ENG FB kontakt

07.12.2023

Strona główna Maj-Czerwiec 2023

Zawartość miesięcznika nr 05/06/2023

CAD/CAM/CAE

56 Structural and material analysis of an innovative mixer drum with a capacity of 12 m³ Analiza konstrukcyjno-materiałowa innowacyjnego bębna mieszalnika o pojemności 12 m³ * - Jacek Bernaczek, Paweł Fudali, Anita Kalandyk, Mateusz Koperski, Marek Nagnajewicz

ABSTRACT: A structural and material analysis of individual elements of the mixing-unloading spiral and shell segments of the innovative mixer drum of the hydraulic truck concrete mixer with a capacity of 12 m3 was developed. A complex CAD design process of individual elements in terms of the developed manufacturing technology was carried out. The construction of the mixer components was verified in the 3D-CAD system and a numerical analysis of stress distribution using the finite element method (FEM) was carried out for key segments of the spiral, which directly determines the implementation of the correct and efficient concrete mixing process. The research resulted in the development of comprehensive technical documentation of the original mixer structure, including executive drawings of the components along with a description of the manufacturing technology and the choice of the initial material–steel with increased abrasion resistance. The results of the completed research process were used in the next stage of research, i.e. bench tests of the innovative design of the 12 m3 mixer drum.

KEYWORDS: mixer drum, mixing and unloading spiral, hydraulic truck concrete mixer, CAD construction, FEM analysis, technical documentation

STRESZCZENIE: Opracowano analizę konstrukcyjno-materiałową elementów spirali mieszająco-rozładowującej i segmentów płaszcza innowacyjnego bębna mieszalnika hydraulicznej betonomieszarki samochodowej o pojemności 12 m3. Przeprowadzono złożony proces projektowania CAD poszczególnych przedmiotowych elementów w aspekcie opracowanej technologii wytwarzania. Konstrukcję członów składowych mieszalnika poddano weryfikacji w systemie 3D-CAD oraz przeprowadzono analizę numeryczną rozkładu naprężeń metodą elementów skończonych MES dla kluczowych segmentów spirali, która bezpośrednio warunkuje realizację poprawnego i wydajnego procesu mieszania masy betonowej. Badania pozwoliły na opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej autorskiej konstrukcji mieszalnika, obejmującej rysunki wykonawcze elementów składowych wraz z opisem technologii wytwarzania oraz wyborem materiału wstępnego – stali o zwiększonej wytrzymałości na ścieranie. Wyniki zrealizowanego procesu badawczego zostały wykorzystane na kolejnym etapie badań, tj. w testach stanowiskowych innowacyjnej konstrukcji bębna mieszalnika o pojemności 12 m3.

SŁOWA KLUCZOWE: bęben mieszalnika, spirala mieszająco-rozładowująca, hydrauliczna betonomieszarka samochodowa, konstrukcja CAD, analiza MES, dokumentacja techniczna

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2023.5-6.12

 

* Artykuł recenzowany

Metrologia techniczna

34 Principles of good metrological practice of form deviation measurements Zasady dobrej praktyki metrologicznej pomiarów zarysu kształtu * - Stanisław Adamczak, Jacek Świderski, Tomasz Dobrowolski, Ireneusz Piotr Chmielik

ABSTRACT: The article concerns the measurements of form using the radial method. The most important factors influencing the obtaining of reliable measurement results of the outlines of the form of rotary elements with the use of measuring instruments operating on the principle of the method of measuring changes in the radius were presented. The principles of good metrological practice ensuring obtaining reliable measurement results at the stage of preparing the instrument, carrying out measurements and performing the analysis of the obtained results in order to determine the parameters are discussed.

KEYWORDS: form deviation, geometrical tolerance, measurement uncertainty

STRESZCZENIE: Artykuł dotyczy pomiarów zarysów kształtu metodą promieniową. Przedstawiono najważniejsze czynniki wpływające na wiarygodność wyników pomiarów zarysów kształtu elementów obrotowych przeprowadzonych z użyciem przyrządów wykorzystujących metodę pomiaru zmian promienia. Omówiono zasady dobrej praktyki metrologicznej zapewniającej uzyskiwanie wiarygodnych wyników pomiarów na etapie przygotowywania przyrządu, przeprowadzania pomiarów oraz analizowania wyników w celu wyznaczenia parametrów.

