ENG FB kontakt

05.07.2020

Strona główna Październik 2019

Zawartość miesięcznika nr 10/2019

Biuletyn Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

610 New diamond composite tools and their impact on AISI 4140 alloy steel surface after slide burnishing * Nowe diamentowe narzędzia kompozytowe i ich wpływ na powierzchnię stali stopowej AISI 4140 po nagniataniu ślizgowym - Magdalena Szutkowska, Daniel Toboła, Lucyna Jaworska, Marcin Rozmus

ABSTRACT: Working parts of slide burnishing tools were made from two new diamond composites with ceramic bonding: MAX Ti3GeC2 and TiB2nano phases, respectively. Microstructure and micro composition were analyzed by scanning and transmission electron microscopy and X-ray diffraction. Vickers hardness HV1 values were 36 and 46 GPa, Young’s moduli 490 and 560 GPa, tensile strengths 400 and 560 MPa, fracture toughness 8.4 and 11.0 MPa·m1/2 and friction coefficient values 0.63 and 0.56, respectively for the composites with MAX Ti3GeC2 and TiB2nano phases. The tools were tested by slide burnishing on previously turned AISI 4140 alloy steel bar. Improvement in the surface geometric structure was demonstrated for both materials, more so in the case of TiB2nano phase, as compared to burnishing bycomposites with MAX Ti3GeC2 phase.

KEYWORDS: diamond composite, TiB2nano phase, MAX phase, HP-HT sintering, slide burnishing, surface roughness

STRESZCZENIE: Części robocze narzędzi do nagniatania ślizgowego zostały wykonane z dwóch nowych kompozytów diamentowych ze spoiwem ceramicznym, odpowiednio z fazą MAX Ti3GeC2 i TiB2nano. Mikrostrukturę i skład chemiczny w mikroobszarach analizowano za pomocą skaningowej i transmisyjnej mikroskopii elektronowej oraz dyfrakcji rentgenowskiej. Parametry kompozytów z fazami MAX Ti3GeC2 i TiB2nano wynosiły odpowiednio: twardość Vickersa HV1 – 36 i 46 GPa, moduł Younga – 490 i 560 GPa, wytrzymałość na ściskanie promieniowe – 400 i 560 MPa, odporność na pękanie – 8,4 i 11,0 MPa·m1/2, współczynnik tarcia – 0,63 i 0,56. Narzędzia testowano poprzez nagniatanie ślizgowe na uprzednio toczonym pręcie ze stali stopowej AISI 4140. Wykazano poprawę struktury geometrycznej powierzchni dla obu materiałów – większą dla końcówki z fazą TiB2nano w porównaniu do nagniatania końcówką z fazą MAX Ti3GeC2.

SŁOWA KLUCZOWE: kompozyt diamentowy, faza TiB2nano, faza MAX, spiekanie HP-HT, nagniatanie ślizgowe, chropowatość powierzchni

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2019.10.78

 

* Artykuł recenzowany

Metrologia techniczna

640 Blum-Novotest na targach EMO 2019 – technologia DIGILOG, oprogramowanie LC-VISION i monitorowanie wrzeciona (BLUM-NOVOTEST)
642 Outsourcing in estimating the uncertainty of coordinate measurements * Outsourcing w szacowaniu niepewności pomiarów współrzędnościowych - Wojciech Płowucha, Paweł Rosner, Mirosław Wojtyła

ABSTRACT: The current situation in the estimation of uncertainty of coordinate measurements and the proposal to perform the uncertainty estimation service by an external institution are presented. This possibility arose thanks to the development of a method that uses the current calibration results as input information about the accuracy of the measuring machine, and as the information about the dimensions of the object – the coordinates of a small number of so-called characteristic points.

KEYWORDS: coordinate measuring technique, measurement uncertainty

STRESZCZENIE: Przedstawiono aktualną sytuację w zakresie szacowania niepewności pomiarów współrzędnościowych oraz propozycję wykonania usługi szacowania niepewności przez instytucję zewnętrzną. Ta możliwość pojawiła się dzięki opracowaniu metody, która jako informacji wejściowej o dokładności maszyny pomiarowej używa aktualnych wyników wzorcowania, a jako informacji o wymiarach przedmiotu – współrzędnych niewielkiej liczby tzw. punktów charakterystycznych.

