ENG FB kontakt

09.08.2020

Strona główna Styczeń 2020

Zawartość miesięcznika nr 01/2020

CAD/CAM/CAE

48 Method of automatic CAM programming using machining templates * Metoda automatycznego programowania CAM z zastosowaniem szablonów obróbkowych - Maciej Kowalski

ABSTRACT: The paper presents a unique method of automatic programming of CNC machines using special machining templates built into the CAM program. The method, referred to by the author as Automatic CAM Programming Using Machining Templates (i.e. the acronym ACPUT), is used in the preparation of the machining process of parts characterized by geometric and technological similarity, and is aimed at automating the work carried out in the CAM program. In addition, the results of experimental studies were presented, confirming the possibility of using the new method in practice

KEYWORDS: CAD/CAM systems, technology design automation, knowledge-based engineering

STRESZCZENIE: W pracy przedstawiono unikalną metodę automatycznego programowania maszyn CNC z użyciem specjalnych szablonów obróbki wbudowanych w program CAM. Metoda, nazwana przez autora ACPUT, jest stosowana do przygotowania procesu obróbki części charakteryzujących się podobieństwem geometrycznym i technologicznym oraz ma na celu automatyzację pracy wykonywanej w programie CAM. Konstrukcja szablonów obróbki jest wspierana przez bazę wiedzy, której przygotowanie jest jednym z etapów ACPUT. Ponadto zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych, potwierdzające możliwość zastosowania nowej metody w praktyce.

SŁOWA KLUCZOWE: systemy CAD/CAM, automatyzacja projektowania technologii, inżynieria oparta na wiedzy

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2020.1.4

 

* Artykuł recenzowany

Druk 3D

6 Perspektywy rozwoju druku 3D - Helena Dodziuk
15 Drukuj w 3D na targach 3D Solutions. Największe wydarzenie branżowe w Polsce już niedługo! (MTP)
16 Rok 2019 w branży druku 3D – przegląd nowości i kierunki rozwoju - Paweł Ślusarczyk
18 Aluminiowy chwytak pneumatyczny wykonany w technologii addytywnej. Nowe podejście do projektowania przemysłowego (MATERIALISE)
20 Nowe rozwiązania do druku 3D z metalu. Prima Additive na Formnext 2019
20 Formnext 2019 – międzynarodowe targi druku 3D (Frankfurt, 19–22 listopada 2019 r.)
21 The 3D printing in industrial design * Druk 3D we wzornictwie przemysłowym - Stanisław Adamczak, Marcin Graba

ABSTRACT: Industrial design is an interdisciplinary activity leading to the development of new products that can be successfully launched on the market. Generally, the term industrial design is understood as the design process leading to the determination of various features of the industrial form. For many years, design was practiced using standard techniques such as sketch, presentation drawing, technical drawing, and mockups. However, the development of additive manufacturing techniques meant that an indispensable element in the industrial design is 3D printing, which allows to quickly create a prototype, a model of the designed detail. In this paper, on the example of engineering studies in the field of industrial design, the use of 3D printing in the process of design will be shown.

KEYWORDS: industrial design, design, 3D printing, additive manufacturing, teaching

STRESZCZENIE: Wzornictwo przemysłowe to interdyscyplinarna działalność prowadząca do opracowania nowych produktów, które z powodzeniem można wprowadzić na rynek. Na ogół pod pojęciem wzornictwa przemysłowego rozumie się proces projektowania prowadzący do określenia różnych cech formy przemysłowej. Przez wiele lat projektowanie wzornicze uprawiane było z wykorzystaniem standardowych technik typu szkic, rysunek prezentacyjny, rysunek techniczny i makieta. Jednakże rozwój addytywnych technik wytwarzania sprawił, że nieodzownym elementem w projektowaniu stał się druk 3D, który pozwala szybko stworzyć prototyp, makietę, projektowany detal. W niniejszej pracy, na przykładzie inżynierskich studiów z zakresu wzornictwa przemysłowego, pokazano wykorzystanie druku 3D w procesie projektowania wzorniczego.

SŁOWA KLUCZOWE: wzornictwo przemysłowe, projektowanie, druk 3D, techniki przyrostowe, nauczanie

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2020.1.1

 

* Artykuł recenzowany

Narzędzia

29 Główny cel: krótszy czas cyklu. Specjalne narzędzia do wytaczania na płytki styczne firmy Walter AG (WALTER)
31 Wiertła Mitsubishi Materials gwarantują osiągnięcie doskonałości technicznej (MITSUBISHI MATERIALS)

Obrabiarki

40 TruLaser Tube 7000 fiber – zautomatyzowana wycinarka laserowa do rur i profili (TRUMPF)

Obróbka skrawaniem

35 Tool wear evaluation based on vibration analysis during milling of MMC using diamond coated end mills * Ocena zużycia frezów z powłoką diamentową na podstawie analizy drgań podczas frezowania kompozytu MMC - Martyna Wiciak-Pikuła, Paweł Twardowski, Agata Felusiak, Szymon Orłowski

ABSTRACT: The aim of the research was to analyze the wear of the end mills based on the measurement of mechanical vibration accelerations. The VBB index was used as the tool wear criterion, which was measured until a specific maximum wear was obtained. The paper compares the tool wear values at different cutting speeds and determines the possibility of predicting the state of the tool wear based on the measurements of mechanical vibration accelerations.

