ENG FB kontakt

29.05.2020

Strona główna Kwiecień 2019

Zawartość miesięcznika nr 04/2019

CAD/CAM/CAE

275 Nowość w ofercie 3Dconnexion. Kompletne, bezprzewodowe rozwiązanie dla CAD w wyjątkowej cenie (3DCONNEXION)

Druk 3D

285 Badanie właściwości mechanicznych materiałów stosowanych w technologii FDM * Testing of mechanical properties of materials used in FDM technology - Marcin Snopczyński, Jarosław Kotliński, Ireneusz Musiałek

STRESZCZENIE: Wraz z postępem technologii druku 3D rozwijane są nowe materiały stosowane do druku. W praktyce zdarza się, że konstruktor nie dysponuje wszystkimi danymi o materiale, którego chce użyć. W artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na rozciąganie próbek drukowanych metodą FDM. Drukowanie 3D metodą FDM jest rozpowszechnione, jednak właściwości stosowanych w tej metodzie materiałów nadal nie są w pełni poznane. Celem badań było uzyskanie informacji o parametrach wytrzymałościowych stanowiących podstawę dalszych analiz.

SŁOWA KLUCZOWE: druk 3D, badania wytrzymałościowe, FDM

ABSTRACT: With the development of 3D printing technology, there is a development in the use of new printing materials. In practice, it often happens that the constructor does not have full data about the material that he wants to use. The article presents the results of tests of tensile strength of samples printed using the FDM method. 3D printing using the FDM method is widespread, however, the properties of the materials used in this method are still not fully understood. The aim of the research was to obtain information on strength parameters that form the basis for further analyzes.

KEYWORDS: 3D printing, strengthtests, FDM

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2019.4.37

 

* Artykuł recenzowany

288 Macroscopic dynamic response of mechanical systems involving composites and effect of inner structure on damping properties * Makroskopowa odpowiedź dynamiczna układów mechanicznych z udziałem kompozytów oraz wpływ ich struktury wewnętrznej na właściwości tłumiące - Zuzana Murčinková

ABSTRACT: The paper deals with relation between inner structure of the machine and the composite material used in it and macroscopic dynamic response. It presents the experimental results of testing the relation between inner composite material structure and damping properties presented by logarithmic decrement quantity. Moreover, the paper provides the case study of application the composite material layered structure to the flexographic printing machine and results of that applications presented by printing speed.

KEYWORDS: inner structure, damping, dynamic response, carbon fiber, composite cylinder, shaft accuracy, vibration

STRESZCZENIE: W artykule omówiono zależność między wewnętrzną budową maszyny i wykorzystanego w niej materiału kompozytowego a makroskopową odpowiedzią dynamiczną układu. Przedstawiono wyniki badań zależności między wewnętrzną strukturą materiału kompozytowego a właściwościami tłumiącymi wyrażonymi przez logarytmiczny dekrement tłumienia. Ponadto zaprezentowano studium przypadku – zastosowanie kompozytu warstwowego w konstrukcji drukarki fleksograficznej oraz wpływ tego rozwiązana na uzyskiwaną prędkość druku.

SŁOWA KLUCZOWE: struktura wewnętrzna, tłumienie, odpowiedź dynamiczna, włókno węglowe, cylinder kompozytowy, dokładność wału, drgania

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2019.4.38

 

* Artykuł recenzowany

Napędy i sterowanie

282 Przekładnia planetarna do napędu śmigła w nowej generacji modeli latających * Planetary transmission for propeller propulsion in the new generation of flying models - Jakub Sikorski, Witold Pawłowski, Łukasz Kaczmarek, Mariusz Stegliński, Sebastian Lipa, Marek Klich

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono projekt przekładni planetarnej, która w połączeniu z silnikiem elektrycznym zapewni zwiększony moment obrotowy, umożliwiający napędzanie dużych, wysoko sprawnych śmigieł nowoczesnych modeli latających. Zaproponowane rozwiązanie pozwala na zastosowanie standardowych wysokoobrotowych silników prądu stałego lub silników bezszczotkowych. Dodatkowo nowatorska konstrukcja przekładni gwarantuje wysoką sztywność mechanizmu, niezbędną do przeciwdziałania efektom żyroskopowym generowanym przez duże śmigło. Zastosowanie stopu aluminium o wysokiej wytrzymałości przyczynia się do utrzymania niskiej masy całego mechanizmu.

