ENG FB kontakt

06.12.2021

Strona główna Dla autorów i recenzentów Etyka publikacji

Etyka publikacji

Redakcja miesięcznika Mechanik opiera zasady etyki publikacji na standardach rekomendowanych przez Komitet Etyki Wydawniczej (Comittee on Publication Ethics - COPE) – międzynarodową organizację zrzeszającą wydawców oraz redaktorów czasopism naukowych. Szczegółowy sposób postępowania przedstawia diagram opracowany przez COPE. Zasady recenzowania artykułów naukowych nadsyłanych do miesięcznika Mechanik pozostają w zgodzie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przestrzegania zasad etyki i dobrych obyczajów w nauce.

 

Zasady etyki publikacyjnej zostały opisane w sekcjach:

 

Oczekiwania etyczne wobec autorów

 • Autorzy przygotowują artykuł do publikacji zgodnie z wytycznymi redakcji.
 • Wraz z artykułem naukowym autorzy przesyłają oświadczenie i umowę o przeniesienie praw autorskich.
 • Na autorach spoczywa obowiązek zagwarantowania oryginalności przedłożonych tekstów.
 • Osoby wymienione jako autorzy spełniają definicję autorstwa, tj. miały twórczy wkład w przygotowanie artykułu, napisały szkic tekstu lub miały twórczy udział w jego rozbudowie bądź prowadziły badania i zaakceptowały nadesłaną do redakcji wersję artykułu.
 • Autorzy mają prawo do polemiki z recenzentem i przedstawienia własnej argumentacji.
 • Autorzy nanoszą uzasadnione uwagi recenzentów, a przed publikacją artykułu autoryzują jego finalną wersję.

 

Oczekiwania etyczne wobec recenzentów

Procedura recenzowania artykułów w miesięczniku Mechanik jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawartymi w opracowaniu „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce", Warszawa 2011.

 • Recenzent posiada kompetencje w danej dziedzinie.
 • Recenzent gwarantuje brak konfliktu interesów. W razie podejrzenia, że taki konflikt występuje, powinien poinformować o tym fakcie redakcję zanim przygotuje recenzję.
 • Każdy artykuł recenzowany jest na formularzu recenzji. Recenzent przedstawia jednoznaczną rekomendację odnośnie dopuszczenia artykułu do publikacji.
 • Recenzent jest zobowiązany do zachowania poufności w sprawie powierzonej mu pracy. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek wykorzystanie recenzowanej pracy.
 • Recenzent jest zobowiązany do zachowania obiektywizmu i powstrzymania się od osobistej krytyki, a ocenę powinien uzasadnić, przedstawiając własną argumentację.

 

Odpowiedzialność redakcji

Zespół redakcyjny miesięcznika Mechanik:

 • dokonuje wstępnej oceny nadesłanych artykułów pod kątem ich wartości merytorycznych i zgodności z tematyką czasopisma,
 • weryfikuje, czy nadesłany materiał jest przygotowany zgodnie z wytycznymi dla autorów,
 • sprawdza oryginalność tekstu,
 • przygotowuje i przesyła artykuł do recenzji,
 • informuje autora o ewentualnych uwagach recenzenta (obowiązuje system double-blind review process),
 • we współpracy z autorami przygotowuje artykuły do publikacji.

 

Postępowanie w przypadku nadużyć

W trosce o reputację miesięcznika Mechanik redakcja rezerwuje sobie prawo do podjęcia działań w przypadkach, gdy:

 • w artykule pojawia się plagiat innej pracy,
 • w artykule wykorzystano objęte prawami autorskimi materiały strony trzeciej bez jej zgody lub bez uznania tego faktu,
 • są uzasadnione wątpliwości odnośnie do autorstwa lub współautorstwa artykułu.

 

Wszystkie wątpliwości redakcja najpierw wyjaśnia bezpośrednio z autorem, a w przypadkach bezspornych nadużyć może podjąć takie kroki, jak:

 • opublikowanie sprostowania,
 • wycofanie artykułu (także z mediów elektronicznych),
 • przedstawienie sprawy wydziałowi lub instytucji, w której autor jest afiliowany,
 • skorzystanie z innych dostępnych środków prawnych.

 

Nasze propozycje

Hybrydowe metody obróbki materiałów konstrukcyjnych
Wit Grzesik, Adam Ruszaj

Hybrydowe metody obróbki materiałów konstrukcyjnych

Wydawnictwo Naukowe PWN

Publikacja Hybrydowe metody obróbki materiałów konstrukcyjnych jest uniwersalnym kompendium wiedzy na temat...

Teoria sterowania. Projektowanie układów regulacji
Jacek Kabziński

Teoria sterowania. Projektowanie układów regulacji

Wydawnictwo Naukowe PWN

Teoria sterowania jest elementarnym językiem, który pozwala zrozumieć i efektywnie projektować układy...

Inżynier – zawód przyszłości. Umiejętności i kompetencje inżynierskie w erze Przemysłu 4.0
Sandra Grabowska, Michalene Grebski, Wes Grebski, Radosław Wolniak

Inżynier – zawód przyszłości. Umiejętności i kompetencje inżynierskie w erze Przemysłu 4.0

CeDeWu

Wybór zawodu jest jedną z najważniejszych decyzji, jakie musi podjąć młody człowiek. Książka powstała z...

Cyfryzacja w zarządzaniu
Aleksandra Laskowska-Rutkowska (red.)

Cyfryzacja w zarządzaniu

CeDeWu

Cyfryzacja w zarządzaniu to oryginalne i pionierskie na polskim rynku wydawniczym opracowanie dotyczące...

Nasi partnerzy