SŁOWA KLUCZOWE: współrzędnościowa technika pomiarowa, niepewność pomiaru

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2019.10.82

 

* Artykuł recenzowany

Narzędzia

628 CoroDrill DS20 – wydajne wiertło na płytki wymienne do wiercenia na głębokość do 7 × D (SANDVIK COROMANT)
630 Possibilities and non-standard applications of abrasive wires coated with diamonds * Możliwości i niestandardowe zastosowania strun zbrojonych trwale ziarnem diamentowym - Magdalena Wiśniewska, Monika Duda

ABSTRACT: Nowadays diamond abrasive wire cutting has become a technology associated mainly with electronics and photovoltaics. This method allows obtaining silicon substrate plates (wafers) on a mass and global scale. However, isn’t the potential of the diamond wires much greater? The article presents the possibilities of using armed strings in areas where such tools have not been attempted to be implemented or investigated.

KEYWORDS: wire cutting, fixed abrasive diamond wires, diamond tools, hard-machinable materials

STRESZCZENIE: Przecinanie strunowe stało się w dzisiejszych czasach technologią kojarzoną głównie z elektroniką i fotowoltaiką. To właśnie ta metoda pozwala na uzyskiwanie krzemowych płytek podłożowych na skalę masową i światową. Czy jednak potencjał struny diamentowej nie jest znacznie większy? Artykuł prezentuje możliwości zastosowania strun zbrojnych w obszarach, gdzie tego typu narzędzi nie próbowano wdrożyć, ani nie badano takiej ewentualności.

SŁOWA KLUCZOWE: przecinanie strunowe, struny zbrojone trwale, narzędzia diamentowe, materiały trudnoobrabialne

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2019.10.81

 

* Artykuł recenzowany

634 Precyzyjna obróbka przy dużych prędkościach skrawania (ISCAR)
638 Modułowy system do bezpośredniego mocowania detali (SCHUNK INTEC)

Nowości wydawnicze

676 AutoCAD 2020/LT 2020 (2013+). Podstawy projektowania parametrycznego i nieparametrycznego (A. Jaskulski)
676 Autodesk Inventor 2020 PL/2020+. Podstawy metodyki projektowania (A. Jaskulski)
676 Od hierarchii do turkusu, czyli jak zarządzać w XXI wieku (M. Wzorek)

Obrabiarki

618 TruLaser Cell 3000 – uniwersalna maszyna do cięcia, spawania i napawania laserowego (TRUMPF)
620 Assessment of cutting machine energy consumption on the example of the VF-7/50 vertical milling center * Ocena energochłonności obrabiarki skrawającej na przykładzie pionowego centrum frezarskiego VF-7/50 - Wojciech Borkowski, Paweł Piórkowski, Wacław Skoczyński, Marek Piórkowski, Andrzej Roszkowski

ABSTRACT: The assessment of the energy intensity of the VF-7/50 vertical milling center is presented. A study was carried out to collect data on the machine’s demand for electricity. A dependence was developed on the basis of which the energy intensity of the machine tool can be determined in the milling process. The results were verified experimentally.

KEYWORDS: energy consumption of the milling machine, milling, machine tools

STRESZCZENIE: Przedstawiono ocenę energochłonności pionowego centrum frezarskiego VF-7/50. Wykonano badania w celu zebrania danych na temat zapotrzebowania obrabiarki na energię elektryczną. Opracowano zależność, na podstawie której można określić energochłonność obrabiarki w procesie frezowania. Wyniki zweryfikowano eksperymentalnie.

SŁOWA KLUCZOWE: energochłonność frezarki, frezowanie, obrabiarki skrawające

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2019.10.79

 

* Artykuł recenzowany

624 Research on the economic efficiency for technological equipment extending of the kinematic chains on the numerically controlled machines * Badania efektywności ekonomicznej oprzyrządowania technologicznego wydłużającego łańcuchy kinematyczne obrabiarek sterowanych numerycznie - Roksana Zdziarska, Agata Biniek, Daniel Grochała, Mirosław Pajor

ABSTRACT: The article describes the selection of machining holders included in the so called special machining fixture-tools. The equipment presented in the work is readily used by technologists as a solution extending the kinematic chain of the machine tool. It enables multi-axis machining (from many sides) using one item clamping. This paper presents the calculation of productivity and its growth through the use of special equipment. The research was carried out for medium-volume production, which is quite a difficult area in the design of technologies and the study of production costs. In the technical development of tooling and modeling of its usage costs, it was assumed to maintain the required level of dimensional and shape accuracy with a simultaneous significant reduction of operating costs. As part of the work, a model was also developed for determining the break-even point of investment in special machining tools that are used on triaxial milling machining centers.