SŁOWA KLUCZOWE: przekładnia planetarna, projekt przekładni, silnik, stop aluminium

ABSTRACT: The article presents a planetary gear design, which in combination with an electric motor will allow to obtain an increased torque enabling the propulsion of large, high-performance propellers of modern flying models. The proposed solution allows the use of standard high-speed DC or brushless motors. In addition, the innovative design of the transmission provides high stiffness of the mechanism necessary to counteract the gyroscopic effects generated by the large propeller. The use of high-strength aluminum alloy ensures low weight of the entire mechanism.

KEYWORDS: planetary transmission, design of planetary gear, engine, aluminum alloy

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2019.4.36

 

* Artykuł recenzowany

Narzędzia

257 Zwiększenie trwałości wybranych narzędzi stosowanych w branży gumowej przez obróbkę hybrydową * Increased durability of selected tools used in the rubber industry by hybrid treatment - Ewa Kasprzycka, Arkadiusz Więczkowski, Bogdan Bogdański

STRESZCZENIE: Badania dotyczyły warstw hybrydowych typu CrC+CrN, wytwarzanych na powierzchni stali narzędziowej w kolejnych procesach chromowania dyfuzyjnego, realizowanych tanią i prostą pod względem technologicznym metodą proszkową, połączonych z obróbką Arc PVD (arc evaporation physical vapour deposition), wykonywaną w celu osadzenia powłok azotku chromu. Zbadano mikrostrukturę warstw hybrydowych, ich skład fazowy oraz rozkłady stężenia pierwiastków w strefie dyfuzyjnej tych warstw. Określono twardość warstw, ich właściwości tribologiczne (metodą kula–tarcza) oraz odporność korozyjną. Wykazano, że warstwy hybrydowe typu CrC+CrN charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami tribologicznymi w temperaturze otoczenia 25°C i temperaturze 100°C, jak również bardzo dobrą odpornością na korozję w roztworach zawierających jony chlorkowe.

SŁOWA KLUCZOWE: chromowanie dyfuzyjne, obróbka Arc PVD, warstwa hybrydowa, właściwości tribologiczne, korozja

ABSTRACT: This research concerns hybrid layers of the CrC+CrN type, produced on the tool steel surface in subsequent processes, diffusion chromizing, carried out by inexpensive and technologically simple powder method, combined with the next arc evaporation treatment Arc PVD (arc evaporation physical vapour deposition), made for the deposition of chromium nitride coatings. Investigations of the microstructure of hybrid layers, as well as of their phase composition and concentration depth profiles of elements in diffusion zone of these layers, were carried out. In addition, the layers hardness, their tribological properties (pin-on-disk method) and corrosion resistance have been determined. It has been shown that hybrid layers of the CrC+CrN type are characterized by very good tribological properties at ambient temperature 25°C and at temperature 100°C as well as by very good resistance to corrosion in a solution containing chlorine ions.

KEYWORDS: diffusion chromizing, Arc PVD treatment, hybrid layer, tribological properties, corrosion

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2019.4.34

 

* Artykuł recenzowany

265 Frez czołowy M2127 PCD – kompaktowy design plus standardowe płytki PCD (WALTER)
266 Technologia mocowania poligonalnego – teraz także dla narzędzi napędzanych (SCHUNK INTEC)

Nowe technologie

279 Assystem – nowe możliwości dzięki 3DEXPERIENCE (DASSAULT SYSTÈMES)

Nowości wydawnicze

278 Hybrydowe modele i metody modelowania układów mechanicznych (R. Hein)
278 Strukturalne aspekty odkształcania metali (K. Przybyłowicz)
278 Ilościowe metody analizy incydentów w ruchu lotniczym (J. Skorupski)
278 Podstawy mechaniki ciał stałych i płynów (A. Flaga)

