ENG FB kontakt

20.05.2024

Strona główna Styczeń 2017

Zawartość miesięcznika nr 01/2017

Biuletyn Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

28 Wpływ nanostrukturalnych powłok wielowarstwowych na właściwości użytkowe narzędzi * Effect of nanostructured multilayer coatings on functional properties of tools - Kazimierz Czechowski

STRESZCZENIE: Przedstawiono w skrócie zagadnienie nanoszenia powłok przeciwzużyciowych na ostrza narzędzi skrawających i narzędzi do obróbki plastycznej na zimno. Omówiono wybrane powłoki opracowane i nanoszone łukowo-plazmową metodą PVD w Instytucie Zaawansowanych Technologii Wytwarzania (IZTW). Zaprezentowano ich struktury z uwzględnieniem wielowarstwowej budowy powłok w skali mikro i nano. Przytoczono wybrane wyniki badań dotyczące tych powłok, w tym nanostrukturalnych i wielowarstwowych. Wyniki te wskazują na możliwość osiągnięcia znacznego wzrostu trwałości narzędzi. Omówiono w skrócie tendencje w rozwoju powłok.

SŁOWA KLUCZOWE: powłoki, metoda łukowo-plazmowa PVD, narzędzia

ABSTRACT: The state of the art of deposition of wear resistant coatings on cutting tools and cold forming tools is briefly reported. Some the PVD arc coatings developed and deposited at the Institute of Advanced Manufacturing Technology (IAMT) are discussed. The coatings structures are presented and the multilayer architecture in micro and nano-scale is revealed. Some results of the PVD arc coatings developed and deposited at the Institute are presented. These include nanostructured and multilayer coatings, which indicate the possibility of considerable increase in tool lives. The current trends in development of the coatings are briefly discussed.

KEYWORDS: coatings, arc plasma PVD method, tools

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2017.1.27

CAD/CAM

35 FeatureCAM do obsługi wieloosiowych centrów tokarsko-frezarskich (AUTODESK)

Forum Akademickie

87 PRODOK 2016 – najbardziej prodoktoranckie uczelnie
87 Bobot – opiekun i przyjaciel małych pacjentów

II Krajowa Konferencja Naukowa "Szybkie prototypowanie. Modelowanie – Wytwarzanie – Pomiary"

46 Zastosowanie inżynierii odwrotnej w projektowaniu spersonalizowanego implantu stawu biodrowego * Application of reverse engineering for design of personalized hip implant - Jarosław Zubrzycki, Magdalena Braniewska

STRESZCZENIE: Przedstawiono metodologię projektowania spersonalizowanej protezy stawu biodrowego człowieka z wykorzystaniem metod inżynierii odwrotnej (RE) w oparciu o badania obrazowe pacjenta wykonane techniką tomografii komputerowej (CT). Zaprezentowano wyniki analiz numerycznych badań wytrzymałościowych implantu przeprowadzonych MES.

SŁOWA KLUCZOWE: implant stawu biodrowego, CAD, MES, modelowanie, inżynieria odwrotna

ABSTRACT: In the paper has been presented a methodology for designing personalized human hip prosthesis using Reverse Engineering methods based of the patient computed tomography (CT) studies. Are presented the results of numerical analyzes of strength tests received implants from FEM.

KEYWORDS: hip-joint implant, CAD, FEM, modeling, reverse engineering

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2017.1.5

48 Ocena bioaktywności in-vitro warstw tytanowych wytwarzanych techniką LENS na implantach * In-vitro bioactivity evaluation of titanium layers manufactured on implants with LENS method - Bartłomiej Wysocki, Agata Supeł, Tomasz Durejko, Wojciech Święszkowski

STRESZCZENIE: Kształtowanie przyrostowe LENS (Laser Engineering Net Shaping), będące jedną z technik druku 3D, umożliwia zarówno wytwarzanie, jak i modyfikacje samej warstwy wierzchniej wytworzonego wcześniej produktu. W niniejszej pracy za pomocą techniki LENS wytworzono bioaktywne warstwy o wysokim rozwinięciu powierzchni na powierzchni endoprotez stawu biodrowego. Zarówno warstwy napawane, jak i podłoża były wytworzone ze stopu Ti-6Al-4V. Na otrzymanych warstwach zostały przeprowadzone testy bioaktywności in-vitro w roztworze SBF (Simulated Body Fluid), posiadającym wszelkie niezbędne składniki nieorganiczne osocza ludzkiej krwi. Powstawanie zarodków fosforanów wapnia zaobserwowano techniką SEM (Scanning Electron Microscopy) już po dwóch dniach imersji. Na podstawie uzyskanych wyników podczas badań z użyciem SEM i EDX (Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy) można stwierdzić, że wytworzone techniką LENS warstwy ze stopu Ti-6Al-4V wykazują wysoką bioaktywność w warunkach badań in-vitro w SBF.