KEYWORDS: CNC machines, metal cutting, technological equipment, serial production, production economics

STRESZCZENIE: W artykule opisano sposób doboru uchwytów obróbkowych, wchodzących w skład tzw. specjalnych przyrządów obróbkowych. Zaprezentowane oprzyrządowanie jest chętnie wykorzystywane przez technologów jako rozwiązanie przedłużające łańcuch kinematyczny obrabiarki. Umożliwia ono prowadzenie obróbki wieloosiowej (z wielu stron) w jednym zamocowaniu przedmiotu. Omówiono metodykę obliczeń produktywności oraz jej wzrostu dzięki zastosowaniu specjalnego oprzyrządowania. Badania prowadzono dla produkcji średnioseryjnej, która jest dosyć trudnym obszarem w projektowaniu technologii oraz badaniu kosztów produkcji. W opracowaniu technicznym oprzyrządowania i modelowaniu kosztów jego użycia założono utrzymanie wymaganego poziomu dokładności wymiarowo-kształtowej z jednoczesną istotną redukcją kosztów operacyjnych. W ramach zrealizowanej pracy opracowano również model do określania progu rentowności inwestycji w specjalne przyrządy obróbkowe, które są stosowane na trójosiowych frezarskich centrach obróbkowych.

SŁOWA KLUCZOWE: obrabiarki CNC, obróbka skrawaniem, oprzyrządowanie technologiczne, produkcja seryjna, ekonomika produkcji

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2019.10.80

 

* Artykuł recenzowany

Obróbka - inne rodzaje

652 Abrasive machining process supported by electrochemical dissolution and electrical discharges – state of the art and directions of development * Obróbka ścierna wspomagana roztwarzaniem elektrochemicznym i wyładowaniami elektrycznymi – stan badań i kierunki rozwoju - Adam Ruszaj, Mariusz Cygnar, Marcin Grabowski

ABSTRACT: For finishing machining parts made of alloyed steels, composite or ceramic materials hybrid methods as abrasive machining supported by electrochemical dissolution or/and electrical discharges are often applied. The range of these processes practical applications in industry significantly increases. Because of this fact in the paper results of investigations and examples of practical applications of the mentioned hybrid abrasive processes are presented.

KEYWORDS: special materials, hybrid methods, electrochemical abrasive machining, electrodischarge abrasive machining

STRESZCZENIE: Do obróbki wykończeniowej specjalnych stali stopowych, materiałów kompozytowych czy ceramicznych stosuje się zwykle metody hybrydowe, takie jak: obróbka ścierna wspomagana roztwarzaniem elektrochemicznym czy wyładowaniami elektrycznymi. Udział tych procesów w zastosowaniach przemysłowych istotnie wzrasta. Z tego względu w artykule przedstawiono aktualne wyniki badań i zastosowania wymienionych hybrydowych procesów obróbki ściernej.

SŁOWA KLUCZOWE: materiały specjalne, metody hybrydowe, obróbka elektrochemiczno-ścierna, obróbka elektroerozyjno-ścierna

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2019.10.85

 

* Artykuł recenzowany

655 Analysis of selected effects of the conventional and unconventional machining of titanium alloys * Analiza wybranych konwencjonalnych i niekonwencjonalnych metod obróbki stopów tytanu - Paweł Karolczak, Dariusz Poroś, Maciej Kowalski

ABSTRACT: In this article, the results of wire WEDM (wire electrical discharge machining) of Ti6Al4V are collated by turning with modified wiper tool geometry. The electrode is CuZn37 brass wire with a diameter of 0.25 mm The analysis of 3D geometry of the Ti6Al4V alloy surface after wiper and WEDM cutting is presented. The possibilities and limitations of wiper and WEDM machining of titanium alloys were indicated

KEYWORDS: WEDM, wiper tools, turning, 3D roughness, titanium alloys

STRESZCZENIE: W artykule zestawiono wyniki obróbki Ti6Al4V poprzez toczenie płytką o zmodyfikowanej geometrii typu wiper z wynikami obróbki WEDM (wire electrical discharge machining) za pomocą elektrody mosiężnej CuZn37 o średnicy 0,25 mm. Przenalizowano geometrię 3D powierzchni stopu Ti6Al4V po obróbce płytkami wiper oraz po obróbce elektroerozyjnej. Wskazano na możliwości i ograniczenia obróbki płytkami wiper oraz WEDM stopów tytanu.

