ENG FB kontakt

05.12.2023

Strona główna Słownik narzędziowca

Słownik narzędziowca

Wyszukiwarka

Wpisz słowo lub część słowa (np. fragment pojęcia ...)

Polski  Angielski  Niemiecki  Rosyjski 
suw (skok) stroke Hub ход
suw (skok) jałowy idle stroke Leerhub холостой ход
suw (skok) roboczy working stroke Arbeitshub рабочий ход
szerokość narostu width of the built-up edge Breite der Aufbauschneide ширина основания нароста
szerokość pasma zużycia naroża band width of the corner wear Eckenverschleissbandbreite ширина площадки (полоски) износа вершины лезвия
szerokość rowka zużycia width of wear groove Kolkverschleissbreite ширина канавки износа
szerokość wióra width of chip Spanbreite ширина стружки
szerokość żłobka zużycia na głównej powierzchni przyłożenia width of crater wear in the major flank face Verschleisskerbebreite an der Hauptfreifläche ширина канавки износа на главной задней поверхности
ścierność abrasive action Verschleisswirkung абразивность
ścin naroża chamfered corner Eckenfase фаска на режущей вершине
ścin naroża - szerokość chamfered corner width Breite der Eckenfase ширина фаски на режущей вершине
ścin powierzchni natarcia - szerokość land width of the rake face Breite der Spanflächenfase ширина фаски на передней поверхности
średnia szerokość pasma zużycia głównej powierzchni przyłożenia mean width wear of the major flank face mittlere Verschleissmarkenbreite der Hauptfreifläche средняя ширина площадки (полоски) износа главной задней поверхности
średnia temperatura skrawania mean cutting temperature mittlere Schnittemperatur средняя температура резания
średnica zewnętrzna external diameter Aussendurchmesser наружный диаметр
środowisko obróbki machining medium Schneidumgebung технологическая среда
temperatura na powierzchni natarcia temperature on the rake face Spanflächentemperatur температура на передней поверхности
temperatura na powierzchni przyłożenia temperature on the flank face Freiflächentemperatur температура на задней поверхности
temperatura na powierzchni ścinania temperature in the shear surface Temperatur in Scherebene температура в плоскости сдвига
temperatura ostrza temperature in the tool wedge Werkzeugtemperatur температура инструмента
temperatura otoczenia ambient temperature Umgebungstemperatur температура среды
temperatura przedmiotu obrabianego workpiece temperature Werkstücktemperatur температура изделия
temperatura skrawania cutting temperature schnitt-temperatur температура резания
temperatura wióra temperature in the chip Spantemperatur температура стружки
teoretyczny kształt wióra theoretical chip shape teoretische Spanform теоретическая форма стружки
toczenie ukośne oblique turning Schrägdrehen косоугольное точение
trwałość ostrza wedge life Standzeit стойкость лезвия
twardość hardness Härte твёрдость
układ narzędzia tool system (tool-in-hand system) Werkzeug - Bezugssystem система инструмента
układ obróbkowy mechined system Bearbeitungsystem система обработки резанием (технологическая система)

Zamów NEWSLETTER

Nasze propozycje

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych
Jacek Banasiak, Katarzyna Szymańska-Dębowska

Układy dynamiczne w modelowaniu procesów przyrodniczych, społecznych, technologicznych

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Układy dynamiczne" to podręcznik związany z analizą układów dynamicznych, którą można zastosować w różnych...

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka
Joel L. Schiff (Tłum.: W. Sikorski)

Matematyczny wszechświat. Od Pitagorasa do Plancka

Wydawnictwo Naukowe PWN

"Matematyczny wszechświat" to wciągająca opowieść, która odkrywa przed czytelnikami prawa matematyczne...

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach
Tomasz Trzepieciński

Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach

Wydawnictwo Naukowe PWN

W książce Tarcie i smarowanie w procesach kształtowania blach przedstawiono specyfikę zjawiska tarcia...

Algokracja. Jak i dlaczego sztuczna inteligencja zmienia wszystko?
Jarosław Królewski, Krzysztof Rybiński

Algokracja. Jak i dlaczego sztuczna inteligencja zmienia wszystko?

Wydawnictwo Naukowe PWN

Algokracja jest esejem o możliwościach współczesnego świata biznesu i nauki napędzanego technologiami, ale...

Nasi partnerzy