ENG FB kontakt

19.05.2022

Strona główna Kwiecień 2016

Zawartość miesięcznika nr 04/2016

Biuletyn Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

294 Zastosowanie urządzenia SPS w procesie spiekania reakcyjnego materiałów ceramicznych * Application of SPS device for reactive sintering of ceramic materials - Piotr Putyra, Jolanta Laszkiewicz-Łukasik, Lucyna Jaworska

STRESZCZENIE: Omówiono metodę spiekania materiałów z wykorzystaniem nagrzewania iskrą elektryczną SPS i metodę spiekania reakcyjnego SPS na przykładzie ceramiki TaB2. Syntezę proszków tantalu i boru oraz proces spiekania przeprowadzono w ramach jednego etapu technologicznego. Zaprezentowano wyniki badań mikrostrukturalnych oraz pomiarów gęstości pozornej, modułu Younga i twardości Vickersa materiałów po reakcji syntezy i procesie spiekania.

SŁOWA KLUCZOWE: spiekanie SPS, spiekanie reakcyjne, dwuborek tantalu

ABSTRACT: The Spark Plasma Sintering (SPS) method for densification of ceramic materials and the SPS reactive sintering process at the example of tantalum diboride (TaB2) ceramic was described. Synthesis of tantalum and boron mixture and follow sintering process were carried out in one production stage. The results of microstructural investigation, apparent density measurements, Young's modulus and Vickers hardness of the materials obtained by synthesis reaction and by sintering process are presented.

KEYWORDS: SPS sintering, reactive sintering, tantalum diboride

BIBLIOGRAFIA / BIBLIOGRAPHY:

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.4.38

CAD/CAM

305 Delcam ArtCAM 2015 R2. Dzięki połączeniu łatwego modelowania powierzchniowego i bryłowego w PowerSHAPE ze stosowanym m.in. w grawerstwie, stolarstwie artystycznym oraz wzornictwie przemysłowym programem Delcam ArtCAM tworzenie projektów stało się jeszcze łatwiejsze (DELCAM).
310 Eksperymentalna weryfikacja współpracy przekładni stożkowej wykonywanej na uniwersalnej 4-osiowej frezarce CNC * Experimental verification of tooth contact pattern in bevel gear transmission produced on universal 4-axis CNC milling machine - Piotr Błazucki, Przemysław Siemiński

STRESZCZENIE: Opisano sposób badania śladu współpracy przekładni stożkowych wykonywanych na uniwersalnych obrabiarkach CNC. Zaproponowano taką metodę, by uniknąć demontażu zębnika z obrabiarki. Przedstawiono projekt, wykonanie i testowanie specjalnego oprzyrządowania potrzebnego do realizacji zaproponowanej metody kontroli przekładni.

SŁOWA KLUCZOWE: koła zębate stożkowe, CNC, ślad współpracy

ABSTRACT: Described is method of examination of tooth contact in bevel gears machined on universal CNC machines. Innovative in the method is in that the gear in process needs not to be unloaded from the milling machine. Presented are engineering design, production process and test procedure for the special tool set as required to perform the examination.

KEYWORDS: bevel gears, CNC, tooth contact pattern

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.4.40

312 Analiza dokładności metod optycznego skanowania 3D * Optical 3D scanning accuracy check - Karol Derejczyk, Przemysław Siemiński

STRESZCZENIE: Opisano cztery metody optycznego skanowania 3D: wiązką lasera, widzialnym i podczerwonym światłem strukturalnym oraz fotogrametrią. Wyniki pomiarów porównano z pomiarem referencyjnym i przedstawiono w postaci map odchyłek.

SŁOWA KLUCZOWE: skaner 3D, pomiar, odchyłki

ABSTRACT: The article describes four different methods of optical 3D scanning: laser beam, visible/infrared structural light and photogrammetry methods. The measurement results were compared with the reference measurements and shown in the deviation maps.

KEYWORDS: 3D scanner, measurement, deviation

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.4.41

314 Automatyzacja procesu analizy przekładni zębatej w środowisku MES * Automating the process of analysis of the gear in a FEA environment - Paweł Fudali, Jacek Pacana

STRESZCZENIE: Przedstawiono wybrane aspekty tworzenia aplikacji służącej do zautomatyzowania analiz przekładni zębatych z wykorzystaniem metody elementów skończonych. W tym celu opracowano skrypty, które rozszerzają możliwości programu Abaqus oraz znacznie ułatwiają i przyspieszają wykonywanie powtarzających się czynności.