SŁOWA KLUCZOWE: wycinanie elektroerozyjne, płytki typu wiper, toczenie, chropowatość 3D, stopy tytanu

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2019.10.86

 

* Artykuł recenzowany

658 Possibilities of using a wavelet transform to assess the surface conditions of abrasives belts * Możliwości zastosowania transformaty falkowej do oceny stanu powierzchni ściernych narzędzi nasypowych - Maciej Kowalski, Marek Kołodziej, Hubert Skowronek

ABSTRACT: Issues regarding the application of wavelet analysis to the description of the surface condition of abrasive tools differing in grain size and construction method are presented. New tools were tested and after the specified grinding time.

KEYWORDS: roughness, abrasive belts, grinding, surface layer

STRESZCZENIE: Przedstawiono zagadnienia dotyczące zastosowania analizy falkowej do opisu stanu powierzchni nasypowych narzędzi ściernych, różniących się ziarnistością i metodą wykonania. Badano narzędzia nowe i po zadanym czasie szlifowania.

SŁOWA KLUCZOWE: chropowatość, taśma ścierna, szlifowanie, warstwa wierzchnia

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2019.10.87

 

* Artykuł recenzowany

661 Forming the surface layer properties during grinding * Kształtowanie właściwości warstwy wierzchniej podczas szlifowania - Mariusz Deja, Alicja Stanisławska. Marek Szkodo, Karolina Wszelak

ABSTRACT: The article describes the grinding of flat surfaces combined with changes in the properties of the surface layer, in particular through its hardening. Issues related to the grindhardening technology are discussed. In addition, tests have been presented in which improved grinding properties of the workpiece through plastic deformation have been obtained after the grinding process.

KEYWORDS: grinding, hardening, surface, grind-hardening

STRESZCZENIE: W artykule scharakteryzowano szlifowanie powierzchni płaskich połączone ze zmianami właściwości warstwy wierzchniej, zwłaszcza poprzez jej zahartowanie. Omówiono problemy związane z tzw. technologią grind-hardening. Dodatkowo przedstawiono badania, w których po procesie szlifowania uzyskano lepsze właściwości elementu obrabianego wskutek odkształcenia plastycznego.

SŁOWA KLUCZOWE: szlifowanie, hartowanie, warstwa wierzchnia, szlifowanie z hartowaniem

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2019.10.88

 

* Artykuł recenzowany

664 Tests for lapping of flat surfaces of ceramic elements with forced dosing of abrasive slurry * Badania docierania powierzchni płaskich elementów ceramicznych z wymuszonym dawkowaniem zawiesiny ściernej - Adam Barylski, Maciej Gniot

ABSTRACT: The issues related to the forced dosing system of the abrasive slurry in single-disk lapping are presented. This system allows dosing of a suspension with different fluid viscosities. The innovative system developed was adapted to work on the Abralap 380. The advantages of this type of abrasive sling dosing system and the procedure for planning testing of lapping of flat elements from technical ceramics, on the example of Al2O3 treatment, are described. Selected results of defect investigations are presented, which were subjected to detailed statistical analysis.

KEYWORDS: lapping the flat surfaces, forced dosage abrasive slurry

STRESZCZENIE: Przedstawiono zagadnienia dotyczące systemu wymuszonego dawkowania zawiesiny ściernej w docieraniu jednotarczowym. Umożliwia on dawkowanie zawiesiny o zróżnicowanej lepkości płynu. Opracowany innowacyjny układ przystosowano do pracy na docierarce Abralap 380. Opisano zalety takiego systemu dawkowania zawiesiny ściernej oraz sposób postępowania podczas planowania badań docierania elementów płaskich z ceramiki technicznej na przykładzie obróbki Al2O3. Zaprezentowano wybrane wyniki badań ubytku liniowego elementów, które następnie poddano analizie statystycznej.

