ENG FB kontakt

14.11.2019

Strona główna Dla autorów i recenzentów Dla Autorów

Dla Autorów

 

Wszystkie artykuły naukowe, które zostały opublikowane w miesięczniku MECHANIK w latach 2017 i 2018 zostały przetłumaczone na język angielski. Tłumaczenia zostały opublikowane na naszej stronie obok wersji oryginalnych.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

 

 

Wskazówki dla autorów artykułów zamieszczanych w „Miesięczniku Naukowo-Technicznym MECHANIK”

 


PROCEDURA RECENZOWANIA


    Procedura recenzowania artykułów w miesięczniku jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawartymi w opracowaniu "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce", Warszawa 2011.

    Nadesłane publikacje są poddawane wstępnej ocenie przez redakcję. W przypadku, gdy artykuł nie jest zgodny z profilem czasopisma lub gdy nie spełnia wymagań zawartych w Informacjach dla Autorów, jest odsyłany do Autorów.

    Autorzy powinni przesłać wraz z artykułem Oświadczenie dla Autorów.

    Po zakwalifikowaniu artykułu jako zgodnego z profilem czasopisma i nadaniu mu numeru ewidencyjnego wysyła się go do dwóch Recenzentów. Wybrani Recenzenci są specjalistami w danej tematyce i powinni gwarantować niezależność opinii i brak konfliktu interesów. Nadesłane artykuły są wysyłane do Recenzentów afiliowanych w innych instytucjach, niż ta w której zatrudniony jest autor.

    Recenzja odbywa się w systemie "double-blind review process".

    Recenzja jest sporządzana na Formularzu recenzji.

    Recenzja powinna się kończyć jednoznacznym wnioskiem dotyczącym dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

    Autorzy, po otrzymaniu recenzji, powinni przesłać do redakcji poprawiony artykuł uwzględniający uwagi Recenzentów. Gdy artykuł wymaga znaczących zmian po wprowadzeniu poprawek kierowany jest do ponownej recenzji do tego samego Recenzenta.

    Warunkiem publikacji artykułu są dwie pozytywne recenzje.

    W przypadkach spornych redakcja wyznacza dodatkowych Recenzentów.

    Lista Recenzentów publikowana jest w ostatnim numerze każdego rocznika.
 


Pierwotną wersją Miesięcznika Naukowo-Technicznego MECHANIK
jest wersja drukowana. 


Oświadczenie dla autorów wraz z umową o przeniesienie praw autorskich

"Oświadczenie" - dokument PDF
"Oświadczenie" - dokument DOC
 


INFORMACJE DODATKOWE


    Redakcja informuje, że ghostwriting (w przypadku, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymieniania jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji) i guest authorship (w przypadku, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a mimo to jest autorem/współautorem publikacji) są przejawem nierzetelności naukowej i wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane.
 TRYB POSTĘPOWANIA REDAKCJI Z NADESŁANYMI ARTYKUŁAMI


    Każdy artykuł jest recenzowany przez dwóch znanych specjalistów z branży odpowiadającej tematyce artykułu. Od ich opinii zależy decyzja o odrzuceniu bądź zakwalifikowaniu materiału do druku.
 


SPOSÓB PRZYGOTOWANIA MATERIAŁU


    Tekst artykułu powinien być przygotowany w MS Word. Powinien zawierać: powołania na ilustracje, podpisy pod rysunkami oraz wykaz literatury (z ostatnich 5-8 lat). Jedna strona artykułu w Mechaniku zawiera ok. 6000 znaków ze spacjami, a standardowa ilustracja o wymiarach 8,5 cm x 6,5 cm z podpisem to ok. 1000 znaków ze spacjami. Minimalna objętość artykułu merytorycznego w Mechaniku to 3 strony.

    Wszystkie pozycje wymienione w literaturze powinny zostać powołane w tekście. Do oznaczania źródeł bibliograficznych w tekście używamy numeracji tych pozycji ze spisu literatury w nawiasach kwadratowych, np. [1].
    Aby ugruntować renomę czasopisma Mechanik w środowisku międzynarodowym, wspólną troską Autorów i redakcji musi być dbałość o zwiększenie wskaźników miar bibliograficznych.
    W celu spełnienia powyższych wymagań, należy przede wszystkim cytować artykuły naukowe opublikowane w czasopismach indeksowanych w bazach Web of Knowledge (zwłaszcza Web of Science, na tzw. liście filadelfijskiej).
    Liczba cytowanych źródeł nie powinna być większa niż 20 pozycji i nie mniejsza niż 6.
    Uwaga: autocytowań nie może być więcej niż 20%.
    Liczba cytowanych pozycji książkowych, a także referatów z konferencji krajowych powinna być ograniczona.
    Tytuły czasopism i artykułów napisanych cyrylicą muszą być zapisane alfabetem łacińskim. Stosowne konwertery można znaleźć w Internecie.
    Nie należy używać dowolnych skrótów tytułu czasopisma, a jedynie te oficjalne i konsekwentnie w całym artykule. Lista skrótów tytułów czasopism znajduje się na stronie Web of Knowledge:
http://images.webofknowledge.com/WOK46/help/WOS/M_abrvjt.html.
    Cytowane źródła w wersji elektronicznej muszą być wiarygodne (np. elektroniczne wersje czasopism naukowych).
    Nie są akceptowane np. cytowania Wikipedii czy niezweryfikowanych stron internetowych.