SŁOWA KLUCZOWE: LENS, SBF, bioaktywność, in-vitro, fosforany wapnia

ABSTRACT: Laser Engineering Net Shaping (LENS), which is one of the 3DP techniques, allows for both, the fabrication and the modification of surface layer of the product previously prepared. In the current work, using LENS technique, highly developed bioactive layers, were prepared on the surface of the hip prosthesis. Both, fabricated layers and hip prosthesis, were fabricated from Ti-6Al-4V alloy. The tests were carried out using Simulated Body Fluid (SBF) solution, having all the necessary components on the inorganic human blood plasma. Scanning Electron Microscopy (SEM) showed the nucleation of calcium phosphates even after 2 days of immersion. Based on the results obtained in SEM and EDX tests, it can be claimed that Ti-6Al-4V layers manufactured using LENS technique exhibit high bioactivity in in-vitro, in the SBF solution.

KEYWORDS: LENS, SBF, in-vitro, bioactivity, calcium phosphates

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2017.1.6

50 Wytwarzanie przyrostowe stopów amorficznych metodą selektywnego stapiania laserowego * Additive manufacturing of amorphous alloys via laser melting - Łukasz Żrodowski, Bartłomiej Wysocki, Piotr Błyskun, Rafał Wróblewski, Wojciech Święszkowski

STRESZCZENIE: W artykule opisano proces optymalizacji stapiania proszków szkła metalicznego na bazie żelaza. Stapianie prowadzono przy różnych parametrach mocy lasera i strategiach przyrostowego wytwarzania – tak, aby uzyskać wysoką zawartość fazy amorficznej. Wyniki badań potwierdzają istotny wpływ mieszania jeziorka ciekłego metalu oraz szybkości nagrzewania wierzchniej warstwy materiału na amorfizację.

SŁOWA KLUCZOWE: laserowe stapianie, szkła metaliczne

ABSTRACT: In the paper optimization process for selective laser melting of Fe-based metallic glass powder has been described. Melting process has been conducted with various laser power and parameters to increase materials amorphisation degree. Results showed strong influence of melt pool mixing and heating rate on amorphisation.

KEYWORDS: selective laser melting, metallic glasses

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2017.1.7

52 Zastosowanie skanerów 3D w technice wojskowej * The use of 3D scanners in military technology - Mirosław Karczewski

STRESZCZENIE: Przedstawiono metodę identyfikacji deformacji struktury nośnej pojazdów wojskowych na przykładzie transportera KTO Rosomak z wykorzystaniem technologii skanowania 3D oraz procesów fotogrametrycznych. Zaprezentowano przykładowe wyniki pomiarów przeprowadzonych trzema sposobami: metodą pomiaru punktów bazowych, metodą skanowania 3D oraz metodą skanowania 3D w połączeniu z pomiarem geometrii punktów charakterystycznych.

SŁOWA KLUCZOWE: pojazd wojskowy, skanowanie 3D, identyfikacja uszkodzeń, fotogrametria

ABSTRACT: In the article is presented a method to identify geometry of military objects based on 3D scanning technology and photogrammetric processes. During the scanning process different types of markers and calibrated patterns of length, placed on the object are used. Results of measurements using three different methods: base points measurementare method, 3D scanning method and 3D scanning in conjunction with the measurement geometry characteristic points method.

KEYWORDS: military vehicle, 3D scanning, strain identification, photogrammetry

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2017.1.8

Konferencja „Problematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce. Automatyzacja procesów produkcyjnych”

54 Wytwarzanie spieków przeznaczonych na osnowę narzędzi metaliczno-diamentowych z komercyjnych mieszanek proszków * Production of sinters from commercial powder mixtures for a matrix of diamond impregnated tools - Joanna Borowiecka-Jamrozek, Jan Lachowski

STRESZCZENIE: W pracy przedstawiono wyniki badań własności mechanicznych spieków otrzymanych z komercyjnych mieszanek proszków na bazie żelaza. Wyznaczono parametry wytrzymałościowe i plastyczne, a także gęstość, twardość i porowatość wytworzonych spieków. Mikrostrukturę spieków i analizę składu chemicznego przeprowadzono z użyciem skaningowego mikroskopu elektronowego. Uzyskane wyniki badań porównano z własnościami spieków otrzymanych z proszku kobaltu gatunku SMS (submicron size).