KEYWORDS: metal matrix composite, tool wear monitoring, mechanical vibrations analysis

STRESZCZENIE: Celem badań była analiza zużycia frezów na podstawie pomiaru przyspieszeń drgań mechanicznych. Jako kryterium zużycia ostrza przyjęto wskaźnik VBB, który mierzono aż do momentu uzyskania określonego stępienia. W pracy porównano wartości zużycia przy różnych prędkościach skrawania oraz określono możliwość przewidywania stanu ostrza na podstawie pomiarów przyspieszeń drgań mechanicznych.

SŁOWA KLUCZOWE: kompozyt MMC, monitorowanie zużycia ostrza, analiza drgań mechanicznych

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2020.1.2

 

* Artykuł recenzowany

Różne

42 Environmental design feature * Czwarta cecha konstrukcyjna - Józef Flizikowski

ABSTRACT: The purpose of the study is to identify the need to address the environmental, usability and harmfulness of the structure (design), the rational development of the essence of the fourth design feature of machine components, equipment and other engineering and technical facilities as well as the environment. Known to the designers of machine construction and technology, three design features are commonly used: geometric, material and dynamic, oriented on the form, dimension and tolerance of the outer form, internal structure and the assembly capabilities of the design elements. The development of technology indicates the possibility of expending the concept of three design features, along with an environmental characteristic, as the root causes, functional and secondary existence of machinery, equipment, installation, also the environment. The aim of the study was achieved, indicating environmental useful values of the structure, in the proposal for a general outline of the essence of the fourth design feature of machine components, equipment and other engineering and technical facilities, on the example of turbine blades of windmills.

KEYWORDS: machine design, environment, resources, potential for action, harmlessness

STRESZCZENIE: Celem opracowania jest wskazanie potrzeby zajęcia się środowiskowością, użytecznością i szkodliwością konstrukcji, racjonalnym opracowaniem istoty czwartej cechy konstrukcyjnej elementów maszyn, urządzeń i innych obiektów inżynieryjno-technicznych oraz środowiska. Znane twórcom konstrukcji maszyn i techniki są powszechnie stosowane trzy cechy konstrukcji: geometryczna, materiałowa i dynamiczna, skierowane na postać, wymiar i tolerancję formy zewnętrznej, struktury wewnętrznej i możliwości montażowe elementów konstrukcji. Rozwój technologii wskazuje na możliwość rozszerzenia pojęcia trzech cech konstrukcyjnych, wraz z cechą środowiskową, jako pierwotnych, funkcjonalnych i wtórnych przyczyn istnienia maszyn, urządzeń, instalacji oraz środowiska naturalnego. Osiągnięto cel opracowania, wskazując środowiskowe, użyteczne wartości konstrukcji oraz formułując propozycję ogólnego zarysu istoty czwartej cechy konstrukcyjnej elementów maszyn, urządzeń i innych obiektów inżynieryjno-technicznych, na przykładzie łopat turbin wiatraków.

SŁOWA KLUCZOWE: konstrukcja maszyn, środowisko, zasoby, potencjał działania, szkodliwość

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2020.1.3

 

* Artykuł recenzowany

53 Wybrane prace doktorskie dotyczące tematyki miesięcznika Mechanik
54 Przegląd patentów odnoszących się do problematyki miesięcznika Mechanik

Wydarzenia i aktualności

1 Kalendarium targów w Polsce w 2020 r.
4 Panorama
27 KOKOS po raz szósty
38 Polskie firmy zaczynają rozumieć, że na korzyści z robotyzacji warto poczekać

Z działalności CIRP

30 Właściwości chłodzące ciekłego azotu i dwutlenku węgla podczas frezowania - Krzysztof Jemielniak

STRESZCZENIE: Ciekły azot (liquid nitrogen LN2) i ciekły dwutlenek węgla (LCO2) to najczęściej stosowane w obróbce skrawaniem chłodziwa kriogeniczne. Niestety nie do końca wyjaśniono różnice w sposobie ich dostarczania do strefy skrawania i we właściwościach chłodzących. Przedstawione badania mają na celu pogłębienia rozumienia tych różnic.

* Artykuły recenzowane

Spis reklam

CAMdivision III okł.
GF Machining Solutions II okł.
Staleo.pl 56
Targi 3D Solutions, Poznań 15
Targi IndustryMEETING 2020, Sosnowiec wkł.
Targi ITM Industry Europe, Poznań 39
Walter I okł., 28
Zrobotyzowany.pl 56

Mechanik nr 01/2020

Styczeń 2020

Nasze propozycje

Pojazdy autonomiczne i systemy transportu autonomicznego
Włodzimierz Choromański, Iwona Grabarek, Maciej Kozłowski:

Pojazdy autonomiczne i systemy transportu autonomicznego

Wydawnictwo Naukowe PWN

W publikacji znajdują się charakterystyki pojazdów autonomicznych o różnym poziomie autonomizacji – L3-L5,...

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa. Podręcznik akademicki dla studentów studiów technicznych
Krzysztof Zymonik

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa. Podręcznik akademicki dla studentów studiów technicznych

Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej

W książce zawarto podstawową wiedzę z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego i prawa pracy, potrzebną...

Jak myślą inteligentne maszyny
Sean Gerrish (tłum. Filip Fierek)

Jak myślą inteligentne maszyny

Wydawnictwo Naukowe PWN

Książka zawiera przegląd przełomowych odkryć w obszarze AI i uczenia maszynowego, które uczyniły dzisiejsze...

The Plastics Paradox: Facts for a Brighter Future
Chris DeArmitt

The Plastics Paradox: Facts for a Brighter Future

Phantom Plastics LLC

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych poleca publikację autorstwa dr. Chrisa DeArmitta, członka the...

Nasi partnerzy