LITERATURA

  1. Numeracja pozycji arabska z kropką.
  2. [książka] Nazwisko i inicjał imienia autora. „Tytuł książki kursywą i w cudzysłowie”. Miejsce wydania: wydawca, rok wydania.
  3. [rozdział z książki] Nazwisko i inicjał imienia autora. „Tytuł rozdziału w cudzysłowie”. Tytuł książki kursywą. Miejsce wydania: wydawca, rok wydania.
  4. [czasopismo polskojęzyczne] Nazwisko i inicjał imienia autora. „Tytuł artykułu w cudzysłowie”. Tytuł czasopisma kursywą. R. 00, nr 00 (rok w nawiasie): s. 1÷10.
  5. [czasopismo polskojęzyczne] Nazwisko i inicjał imienia autora. „Tytuł artykułu w cudzysłowie”. Tytuł czasopisma kursywą. R. 00, z. 00 (rok w nawiasie): s. 1÷3.
  6. [czasopismo obcojęzyczne] Nazwisko i inicjał imienia autora. „Tytuł artykułu w cudzysłowie”. Tytuł czasopisma kursywą. Vol. 00, No. 00 (rok w nawiasie): pp. 1÷10, p. 22.
  7. [strona www] adres. strony internetowej (dostęp: 22.01.2016 r.).
  8. Kowalski J. „Nowoczesne rozwiązania”. Mechanik. R. 88, nr 7 (2007): s. 1÷10.

 

    Informujemy, że w związku  z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o nie przyznaniu środków finansowych na realizację zadań wydawniczych, głównie recenzowanych artykułów naukowych, podjęto decyzję o konieczności wnoszenia opłat przez Autorów za opublikowanie artykułów naukowych w miesięczniku „Mechanik”. Ustalono, że opłata będzie wynosiła 450 zł netto za jedną standardową stronę czasopisma.
    W sprawie oszacowania objętości artykułu proszę się kontaktować z redakcją.


    Tytuł artykułu należy podać w języku polskim i angielskim i dołączyć streszczenia (300-400 znaków) w języku polskim i angielskim oraz słowa kluczowe polskie i angielskie.

    Należy podać tytuły naukowe autora, jego adres e-mail oraz nazwę instytucji, w której jest zatrudniony.

    Materiał ilustracyjny powinien być dostarczony w postaci elektronicznej:
na CD lub e-mailem jako: PDF, jpg (CMYK), tif lub w innych ogólnie znanych formatach graficznych z rozdzielczością 300 dpi.

    Przy opracowaniu tabel należy uwzględnić szerokość ilustracji w MECHANIKU: 8,5; 11,5 lub 17,5 cm i dostosować do tych wymiarów wielkość czcionki opisów.

Nasze propozycje

Uczenie maszynowe w C#. Szybkie, sprytne i solidne aplikacje
Matt R. Cole

Uczenie maszynowe w C#. Szybkie, sprytne i solidne aplikacje

Helion

Ta książka jest przeznaczona dla doświadczonych programistów C#, którzy chcą się nauczyć technik...

Modelowanie i optymalizacja obróbki elektroerozyjnej materiałów trudnoobrabialnych
Rafał Świercz

Modelowanie i optymalizacja obróbki elektroerozyjnej materiałów trudnoobrabialnych

Oficyna WydawniczaPolitechniki Warszawskiej

Książka jest wynikiem wieloletnich badań autora nad procesem erozji materiałów trudnoobrabialnych....

Opis ruchu układu mechanicznego z więzami jednostronnymi
Wiesław Grzesikiewicz, Artur Zbiciak

Opis ruchu układu mechanicznego z więzami jednostronnymi

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Przedmiotem opracowania jest sformułowanie opisu ruchu układu mechanicznego z ograniczeniami...

Obróbka skrawaniem. Podstawy, dynamika, diagnostyka
Krzysztof Jemielniak

Obróbka skrawaniem. Podstawy, dynamika, diagnostyka

Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

Książka jest adresowana do studentów wydziałów mechanicznych uczelni technicznych, jak również do...

Nasi partnerzy