Obrabiarki

254 Automatyzacja procesu obróbki blach (TRUMPF)

Obróbka skrawaniem

242 Influence of machining conditions on friction in metal cutting process – A review * Wpływ warunków obróbki na tarcie w procesie skrawania metali – przegląd literatury - Wit Grzesik, Joel Rech

ABSTRACT: This paper presents a range of variable machining factors which influence substantially friction directly or by the tool wear developed in the cutting zone. The group of direct factors include the workpiece and cutting tool materials coupled, the cutting/sliding velocity, cooling media supplied to the tool-chip contact zone, modification of the tool contact faces by micro-texturing. Special attention was paid to the tool wear evolution and its pronounced effect on changes of the contact conditions.

KEYWORDS: metal cutting, friction, contact conditions, wear

STRESZCZENIE: Przedstawiono wiele zmiennych czynników procesowych, które istotnie wpływają – bezpośrednio lub pośrednio przez zużycie ostrza – na tarcie występujące w strefie skrawania. Grupa czynników bezpośrednich obejmuje: materiał obrabianego przedmiotu i narzędzia skrawającego, prędkość skrawania/poślizgu, media chłodzące dostarczane do strefy kontaktu oraz modyfikację powierzchni kontaktowych ostrza narzędzia przez mikroteksturyzowanie. Specjalną uwagę zwrócono na ewolucję zużycia narzędzia i jej dominujące oddziaływanie na zmiany warunków kontaktowych.

SŁOWA KLUCZOWE: skrawanie metali, tarcie, warunki kontaktowe, zużycie

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2019.4.33

 

* Artykuł recenzowany

Przetwórstwo tworzyw sztucznych

226 Symulacje wtryskiwania grubościennej wypraski z zastosowaniem programu Moldex3D * Simulations of thick-wall injection molding using the Moldex3D program - Maciej Heneczkowski, Gabriela Kopeć

STRESZCZENIE: W programie Moldex3D R15 przeprowadzono symulację przetwórstwa grubościennej kształtki metodą wtryskiwania standardowego (IM), wspomaganego gazem (GAIM) oraz mikroporującego (MuCell) dla dwóch typów tworzyw: ABS i POM. Uzyskane wyniki symulacji wtrysku technikami GAIM i MuCell wskazują na zdecydowane zmniejszenie masy wypraski i skrócenie czasu jej chłodzenia, a także na zmniejszenie jej skurczu objętościowego, paczenia i zapadnięć w porównaniu z wynikami symulacji IM.

SŁOWA KLUCZOWE: wtryskiwanie termoplastów, wtryskiwanie wspomagane gazem, wtryskiwanie mikroporujące, symulacja komputerowa, Moldex3D

ABSTRACT: Simulation of thick-walled part produced by standard injection molding (IM), gas-assisted injection molding (GAIM) and microcellular injection molding (MuCell) for two plastic types: ABS and POM using Moldex3D R15 software. It was found high reducing mass and reducing cooling times and decreasing sink mark, volumetric shrinkage and warpage deformations of parts analyzed by GAIM and MuCell compared to IM.

KEYWORDS: thermoplastic injection molding, gas assisted injection molding, microcellular injection molding, computer simulation, Moldex3D

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2019.4.30

 

* Artykuł recenzowany

230 Charakterystyki wytwarzania folii polimerowych w procesie wytłaczania z rozdmuchiwaniem * Characteristics of producing of the polymer films in blow film extrusion process - Sebastian Białasz, Łukasz Garbacz

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono specyfikę procesu wytłaczania z rozdmuchiwaniem tworzyw termoplastycznych. Scharakteryzowano metody wytłaczania z uwzględnieniem możliwości otrzymywania wyrobów o żądanej charakterystyce. W badaniach wytłaczania z rozdmuchiwaniem folii zastosowano polietylen PE-LD Malen-E. Przeprowadzono obszerne badania procesu wytłaczania oraz wybranych właściwości użytkowych otrzymanej folii.