SŁOWA KLUCZOWE: kobalt, spiek, narzędzia metaliczno-diamentowe

ABSTRACT: The paper presents the results of analyzing mechanical properties of the sinters obtained from the commercial iron-based powder mixtures. Parameters mechanic, plastic and density, hardness and porosity of the sinters were determined. The sinters microstructure and the chemical composition analysis were carried out by using the scanning electron microscope. The results were compared with the properties of the sinters obtained from the cobalt SMS (submicron size) powder.

KEYWORDS: cobalt, sinter, diamond impregnated tools

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2017.1.9

56 Wybrane właściwości warstw porowatych powstałych podczas mikrospawania opornościowo-impulsowego * Selected properties of porous layers formed during the microwelding resistive-pulse process - Wojciech Depczyński, Piotr Młynarczyk, Ewelina Ziach

STRESZCZENIE: Zaprezentowano sposób wytworzenia porowatej warstwy wierzchniej na stali przy pomocy mikrospawania opornościowo-impulsowego z wykorzystaniem urządzenia WS7000S. Scharakteryzowano właściwości uzyskanej napoiny porowatej. Przeprowadzono badania własności mechanicznych oraz obserwację mikrostruktury.

SŁOWA KLUCZOWE: warstwa porowata, mikrospawanie opornościowo-impulsowe, mikrostruktura, mikrotwardość

ABSTRACT: Presented was the way of forming a porous surface layer on steel with microwelding resistive-pulse using a device WS7000S. Porous properties of the resulting layer were characterized. Mechanical properties were studied and the microstructure was observed.

KEYWORDS: microwelding, surface engineering, porous layers, microstructure, microhardnes

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2017.1.10

58 Algorytm automatycznej nastawy szczeliny walcowniczej walcarki DUO-300 * Algorithm for automatic setting of the gap mill DUO-300 - Tomasz Garstka, Marcin Knapiński, Marcin Kwapisz

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono opis nastawy szczeliny walcowniczej walcarki DUO-300, stanowiącej część zespołu walcowniczego Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Sterowanie linią technologiczną opiera się na sterownikach PLC. Do komunikacji pomiędzy poszczególnymi elementami wykorzystano magistralę CANBus. W pracy opisano szczegółowo algorytm nastawy walca górnego walcarki. Automatyczne sterowanie według zaprezentowanego algorytmu pozwoliło przede wszystkim na skrócenie czasu oraz zwiększenie precyzji nastawy walców, co było niemożliwe do uzyskania w oryginalnym, sterowanym manualnie układzie.

SŁOWA KLUCZOWE: sterowniki PLC, magistrala CANBus, walcarka DUO-300

ABSTRACT: The article describes the set gap mill DUO-300 forms part of the rolling of the Faculty of Production Engineering and Materials Technology of Czestochowa University of Technology. Control of technological line based on controllers PLC. For communication between the individual elements used data bus CANBus. The paper describes in detail the algorithm set the upper roller mill. Automatic control according to the algorithm presented primarily allowed to shorten the time and increase the precision of the set of rollers which was impossible to obtain the original, manually controlled system.

KEYWORDS: controller PLC, data bus CANBus, rolling mill DUO-300

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2017.1.11

60 Rozwój technologii drukowania 3D w regionie radomskim * The development of the 3D printing technology in the Radom region - Jarosław Kotliński, Kinga Skrzek, Andrzej Kęsy, Artur Olszak

STRESZCZENIE: Przedstawiono korzyści wynikające z zastosowania drukarek 3D w przemyśle. Wskazano możliwości rozwoju technologii drukowania 3D oraz omówiono sposoby wykorzystania tej technologii w regionie radomskim w odniesieniu do tendencji światowych, a także nakreślono perspektywy rozwoju tego regionu.

SŁOWA KLUCZOWE: drukowanie 3D, wykorzystanie, perspektywy

ABSTRACT: The paper presents the benefits of using 3D printers in industry. It has indicated the possibility of the development of 3D printing technology and discusses ways of using 3D printing technology to the Radom region in relation to global trends and also outlines the prospects for this region.

KEYWORDS: 3D printing, use, perspectives

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2017.1.12

62 Ponowne wykorzystanie ziaren ściernych w obróbce wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną * Reuse of abrasive particles in abrasive waterjet cutting - Daniel Krajcarz, Sławomir Spadło

STRESZCZENIE: Przedstawiono możliwość ponownego wykorzystania materiału ściernego typu garnet w obróbce wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną. Badania frakcyjne garnetu # 80 po procesie cięcia pozwoliły na przygotowanie ze zużytych ziaren ściernych odpowiednika ścierniwa o ziarnistości # 120. W celu określenia zdolności skrawanych ziaren z odzyskanego ścierniwa przeprowadzono próbę cięcia stopu aluminium z wykorzystaniem nieużywanego ścierniwa garnet # 120 oraz specjalnie przygotowanego # 120. Badania przeciętej powierzchni materiału obrabianego obejmowały ocenę parametrów struktury geometrycznej.

