsce w latach 2006–2008 (źródło: PlasticsEurope)

 

Jeśli zaś mowa o odpadach opakowań z tworzyw w Polsce w 2018 r. w ramach oficjalnych programów zebrano 1 mln ton pokonsumenckich odpadów opakowań z tworzyw sztucznych. W latach 2006–2018 ilość odpadów opakowań z tworzyw sztucznych zebranych do recyklingu wzrosła 2,1-krotnie, odzysk energii wzrósł 70-krotnie, a składowanie zmniejszyło się o 37%.

 

Tworzywa sztuczne: proces recyklingu mechanicznego

W 2018 r. w europejskich zakładach recyklingu wyprodukowano blisko 5 mln ton recyklatów tworzyw sztucznych. 80% z nich zostało zawrócone do europejskiej gospodarki w celu wytworzenia nowych produktów. Pozostała część została wyeksportowana poza Europę.

 

Spadek produkcji europejskiego przemysłu tworzyw sztucznych

Od 2018 r. spada produkcja europejskiego przemysłu tworzyw sztucznych, a pandemia COVID-19 wyraźnie nasiliła ten trend.

Po gwałtownym spadku produkcji wskutek ograniczeń wynikających z pandemii COVID-19 w pierwszej połowie 2020 r., w drugiej połowie roku produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych w krajach UE zaczęła ponownie wzrastać. Przewiduje się, że ożywienie gospodarcze będzie kontynuowane w 2021 r. Szybkość odbudowy rynku zależy jednak od wpływu COVID-19 oraz od zapotrzebowania na tworzywa sztuczne ze strony ważnych branż odbiorców, takich jak przemysł motoryzacyjny czy budowlany. Poziom produkcji przed pandemią COVID-19 nie zostanie osiągnięty przed rokiem 2022.

 

Produkcja przemysłu tworzyw sztucznych w krajach UE (wskaźnik 2015 = 100; dane skorygowane według sezonów (źródło: Plastics-Europe)

 

PlasticsEurope to stowarzyszenie zrzeszające producentów tworzyw sztucznych. Należy do czołowych europejskich stowarzyszeń branżowych, a jego centra zlokalizowane są w Brukseli, Frankfurcie, Londynie, Madrycie, Mediolanie i Paryżu. Stowarzyszenie utrzymuje kontakty z europejskimi i krajowymi stowarzyszeniami branżowymi i skupia 100 firm członkowskich, których łączny udział w produkcji wszystkich polimerów wytwarzanych w krajach Unii Europejskiej, a także w Norwegii, Szwajcarii, Turcji i Wielkiej Brytanii, wynosi powyżej 90%.

 

 

Źródło: PlasticsEurope, www.plasticseurope.org

Strona główna Aktualności Wydarzenia PlasticsEurope – raport: „Tworzywa – Fakty 2020” o kondycji europejskiego sektora tworzyw

Nasze propozycje

Hybrydowe metody obróbki materiałów konstrukcyjnych
Wit Grzesik, Adam Ruszaj

Hybrydowe metody obróbki materiałów konstrukcyjnych

Wydawnictwo Naukowe PWN

Publikacja Hybrydowe metody obróbki materiałów konstrukcyjnych jest uniwersalnym kompendium wiedzy na temat...

Teoria sterowania. Projektowanie układów regulacji
Jacek Kabziński

Teoria sterowania. Projektowanie układów regulacji

Wydawnictwo Naukowe PWN

Teoria sterowania jest elementarnym językiem, który pozwala zrozumieć i efektywnie projektować układy...

Inżynier – zawód przyszłości. Umiejętności i kompetencje inżynierskie w erze Przemysłu 4.0
Sandra Grabowska, Michalene Grebski, Wes Grebski, Radosław Wolniak

Inżynier – zawód przyszłości. Umiejętności i kompetencje inżynierskie w erze Przemysłu 4.0

CeDeWu

Wybór zawodu jest jedną z najważniejszych decyzji, jakie musi podjąć młody człowiek. Książka powstała z...

Cyfryzacja w zarządzaniu
Aleksandra Laskowska-Rutkowska (red.)

Cyfryzacja w zarządzaniu

CeDeWu

Cyfryzacja w zarządzaniu to oryginalne i pionierskie na polskim rynku wydawniczym opracowanie dotyczące...

Nasi partnerzy