SŁOWA KLUCZOWE: zarysy kształtu, tolerancje geometryczne, niepewność pomiaru

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2023.5-6.10

 

* Artykuł recenzowany

44 Nowy skaner HandySCAN BLACK Elite Limited – rewolucja w precyzyjnym skanowaniu 3D (ITA)

Narzędzia

6 Osiągnięcie wydajności Titanica (ISCAR)
8 Boehlerit – kompetentny partner dla branży narzędziowej. Innowacyjna geometria FN określa tempo obróbki (BOEHLERIT POLSKA)

Nowe technologie

20 Enjoyneering: igus napędza inżynierię dzięki 190 nowym produktom
52 Sztuczna inteligencja zwiększa dostępność systemów wizyjnych
54 Czułość ludzkiej ręki w robotach

Nowości wydawnicze

42 Mechanika ogólna. T. 1: Statyka i kinematyka (Jan Misiak)
42 Mechanika ogólna. T. 2: Dynamika (Jan Misiak)

Różne

30 Przegląd patentów odnoszących się do problematyki miesięcznika Mechanik
32 Przegląd patentów odnoszących się do problematyki miesięcznika Mechanik
48 An attempt for the assessment of publications by Polish scientists in 2021 based on the world’s citation ranking Próba oceny publikacji polskich naukowców w 2021 r. na podstawie światowego rankingu cytowań * - Wit Grzesik

ABSTRACT: This paper presents both quantitative and qualitative assessment of the selected publications by Polish scientists in 2021 based on the “World’s TOP 2% Most Influenced Scientists” list. Comparing the structure of citations against the background of world requirements and introducing a model of the impact of the Hirsch index on citation departure. An addendum was given on the possibility of increasing the number of valuable citations in Poland, referring primarily to technical universities.

KEYWORDS: Hirsch index, citations

STRESZCZENIE: Przedstawiono ilościową i jakościową ocenę publikacji polskich naukowców z 2021 r. opartą na rankingu w kategorii cytowań (“World’s TOP 2% Most Influenced Scientists”). Porównano strukturę cytowań na tle osiągnięć światowych i zaproponowano model wpływu indeksu Hirscha na liczbę cytowań. Podano liczne wskazówki na temat możliwości wzrostu liczby wartościowych cytowań w Polsce, odnosząc je przede wszystkim do wyższych uczelni technicznych.

SŁOWA KLUCZOWE: indeks Hirscha, cytowania

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2023.5-6.11

 

* Artykuł recenzowany

Wydarzenia i aktualności

4 Panorama
14 Repozytorium Robotyki – cyfrowe udostępnianie zasobów nauki z obszaru robotyki
16 „Przemysłowa Wiosna” – marka sama w sobie
22 MetalTop.pl – źródło bieżącej informacji technologicznej
26 Potęga ekspozycji i bogactwo programu
28 Tajwan zacieśnia współpracę z polskimi przedsiębiorstwami
31 MiR: nowy prezes i kontynuacja globalnego wzrostu
46 Czy samochody na wodór zastąpią samochody elektryczne?

Z działalności CIRP

10 Chirurgiczna piła oscylacyjna obniżająca siły przy cięciu kości - Krzysztof Jemielniak

STRESZCZENIE:

Przy przecinaniu kości chirurgicznymi piłami oscylacyjnymi często występują znaczne siły skrawania, które zmniejszają dokładność i skuteczność zabiegu. W artykule przedstawiono eksperymenty dotyczące cięcia świeżych kości bydła i symulowanych kości z użyciem pił o różnych kształtach zębów i geometrii ostrza.

* Artykuły recenzowane

Spis reklam

Boehlerit Polska 9
FAMOT 25
Forwell Precision Machinery 31
Galika II okł.
GF Machining Solutions 17
Hermle 15
HIWIN 5
ISCAR I okł.
ITA 43
Kim Union Industrial 27
LiCON 27
Lien Chieh Machinery 19
Mitsubishi Materials 1
Renishaw 41
Staleo.pl 32
Targi EMO, Hanower 23
Targi ITM INDUSTRY EUROPE, Poznań IV okł.
Tungaloy 11
XYZ Machine Tools 12
Zrobotyzowany.pl 32
Łukasiewicz PIAP 33
Strona główna Maj-Czerwiec 2023

Mechanik nr 05/06/2023

Maj-Czerwiec 2023

Zamów NEWSLETTER

Nasze propozycje

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.
Stanisław Adamczak

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych" to kompendium poświęcone tematyce pomiarów i analizy...

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych
Jacek Banasiak, Katarzyna Szymańska-Dębowska

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Układy dynamiczne" to podręcznik związany z analizą układów dynamicznych, którą można zastosować w różnych...

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka
Joel L. Schiff (Tłum.: W. Sikorski)

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Matematyczny wszechświat" to wciągająca opowieść, która odkrywa przed czytelnikami prawa matematyczne...

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach
Tomasz Trzepieciński

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach

Wydawnictwo Naukowe PWN

W książce Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach przedstawiono specyfikę zjawiska tarcia...

Nasi partnerzy