SŁOWA KLUCZOWE: cięcie strugą wodno-ścierną, ziarna ścierne, struktura geometryczna powierzchni

ABSTRACT: Presented is the possibility of reuse abrasive grains in abrasive waterjet cutting. The disintegration particles of garnet # 80 used to create a new abrasive garnet, corresponding to the fresh garnet # 120. In order to determine the ability of cutting recycling abrasive grains was carried out the aluminium alloy cutiing by using fresh and recycling garnet # 120. The experimental investigations of cutting surface quality focused on evaluation of surface geometrical structure.

KEYWORDS: abrasive waterjet cutting, abrasive grains, surface geometrical structure

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2017.1.13

64 Wpływ wybranych warunków procesu cięcia strugą wodno-ścierną na odchyłkę okrągłości otworów cylindrycznych * Influence of the process conditions on the roundness deviation of cylindrical holes produced by means of abrasive water jet cutting - Daniel Krajcarz, Sławomir Spadło

STRESZCZENIE: Przedstawiano wyniki badań dotyczące wpływu trzech czynników wejściowych o trzech stopniach wartości kodowych, takich jak prędkość posuwu głowicy tnącej, odległość końca dyszy wodno-ściernej od ciętego materiału i wydatek dozowanego ścierniwa na wartość wyjściową, którą była odchyłka okrągłości mierzona w trzech przekrojach. Otwory zostały wycięte w stopie aluminium za pomocą wysokociśnieniowej strugi wodnej z dodatkiem ścierniwa.

SŁOWA KLUCZOWE: cięcie strugą wodno-ścierną, parametry przecinania, odchyłka okrągłości

ABSTRACT: This paper discusses experimental results concerning the geometric accuracy of cylindrical holes. The input variables were the cutting speed, the distance between the abrasive water jet nozzle and the workpiece, and the abrasive mass flow rate. The output variables were roundness deviation, which were measured in three sections. The holes were made in aluminum alloy by a high-pressure jet of water containing almandine garnet as an abrasive substance.

KEYWORDS: abrasive waterjet cutting, cutting parameters, roundness deviation

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2017.1.14

66 The mechanical properties of AlSi coatings made by PVD technology * Mechaniczne właściwości powłok AlSi wykonanych technologią PVD - Barbara Kucharska, Anna Wróbel-Knysak

STRESZCZENIE: Porównano mechaniczne właściwości (mikrotwardość i test rysy) powłok AlSi wykonanych metodą PVD magnetronowego rozpylania stopów o zawartości 7–20% Si. Większe stężenie Si zwiększało opór odkształcania powłok wyrażony głębokością rysy. Lepsze właściwości mechaniczne miały powłoki ze stopów modyfikowanych TiBAl.

SŁOWA KLUCZOWE: powłoki ochronne, powłoki PVD, stopy AlSi

ABSTRACT: The mechanical properties (microhardness and scratch test) of AlSi coatings made by PVD magnetron sputtering method from alloys with 7-20%Si were compared. Higher concentration of Si increased deformation resistance of the coating, expressed by depth of scratch. Improved mechanical properties had coatings from alloys modified by TiBAl refiner.

KEYWORDS: protective coatings, PVD coatings, AlSi alloys

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2017.1.15

68 Charakterystyka układu automatycznej regulacji poziomu samotoków podawczo-odbiorczych walcarki DUO-300 * Characteristics of the automatic level control roller tables given-receiver mill DUO-300 - Marcin Kwapisz, Tomasz Garstka, Marcin Knapiński

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono opis układu automatycznej regulacji poziomu samotoków podawczo-odbiorczych walcarki DUO-300, stanowiącej część zespołu walcowniczego Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Sterowanie linią technologiczną opiera się na sterownikach PLC. Do komunikacji pomiędzy poszczególnymi elementami wykorzystano magistralę CANBus. Zrealizowany układ automatycznej regulacji poziomu samotoków walcarki laboratoryjnej DUO-300 – pomimo relatywnej prostoty związanej z brakiem rozdzielaczy proporcjonalnych i wynikającej stąd niemożności sterowania proporcjonalnego – pozwala na osiągnięcie zadowalających parametrów dokładności i czasu nastawy.