SŁOWA KLUCZOWE: tworzywa termoplastyczne, wytłaczanie z rozdmuchiwaniem, efektywność procesu

ABSTRACT: In the article specification of blown film extrusion process of thermoplastics was presented. Methods of extrusion subject to products with determine characteristic received in the process where characteristic. In the research, extrusion blow molding process used polyethylene film PE-LD Malen-E were used. Extensive studies of the extrusion process and selected properties of polymer films were used.

KEYWORDS: thermoplastics polymers, blown film extrusion, process efficiency

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2019.4.31

 

* Artykuł recenzowany

234 Zastosowanie polimerów jako mediów ściernych w obróbce przetłoczno-ściernej * The application of polymers as abrasive media in abrasive flow machining - Agnieszka Nowacka, Tomasz Klepka

STRESZCZENIE: Obróbka przepływem ściernym (abrasive flow machining) jest – ze względu na swą charakterystykę – odpowiednią metodą polerowania złożonych otworów i zakrzywionych powierzchni. W przypadku tradycyjnych metod obróbki strumieniem ściernym (AFM) trudno jest uzyskać jednolitą chropowatość promieniowego rozkładu podczas polerowania skomplikowanych otworów, co wynika z nierównomiernego rozłożenia sił ściernych. Media ścierne są narzędziami roboczymi odpowiadającymi za polerowanie w procesie AFM. Ze względu na wysoką cenę medium ściernego nie każdy użytkownik może sobie pozwolić na wykorzystanie go do obróbki. Dlatego autorzy opracowali tańsze i skuteczniejsze media ścierne, zapewniające poprawę chropowatości powierzchni elementów wyrobów polimerowych. W artykule omówiono zastosowanie polimerów lepkosprężystych jako mediów do obróbki przetłoczno-ściernej. Dodatkowo zaproponowano modyfikacje w zakresie ilości i wielkości ziaren ściernych wypełniających medium ścierne, aby zwiększyć wartość siły nacisku ziarna na obrabianą powierzchnię i uzyskać równą powierzchnię złożonych otworów w procesie obróbki AFM.

SŁOWA KLUCZOWE: obróbka przetłoczno-ścierna, polimery lepkosprężyste, trybologia

ABSTRACT: The characteristics of the products’ treatment by the abrasive flow machining (AFM) makes it an appropriate method of finishing the surface with complex geometry, e.g. holes or channels. Traditional methods of machining cause difficulties in obtaining a homogeneous roughness during finishing complicated shapes due to uneven distribution of abrasive forces. Due to the high price of abrasive media, not every user can afford for using it for processing. In the frame of the research, the novelty abrasive media has been developed to improve the surface roughness of the elements of polymer products. The use of viscoelastic polymers as a media of flow abrasive machining was discussed. Moreover, it is suggested to modify the quantity and size of abrasive grains filling the abrasive media in order to increase the value of the grain pressure force on the machined surface and to obtain an even surface of complex holes in AFM process.

KEYWORDS: abrasive flow machining, viscoelastic polymers, tribology

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2019.4.32

 

* Artykuł recenzowany

Różne

271 Bydgoski egzoszkielet na rękę – aspekty mechaniczne * Hand exoskeleton from Bydgoszcz – mechanical issues - Jakub Kopowski, Dariusz Mikołajewski, Marek Macko, Izabela Rojek

STRESZCZENIE: Przedstawiono własną konstrukcję egzoszkieletu na rękę. Omówiono ją z mechanicznego punktu widzenia: wychodząc od ograniczeń narzucanych przez biomechanikę zdrowego człowieka poprzez możliwe deficyty funkcjonalne i ich kompensację z użyciem mechaniki egzoszkieletu aż po ograniczenia materiałowe i technologiczne. Opisano wykorzystanie inżynierii odwrotnej w celu zachowania indywidualizacji własności mechanicznych przy silnym zindywidualizowaniu mechaniki ręki, zwłaszcza patologicznej.