SŁOWA KLUCZOWE: przekładnia zębata, MES, Abaqus

ABSTRACT: The paper presents selected aspects of an application dedicated to have technical examination of gear transmissions using the finite element method performed in auto mode. Scripts were developed to extend applicability of Abaqus, which make the repetitive operations easier and faster to complete.

KEYWORDS: gear, FEA, Abaqus

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.4.42

316 Analiza wytrzymałościowa struktury typu plaster miodu w elementach podporowych * The strength analysis of honeycomb structure in the support elements - Małgorzata John, Antoni John, Wojciech Skarka

STRESZCZENIE: Zaproponowano strukturę typu plaster miodu w konstrukcjach, w których masa jest ważnym czynnikiem branym pod uwagę podczas projektowania. Struktura ta jest lekka i wytrzymała. Przeprowadzono symulację próby trójpunktowego zginania z wykorzystaniem MES. Zmieniano grubość ścianki, parametry materiałowe, wzajemną orientację i wymiary kolejnych warstw komórek.

SŁOWA KLUCZOWE: struktura plaster miodu, symulacja numeryczna, próba trójpunktowego zginania, szybkie prototypowanie, MES

ABSTRACT: Honeycomb profile is suggested for effective use in the engineering structures critically required for the lowest possible weight without negative effect on the load capacity. Simulation trials (three-point bending test) were performed using FEM. Cell wall thicknesses, material properties, orientation of successive layers and dimensions of the particular cell layers were consequently changed to suit the tests.

KEYWORDS: honeycomb structure, numerical simulation, three-point bending test, rapid prototyping, FEM

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.4.43

318 Analiza drgań poprzecznych złożonego układu kołowo-symetrycznego z uwzględnieniem właściwości cyklicznej symetrii * Examination of a transverse complex circular symmetry system showing cyclic symmetry feature - Stanisław Noga, Feliks Stachowicz

STRESZCZENIE: Rozważano drgania poprzeczne koła zębatego traktowanego jako płyta kołowo-symetryczna o złożonej geometrii. Zaprezentowano metodykę budowy uproszczonych modeli MES koła zębatego z uwzględnieniem właściwości cyklicznej symetrii układu. Omówiono badania doświadczalne wykonane w celu oceny zaproponowanej metodyki budowy modeli MES układu.

SŁOWA KLUCZOWE: drgania poprzeczne, układy kołowo-symetryczne, koła zębate, modele z cykliczną symetrią

ABSTRACT: Discussed in the paper are transverse vibrations of toothed gear representing circular plate of complex geometry. A method is suggested how to generate a simplified FE model of the gear duly considering cyclic symmetry modelling technique. Experimental studies conducted in order to evaluate the proposed method of making FE models are discussed.

KEYWORDS: transverse vibration, circular symmetry system, toothed gear, cyclic symmetry modelling

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.4.44

320 Zastosowanie bezpłatnych wersji programów do drukowania modeli kości * The application of free versions of programs to print models of bones - Jakub Piękoś, Karol Dominiak, Przemysław Siemiński

STRESZCZENIE: Opisano zastosowanie bezpłatnych wersji programów do opracowywania modeli 3D z danych DICOM i przygotowywania plików STL do druku 3D modelu fizycznego kości na potrzeby planowania zabiegów chirurgicznych. Przeanalizowano odchyłki pomiędzy modelem siatkowym z DICOM a plikiem STL do druku 3D.

SŁOWA KLUCZOWE: DICOM, druk 3D, odchyłki

ABSTRACT: The article explains how the free of charge software can be applied to develop 3D models from DICOM data, and then used to prepare the STL files as necessary to print 3D physical models of the jaw bone making it possible to plan surgical procedures. Deviations, as they reveal between a 3D mesh model from DICOM and the STL file for 3D printing are reviewed.