SŁOWA KLUCZOWE: samotoki walcarki DUO-300, sterowniki PLC, magistrala CANBus

ABSTRACT: The article presents a description of the automatic level control roller tables given-receiving mill DUO-300 forms part of the rolling of the Faculty of Production Engineering and Materials Technology of Czestochowa University of Technology. Control of technological line based on PLC. For communication between the individual elements used bus CANBus. Realized an automatic level control roller tables rolling laboratory DUO-300, despite the relative simplicity associated with the lack of proportional valves and the resulting inability of proportional control, allows you to achieve satisfactory accuracy parameters and time settings.

KEYWORDS: roller tables mill DUO-300, controller PLC, data bus CANBus

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2017.1.16

70 Metody usprawniania procesów produkcyjnych w branży metalowej * Methods of improving production processes in the metal industry - Katarzyna Łyp-Wrońska, Łukasz Wzorek, Kamil Jamróz

STRESZCZENIE: W aktualnej sytuacji gospodarczej, przedsiębiorstwa chcące zwiększyć swoją pozycję na rynku, korzystają z różnych metod usprawniania procesów produkcyjnych, artykuł prezentuje kilka z nich np. systemy zarządzania, normalizację i automatyzację.

SŁOWA KLUCZOWE: branża metalowa, usprawnienie produkcji, systemy zarządzania, procesy produkcji

ABSTRACT: In the current economic situation, enterprises which want increase your position on market, use some methods of improving production processes, the paper presents some of them for example management systems, normalization and automatization.

KEYWORDS: metal industry, improving production, management systems, production processes

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2017.1.17

72 Analiza warstwy wierzchniej po procesie stopowania metodą EDA z zastosowaniem elektrody Fe-WC * Analysis of the surface layer after the alloying process (EDA) using the electrode Fe-WC - Piotr Młynarczyk, Sławomir Spadło

STRESZCZENIE: Przedstawiono krótko analizę modyfikowania siluminu z zastosowaniem metody EDA. Warstwa wierzchnia była modyfikowana w procesie obróbki elektroerozyjnej za pomocą elektrody kompozytowej wykonanej ze spieku Fe-WC. Wykonano podstawowe badania metalograficzne oraz EDS naniesionej warstwy. Na tej podstawie określono skuteczność przenoszenie się składników stopowych z elektrody do materiału modyfikowanego.

SŁOWA KLUCZOWE: EDM, EDA, warstwa wierzchnia

ABSTRACT: The article presents a brief analysis of the deposition layer using EDA. The surface layer was modified using electrodes Fe - WC on the machine electro-erosion. The layer was tested by metallographic methods and EDS. There were identified on the basis of which the transmission of alloying elements from the electrode to the weld overlay.

KEYWORDS: surface layer, spark deposition, EDM, coating

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2017.1.18

74 Badania wpływu kulowania obróbką wibrościerną na własności stali NC11LV * Research of the effect of shot peening vibro-abrasive machining on the properties of the steel NC11LV - Sławomir Spadło, Damian Bańkowski, Joanna Kowalczyk

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu obróbki wibrościernej z użyciem – jako medium roboczego – kuleczek stalowych na własności tarcz wykonanych ze stali NC11 (X160CrMoV121). Testy tribologiczne z wykorzystaniem testera T-01 pozwoliły na określenie zależności pomiędzy czasem kulowania a współczynnikiem tarcia i zużyciem liniowym. Wyznaczono typowe profile zużycia.

SŁOWA KLUCZOWE: obróbka wibrościerna, kulowanie, badania tribologiczne

ABSTRACT: The article presents the results of the effect of vibro-abrasive machining using as a working medium balls of steel-check on the properties of disks made of steel NC11 (X160CrMoV121). Tribological tests using the tester T-01 made it possible to determine the relationship of time of shot peening on the coefficient of friction and wear linear-in. They were presented typical consumption profiles.

KEYWORDS: vibro-abrasive machining, tumbling, rotofinish, shot peening, tribological tests

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2017.1.19

76 Badania wpływu przepłukiwania szczeliny roboczej na efekty obróbki elektroerozyjnej (EDM) * Investigation of the influence of flushing the working gap on the effects of electrodischarge machining (EDM) - Sławomir Spadło, Dominik Dudek

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiano wyniki badań dotyczących oceny wpływu przepłukiwania szczeliny roboczej na efekty obróbki elektroerozyjnej. Badania przeprowadzono dla drążenia trepanacyjnego z uwzględnieniem dwóch wariantów podawania cieczy roboczej do strefy obróbki, tj. wtłaczania i odsysania. Zbadano wpływ sposobu przepłukiwania szczeliny roboczej na wydajność obróbki i stan warstwy wierzchniej.

SŁOWA KLUCZOWE: drążenie elektroerozyjne, topografia powierzchni, warstwa wierzchnia

ABSTRACT: This paper discusses experimental results of research on the assessment of the impact of working gap flushing effects processing. The study was conducted for drill trepanation at two variants feed fluid in the treatment zone (injection and extraction working fluid). The influence of productivity, surface topography.