SŁOWA KLUCZOWE: docieranie powierzchni płaskich, wymuszone dawkowanie zawiesiny ściernej

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2019.10.89

 

* Artykuł recenzowany

Obróbka skrawaniem

646 Stages of designing and making a pressing tool for gutter corner halves with a complicated shape. The milling methods * Etapy projektowania i wykonania przyrządu tłoczącego do połówek narożnika rynnowego o skomplikowanym kształcie. Metody frezowania - Sebastian Sdzuj, Łukasz Winchula

ABSTRACT: Design features were described, applied in order to adapt complicated parts of a pressing tool to the capabilities of a 3-axis vertical machining center. The design and selection of base surfaces making possible precise positioning in the milling machine and in the tool are discussed.

KEYWORDS: CAD design, CAM, CNC milling, positioning in milling machine, pressing tool, welding of sheet metal

STRESZCZENIE: Opisano zastosowane podczas realizacji projektu zabiegi konstrukcyjne mające na celu dostosowanie skomplikowanych elementów oprzyrządowania do możliwości trzyosiowego pionowego centrum obróbkowego. Wyjaśniono sposób projektowania i doboru powierzchni bazujących umożliwiających precyzyjne pozycjonowanie elementów w obrabiarce i przyrządzie.

SŁOWA KLUCZOWE: projektowanie CAD, CAM, frezowanie CNC, pozycjonowanie w obrabiarce, tłocznik, spawanie blach

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2019.10.83

 

* Artykuł recenzowany

649 The influence of milling parameters on the surface roughness of glass and carbon fiber reinforced plastics * Wpływ parametrów frezowania na chropowatość powierzchni kompozytów polimerowych z włóknami szklanymi i węglowymi - Krzysztof Ciecieląg, Kazimierz Zaleski, Krzysztof Kęcik

ABSTRACT: In this paper, the impact of milling process parameters on the roughness of surface of glass and carbon fiber reinforced plastics was analyzed. The influence of feed per tooth, cutting speed and depth of cut on selected surface roughness parameters was determined. It was found that the surface roughness after milling carbon fiber reinforced plastics was greater compared to the surface of glass fiber reinforced plastics.

KEYWORDS: polymer composites, milling, surface roughness

STRESZCZENIE: Przeanalizowano wpływ parametrów technologicznych frezowania na chropowatość powierzchni kompozytów polimerowych z włóknami szklanymi i węglowymi. Określono wpływ posuwu na ostrze, prędkości skrawania i głębokości skrawania na wybrane parametry chropowatości powierzchni. Stwierdzono, że po frezowaniu chropowatość powierzchni kompozytów polimerowych z włóknami węglowymi była większa niż powierzchni kompozytów z włóknami szklanymi.

SŁOWA KLUCZOWE: kompozyty polimerowe, frezowanie, chropowatość powierzchni

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2019.10.84

 

* Artykuł recenzowany

Organizacja produkcji

667 Impact of used semi-finished products on the cost of mass production of the part in the automotive industry * Wpływ stosowanych półwyrobów na koszty produkcji seryjnej części w przemyśle motoryzacyjnym - Kamila Wilkońska, Agata Biniek, Daniel Grochała, Mirosław Pajor

ABSTRACT: The article deals with the problem of determining production costs when designing part technology for the automotive industry. In mass-production and mass production, several variants of production processes are usually prepared, which are then assessed in economic and technological terms. Technological variants most often differ in the type of semi-finished product used, which significantly affects the efficiency and cost of machining carried out in subsequent operations. The article attempts to determine the methodology of determining costs for the developed technological variants. Simulation tests were carried out on production processes based on commercial semi-finished products and involving machining with high energy absorption, as well as processes based on special semi-finished products and using high-performance machining, characterized by low material consumption.

KEYWORDS: technology of machine parts, machining, rough materials, serial production, cost production, automotive industry

STRESZCZENIE: Artykuł dotyczy problemu wyznaczania kosztów produkcji w trakcie projektowania technologii części na potrzeby branży motoryzacyjnej. W produkcji wielkoseryjnej i masowej zwykle przygotowuje się kilka wariantów procesów produkcyjnych, które następnie są oceniane pod względem ekonomicznym i technologicznym. Warianty technologiczne najczęściej różnią się rodzajem zastosowanego półwyrobu, który istotnie wpływa na wydajność i koszty obróbki ubytkowej realizowanej w kolejnych operacjach. W artykule podjęto próbę określenia metodyki wyznaczania kosztów dla opracowanych wariantów technologicznych. Badaniom symulacyjnym poddano procesy produkcyjne bazujące na półproduktach handlowych i obejmujące obróbkę skrawaniem o dużej energochłonności oraz procesy oparte na specjalnych półproduktach i wykorzystujące wysokowydajną obróbkę skrawaniem, charakteryzującą się niską materiałochłonnością.