SŁOWA KLUCZOWE: technologia wspomagająca, egzoszkielet, mechanika ruchu, własności materiałowe, współdziałanie ręka–urządzenie, funkcje motoryczne

ABSTRACT: The own study on hand exoskeleton is presented. It is described from mechanical point of view: starting from constraints caused by healthy human biomechanics, through possible functional deficits and their compensation by exoskeleton’s biomechanics, up to material and technological limitations. There is described an application of the reverse engineering aiming at personalization of the mechanical features taking into consideration huge individualization of the hand mechanics, including pathological changes.

KEYWORDS: assistive technology, exoskeleton, mechanics of movement, material features, hand-device co-operation, motor functions

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2019.4.35

 

* Artykuł recenzowany

280 WHM – specjalista w doborze pasów (WHM)
292 Wybrane prace doktorskie dotyczące tematyki miesięcznika Mechanik
294 Przegląd patentów odnoszących się do problematyki miesięcznika Mechanik

Wydarzenia i aktualności

224 Panorama
228 VIII kongres silników
238 Dni Technologii 2019 w firmie ARBURG
240 Wszystko zaczęło się od Mechanika
250 INNOFORM – kooperacja w najlepszym wydaniu
251 Nagrody targów INNOFORM 2019
251 Wtrysk bez ograniczeń geometrycznych
251 Supertwarde narzędzia ścierne
252 Specjalista w regeneracji form
268 Co nowego w metrologii współrzędnościowej i tolerowaniu. Z działalności Komitetu Technicznego ISO/TC 213
269 WENZEL otwiera Solution Center
270 INDUSTRYmeeting 2019 – nowa odsłona targów
276 6 najważniejszych trendów technologicznych według ekspertów Deloitte
296 Nominacje profesorskie – Leszek Radziszewski

Z działalności CIRP

256 Właściwości skrawne narzędzi powlekanych metodą PVD z wykorzystaniem filtrowanego łuku - Krzysztof Jemielniak

STRESZCZENIE: Nowa odmiana fizycznego osadzania z fazy gazowej PVD (physical vapour deposition), polegająca na zastosowaniu filtrowanego łuku FAD (filtered arc deposition), umożliwia uzyskanie powłok o bardzo małej chropowatości, bez kropelek. Otrzymane warstwy wykazują bardzo dużą twardość i lepsze właściwości skrawne przy szybkościowym frezowaniu wstępnie hartowanej stali nierdzewnej.

* Artykuły recenzowane

Spis reklam

3Dconnexion IV okł.
ARBURG 239
DMG MORI III okł.
GF Machining Solutions II okł.
Hermle 249
Mitsubishi Materials 263
PawForm (Moldex3D) 229
SCHUNK INTEC 267
Staleo.pl 262
Targi 3D Solutions, Poznań 248
Targi ITM Polska, Poznań 253
Targi PLASTPOL, Kielce 233
Walter I okł., 264
WHM 281
Wittmann/Battenfeld 241
Zrobotyzowany.pl 237

Mechanik nr 04/2019

Kwiecień 2019

Kalendarium wydarzeń

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Nasze propozycje

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa. Podręcznik akademicki dla studentów studiów technicznych
Krzysztof Zymonik

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa. Podręcznik akademicki dla studentów studiów technicznych

Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej

W książce zawarto podstawową wiedzę z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego i prawa pracy,...

Jak myślą inteligentne maszyny
Sean Gerrish (tłum. Filip Fierek)

Jak myślą inteligentne maszyny

Wydawnictwo Naukowe PWN

Książka zawiera przegląd przełomowych odkryć w obszarze AI i uczenia maszynowego, które uczyniły...

The Plastics Paradox: Facts for a Brighter Future
Chris DeArmitt

The Plastics Paradox: Facts for a Brighter Future

Phantom Plastics LLC

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych poleca publikację autorstwa dr. Chrisa DeArmitta,...

Podstawy zapisu konstrukcji. Materiały do ćwiczeń projektowych. Zadania z rozwiązaniami.
Jerzy Bajkowski

Podstawy zapisu konstrukcji. Materiały do ćwiczeń projektowych. Zadania z rozwiązaniami.

Wydawnictwo Naukowe PWN

Publikacja stanowi pomoc dydaktyczną do zajęć projektowych z takich przedmiotów, jak: podstawy zapisu...

Nasi partnerzy