KEYWORDS: electrical discharge machining, surface topography

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2017.1.20

78 Wpływ układu wykrojów rozcinających na ich zużycie podczas walcowania prętów * Influence of the slitting passes system on the slitting pass wear during the bars rolling process - Dominika Strycharska, Sebastian Mróz, Piotr Szota

STRESZCZENIE: W pracy przeprowadzono analizę zużycia walców podczas wielożyłowego walcowania prętów żebrowanych przeznaczonych do zbrojenia betonu. Do modelowania numerycznego procesu walcowania zastosowano dwa typy układów wykrojów rozcinających. Do określenia zużycia wykrojów wykorzystano wyniki obliczeń numerycznych jednostkowej pracy sił tarcia otrzymane za pomocą programu komputerowego Forge2011®.

SŁOWA KLUCZOWE: walcowanie w wykrojach, pręty żebrowane, zużycie, modelowanie numeryczne, MES

ABSTRACT: An analysis of the roll wear in the multi-strand rolling of reinforced ribbed bars has been made in the study. For the computer simulations were used two slitting pass system. For determining the wear of the passes, the results of numerical computation of unit friction force work done using the Forge2011® software program.

KEYWORDS: groove-rolling, ribbed bars, wear, numerical modeling, FEM

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2017.1.21

80 Analiza eksportu krajowych wyrobów aluminium * Analysis of Domestic Aluminum Product Export - Natalia Iwaszczuk, Agata Wzorek, Bartosz Łamasz, Katarzyna Łyp-Wrońska, Łukasz Wzorek

STRESZCZENIE: Przeanalizowano krajowy rynek wyrobów aluminiowych i kierunki ich eksportu. Skupiono się również na tym, w jaki sposób kształtuje się wymiana półproduktów i produktów aluminiowych na linii Polska–reszta świata (głównie kraje UE), a także zidentyfikowano problemy, z którymi zmaga się obecnie ten sektor gospodarki.

SŁOWA KLUCZOWE: rynek aluminium, eksport aluminium, wymiana międzynarodowa, krajowe wyroby aluminiowe

ABSTRACT: The article analyzes the domestic market of aluminum products and directions of their exports. The focus was also on that, how to shape the exchange of semi-finished aluminum and aluminum products on the line Poland - the rest of the world (mainly EU countries) and identified the problems that currently faces this economic sector.

KEYWORDS: aluminum market, exports of aluminum, international exchange, domestic aluminum products

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2017.1.22

82 Automatyzacja procesu obróbki elementów o dużych gabarytach * Machining process automation of large-size elements - Maciej Matuszewski, Ivan L. Oborski, Michał Styp-Rekowski

STRESZCZENIE: Wskazano czynniki determinujące proces wytwarzania obrabiarek skrawających przeznaczonych do obróbki elementów wielkogabarytowych (EWg), zwłaszcza w zakresie automatyzacji tego procesu. Istotnym, uwzględnionym w pracy zagadnieniem jest to, że obrabiarki coraz częściej mają strukturę modułową.

SŁOWA KLUCZOWE: automatyzacja, obrabiarka skrawająca, elementy wielkogabarytowe, proces wytwarzania

ABSTRACT: In the paper factors which there were indicated determine manufacturing process of machine tools predestined for large-size elements machining, especially in the range of automation. The essential problem, considering in this paper is fact that machine tools often and often have modular structure.

KEYWORDS: automation, machine tool, large-size element, manufacturing process

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2017.1.23

84 Współczesne możliwości badania i symulacji nośności konstrukcji metalowych * Modern capabilities of research and simulation strength of metal structures - Jerzy Madej, Mateusz Śliwka

STRESZCZENIE: Zastosowanie współczesnych technik pomiarowych i obliczeniowych otwiera nowe możliwości w zakresie obliczania i badania konstrukcji metalowych. Zaprezentowano badania prowadzone za pomocą zestawu pomiarowego MTS w celu weryfikacji modelu obliczeniowego konstrukcji zabezpieczenia dachowego, zapewnianiającego bezpieczeństwo konserwatorów pracujących na dachach hal przemysłowych.

SŁOWA KLUCZOWE: metody numeryczne, badania wytrzymałościowe

ABSTRACT: The use of modern measurement techniques and computing methods opens up new possibilities for the calculation and testing of metal structures. This article presents research conducted using measuring set MTS to verify the computational model of the structure of the roof protection on industrial buildings.