SŁOWA KLUCZOWE: technologia części maszyn, obróbka skrawaniem, półwyrób produkcyjny, produkcja seryjna, koszty produkcji, branża motoryzacyjna

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2019.10.90

 

* Artykuł recenzowany

Różne

670 Budowa platformy posturograficznej na bazie mikrokomputera Raspberry Pi – prototyp mobilnego urządzenia rehabilitacyjnego Posturographic platform based on RaspberryPi -prototype of mobile rehabilitation device - Bartosz Kasprzak

STRESZCZENIE: Zakup profesjonalnej platformy posturograficznej to nakład finansowy rzędu kilku tysięcy złotych. Alternatywą może być platforma własnoręcznie zbudowana na bazie mikrokomputera Raspberry Pi oraz przetwornika MCP3424. Co więcej, dzięki złączu HDMI i wbudowanej karcie WLAN bardzo łatwe stają się wyświetlanie posturogramów oraz archiwizacja pomiarów bez użycia dodatkowego komputera

ABSTRACT: Professional posturographic platforms usually cost a couple of hundred euros. An alternative for such a device can be a platform based on Raspberry Pi microPC and MCP 3424 converter. Moreover because of HDMI output data can be presented without use of extra computer. It can also be retrieved easily through the built in WLAN card.

672 Przegląd patentów odnoszących się do problematyki miesięcznika Mechanik
674 Wybrane prace habilitacyjne dotyczące tematyki miesięcznika Mechanik

Wydarzenia i aktualności

608 Panorama
623 Open House 2019 – dni otwarte w firmie TRUMPF Polska

Z działalności CIRP

616 Szybkie wyznaczanie granicznych parametrów skrawania ze względu na jakość warstwy wierzchniej - Krzysztof Jemielniak

STRESZCZENIE: Jakość warstwy wierzchniej, będąca krytycznym parametrem skrawalności materiałów lotniczych, jest związana z parametrami skrawania. Badania tej zależności są czasochłonne i kosztowne. W tym przypadku usprawnieniem jest test skrawania oparty na wahadle – PBCT (pendulum-based cutting test). Dzięki niemu jakość warstwy wierzchniej można szybko skorelować z odpowiadającymi jej poziomami energii skrawania. Test jest szybki i wymaga bardzo niewielkiej ilości materiału, a jednocześnie pozwala na szczegółowe monitorowanie procesu skrawania z różnymi parametrami.

* Artykuły recenzowane

Spis reklam

Blum-Novotest 641
DMG MORI 627
FANUC 617
Gamtools 637
GF Machining Solutions II okł.
Hiwin 609
Iscar IV okł.
Jazon 608, 671
KIPP 605
Mitsubishi Materials 633
Politechnika Lubelska 637
Sandvik Coromant I okł.
SCHUNK Intec 639
Staleo.pl 675
Zrobotyzowany.pl 675

Mechanik nr 10/2019

Październik 2019

Nasze propozycje

Pojazdy autonomiczne i systemy transportu autonomicznego
Włodzimierz Choromański, Iwona Grabarek, Maciej Kozłowski:

Pojazdy autonomiczne i systemy transportu autonomicznego

Wydawnictwo Naukowe PWN

W publikacji znajdują się charakterystyki pojazdów autonomicznych o różnym poziomie autonomizacji –...

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa. Podręcznik akademicki dla studentów studiów technicznych
Krzysztof Zymonik

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa. Podręcznik akademicki dla studentów studiów technicznych

Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej

W książce zawarto podstawową wiedzę z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego i prawa pracy,...

Jak myślą inteligentne maszyny
Sean Gerrish (tłum. Filip Fierek)

Jak myślą inteligentne maszyny

Wydawnictwo Naukowe PWN

Książka zawiera przegląd przełomowych odkryć w obszarze AI i uczenia maszynowego, które uczyniły...

The Plastics Paradox: Facts for a Brighter Future
Chris DeArmitt

The Plastics Paradox: Facts for a Brighter Future

Phantom Plastics LLC

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych poleca publikację autorstwa dr. Chrisa DeArmitta,...

Nasi partnerzy