KEYWORDS: numerical methods, strength tests

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2017.1.24

Napędy i sterowanie

6 Matematyczny model ślimaka globoidalnego o wklęsłym i wypukłym zarysie zęba * Mathematical model of globoid worm with concave and convex tooth profile - Piotr Połowniak, Mariusz Sobolak

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono model matematyczny ślimaka globoidalnego o wklęsłym i wypukłym zarysie zęba. Zaproponowano sposób tworzenia równania parametrycznego zarysu zęba. Wyznaczono parametryczne równanie powierzchni bocznych zwoju ślimaka globoidalnego o zarysie nieprostoliniowym.

SŁOWA KLUCZOWE: przekładnia ślimakowa globoidalna, ślimak globoidalny

ABSTRACT: This paper presents a mathematical model of globoid worm with concave and convex tooth profile. The method of creating the parametric equation of the profile was shown. The parametric equation of teeth surfaces of globoid worm with nostraight tooth profile was obtained.

KEYWORDS: globoid worm gear, globoid worm

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2017.1.25

8 Matematyczny model boku zęba ślimacznicy przekładni ślimakowej globoidalnej * Mathematical model of tooth flank of worm wheel in globoid worm gear - Piotr Połowniak, Mariusz Sobolak

STRESZCZENIE: Przedstawiono matematyczny opis powierzchni boku ślimacznicy przekładni ślimakowej globoidalnej. Pokazano układ kinematyczny kształtowania boku zęba ślimacznicy oraz wykorzystano matematyczny opis powierzchni bocznej ślimaka globoidalnego.

SŁOWA KLUCZOWE: przekładnia ślimakowa globoidalna, ślimak globoidalny, ślimacznica

ABSTRACT: Presented is a mathematical description of tooth flank surface of the wormwheel in globoid worm gear. The kinematic system of tooth formation was performed. The mathematical description of tooth flank of globoid worm was used.

KEYWORDS: globoid worm gear, globoid worm, wormwheel.

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2017.1.26

Narzędzia

24 Imadło KONTEC KSX – pewność mocowania podczas pięcioosiowej obróbki (SCHUNK INTEC)

Obrabiarki

20 TruLaser Center 7030 – automatyczne wycinanie i sortowanie detali (TRUMPF)

Panorama

1 Kalendarium targów w Polsce w 2017 r.
4 Wiadomości z kraju i ze świata

Różne

36 Przegląd patentów i prac naukowych dotyczących problematyki miesięcznika Mechanik - S. Adamczak

Wydarzenia i aktualności

12 Japonia przejmuje inicjatywę w światowej produkcji - M. Kaczmarek
14 SIMP – 90 lat minęło - K. Łasiewicki
16 Przemysłowa forma innowacji. Międzynarodowe Targi Kooperacyjne Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego INNOFORM 2017
17 Spotkanie branży maszynowej i poddostawczej w Lipsku
18 Industry 4.0 – w kierunku inteligentnego wytwarzania - P. Szulewski
19 Kolejna kadencja Ewy Mańkiewicz-Cudny na stanowisku prezesa FSNT-NOT
22 Targi obrabiarkowe – TIMTOS 2017
34 Powstał konwerter pojedynczych fotonów

XIV Forum Stowarzyszenia ProCAx

38 Aplikacja modułu Motion Simulation systemu NX9 w konstruowaniu elementów układu kinematycznego obrabiarek * The application of NX9 system’s Motion Simulation module in constructing elements of the cutting machines kinematic scheme - Jan Burek, Jarosław Buk, Marcin Płodzień, Paweł Sułkowicz, Marcin Sałata

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono metodę wizualizacji 3D oraz symulacji pracy układu kinematycznego obrabiarki skrawającej (na przykładzie frezarki konwencjonalnej) w programie NX 9 z wykorzystaniem modułu Motion Simulation. Charakterystyki wybranych parametrów wyznaczono z zastosowaniem solvera RecurDyn.

SŁOWA KLUCZOWE: symulacja ruchu, NX 9, RecurDyn, układ kinematyczny

ABSTRACT: The article presents a method of 3D visualization and motion simulation of cutting machine’s kinematic scheme, at example of conventional milling machine by using NX 9 system’s Motion Simulation module. Characteristics of chosen parameters were determined by solver RecurDyn.

KEYWORDS: motion simulation, NX 9, RecurDyn, kinematics system

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2017.1.1

40 Programowanie obróbki wiertła stopniowego pełnowęglikowego z wykorzystaniem systemu MTS * Programming process of solid carbide drills supported by MTS system - Jan Burek, Marcin Sałata, Paweł Sułkowcz, Jarosław Buk, Piotr Żurek

STRESZCZENIE: Przedstawiono proces programowania obróbki wiertła stopniowego pełnowęglikowego. Model narzędzia oraz proces jego kształtowania wykonano z zastosowaniem programowania parametrycznego w postaci systemu MTS w wersji 3.1 wydanie 13 3D rev.3163. Opisano sposób tworzenia oraz programowania obróbki wiertła z wykorzystaniem symulacji 2D oraz 3D.

SŁOWA KLUCZOWE: szlifowanie wiertła, geometria wiertła, programowanie obróbki narzędzia

ABSTRACT: This paper present the programming and grinding process of carbide steps drill. Tool model and machining process were performed using MTS software. Creation and programming process using 2D and 3D simulation were described.

KEYWORDS: drill grinding, steps drill geometry, programing process of drill grinding

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2017.1.2

42 Zastosowanie systemu Omative w obróbce łopatki turbiny ze stopu Inconel 718 * Adoption of the Omative system in Inconel 718 turbine blade machining - Jan Burek, Paweł Sułkowicz, Michał Gdula, Jarosław Buk, Marcin Sałata

STRESZCZENIE: W pracy przedstawiono zastosowanie układu sterowania adaptacyjnego Omative do monitorowania stanu narzędzia podczas obróbki łopatki turbiny ze stopu Inconel 718.

SŁOWA KLUCZOWE: frezowanie, łopatka turbiny, sterowanie adaptacyjne, Inconel 718

ABSTRACT: This paper presents a research focusing on adopting adapting control system Omative for tool condition monitoring during milling of Inconel 718 turbine blade.

KEYWORDS: milling, turbine blade, adaptive control, Inconel 718

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2017.1.3

44 Dynamiczna symulacja obróbki pięcioosiowej z wykorzystaniem wirtualnej maszyny w systemie NX * Dynamic simulation of five-axis machining using virtual machine in NX system - Jan Burek, Piotr Żurek, Michał Gdula, Karol Żurawski, Marcin Sałata

STRESZCZENIE: W pracy przedstawiono metodykę przygotowania i konfiguracji wirtualnej maszyny oraz zaprezentowano sposób przeprowadzenia symulacji (w oparciu o wcześniej wygenerowany kod NC) pod względem kolizyjności.

SŁOWA KLUCZOWE: obróbka pięcioosiowa, maszyna wirtualna

ABSTRACT: The work presents methodology of preparing and configuration of virtual machine as well as conducting a simulation based on generated NC code in terms of collision.

KEYWORDS: 5 axis milling, virtual machine

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2017.1.4

Z działalności CIRP

26 Szybkościowe toczenie Inconelu 718 narzędziami z PCBN powlekanymi metodą PVD - Krzysztof Jemielniak

STRESZCZENIE: Narzędzia skrawające z drogiego polikrystalicznego regularnego azotku boru (PCBN) są stosowane zamiast narzędzi z węglików lub ceramiki tam, gdzie pozwalają one uzyskać znacznie wyższe prędkości skrawania. Prędkość obróbki stopu Inconel 718 narzędziami z węglików wynosi ok. 80 m/min, natomiast narzędziami z PCBN powinno się osiągnąć prędkości pomiędzy 200 a 400 m/min, pod warunkiem że narzędzia te będą miały odpowiednie powłoki. Celem przedstawionych badań jest ocena przydatności różnych powłok narzędzi z PCBN do poprawy ich skrawności.

* Artykuły recenzowane

Spis reklam

3Dconnexion IV okł.
4metal.pl s. 34
Awexim I okł.
Galika s. 11
GF Machining Solutions II okł.
INDUSTRYmeeting, Sosnowiec s. 33
Innoform, Bydgoszcz s. 19
ITM Polska, Poznań s. 17
Mitsubishi Materials s. 27
narzedziownia.org s. 88
Schunk Intec s. 23
staleo.pl s. 88
Strona główna Styczeń 2017

Mechanik nr 01/2017

Styczeń 2017

Zamów NEWSLETTER

Kalendarium wydarzeń

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Nasze propozycje

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.
Stanisław Adamczak

Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych. Zarysy kształtu – Falistość – Mikro- i nanochropowatość.

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Metrologia geometryczna powierzchni technologicznych" to kompendium poświęcone tematyce pomiarów i analizy...

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych
Jacek Banasiak, Katarzyna Szymańska-Dębowska

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Układy dynamiczne" to podręcznik związany z analizą układów dynamicznych, którą można zastosować w różnych...

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka
Joel L. Schiff (Tłum.: W. Sikorski)

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Matematyczny wszechświat" to wciągająca opowieść, która odkrywa przed czytelnikami prawa matematyczne...

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach
Tomasz Trzepieciński

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach

Wydawnictwo Naukowe PWN

W książce Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach przedstawiono specyfikę zjawiska tarcia...

Nasi partnerzy