KEYWORDS: DICOM, additive manufacturing, deviations

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.4.45

322 Wykorzystanie modelowania CAD do odtworzenia konstrukcji samochodu na podstawie niepełnych danych * How can the CAD modeling method be applied for geometry reconstruction of a car from incomplete data - Mieczysław Płocica, Krzysztof Puszkarz

STRESZCZENIE: Przedstawiono sposób odtworzenia geometrii ustroju nośnego oraz nadwozia samochodu na podstawie fotografii. Oprogramowanie CAD umożliwiło dokładne zamodelowanie konstrukcji na podstawie zidentyfikowanych wymiarów. Celem artykułu jest określenie przydatności typowego środowiska inżynierskiego CAD do modelowania w oparciu o niepełny zestaw danych.

SŁOWA KLUCZOWE: rekonstrukcja geometrii, inżynieria odwrotna

ABSTRACT: Presented in the article is a method of reconstruction of geometry of a car, basing on photo images, using CAD environment. The purpose of this article is to demonstrate applicability of typical CAD system for modeling job based on incomplete data set.

KEYWORDS: geometry reconstruction, reverse engineering

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.4.46

324 Układ napędowy lekkiego pojazdu elektrycznego biorącego udział w zawodach Shell Eco-marathon * Drive system of lightweight electric vehicle competing in Shell Eco-marathon - Ryszard Skoberla, Wojciech Skarka

STRESZCZENIE: Układ napędowy lekkiego pojazdu elektrycznego Bytel powstał w efekcie gruntownego zmodyfikowania koncepcji układu tymczasowego, aby zapewnić możliwość jego różnej konfiguracji. Ten układ o konstrukcji pozwalającej na odzysk energii podczas hamowania wyposażono w wysoko sprawne jednostki napędowe.

SŁOWA KLUCZOWE: Shell Eco-marathon, pojazd energooszczędny, układ napędowy, odzysk energii

ABSTRACT: Modification of the drive system in the lightweight electric vehicle Bytel has been based on a concept of total improvement of the current system in response to the need of adaptability to different configuration requirements. Provision is made in the system for recovery of energy during braking operation with high efficiency drive units employed.

KEYWORDS: Shell Eco-marathon, energy efficient vehicle, drive system, recovering of energy

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.4.47

326 Weryfikacja ergonomii obiektów z użyciem biomechanicznego modelu dłoni z uszkodzeniami palców * Ergonomic verification of utensils by means of a biomechanical model of human hand with injured fingers - Michał Szmajduch

STRESZCZENIE: Opisano proces przygotowania uniwersalnego narzędzia w postaci parametrycznego biomechanicznego modelu ludzkiej dłoni, które posłuży do weryfikacji ergonomii obiektów na etapie projektowania lub adaptacji do indywidualnego przypadku. Przedstawiono poszczególne fazy tworzenia tego modelu oraz weryfikowania ergonomii obiektów z jego użyciem.

SŁOWA KLUCZOWE: projektowanie ergonomiczne, inżynieria odwrotna, biomechanika, modelowanie haptyczne

ABSTRACT: This article describes the process of developing a biomechanical model of human hand performing as a universal tool to verify the ergonomics of the objects to be handled or to adapt these to an individual case at the design stage. The article describes consequent development stages of the parametric model and its application to the ergonomics verification process.

KEYWORDS: ergonomic design, reverse engineering, biomechanics, haptic modeling

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.4.48

328 Metoda wyznaczania współczynnika tarcia spoczynkowego pary śruba – rolka w rolkowych przekładniach tocznych * A method to measure static friction coefficient in the screw and roller pair in roller screw transmission - Stanisław Warchoł, Aleksander Mazurkow

STRESZCZENIE: Przedstawiono metodę określania współczynnika tarcia spoczynkowego w rolkowych przekładniach tocznych dla pary rolka – śruba. W tym celu wykorzystano molekularno-mechaniczną teorię tarcia opracowaną przez Kragielskiego. Ślady styku pary śruba – rolka wyznaczono metodami wspomaganymi komputerowo.

SŁOWA KLUCZOWE: rolkowe przekładnie toczne, współczynnik tarcia, naprężenia styczne

ABSTRACT: Explained in the article is a method by which static friction coefficient between the roller and screw could be determined. The method refers to the molecular/mechanical theory of friction developed by Kragielski. The lines of contact between screw and roller were traced by the Computer Aided Engineering (CAE) software.

KEYWORDS: roller screw transmission, friction, shear stress

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.4.49

330 Modelowanie przepływu oleju i ciepła w łożysku ślizgowym olejowej pompy zębatej silnika lotniczego * Modeling of oil and heat flows in the slide bearing of the aircraft engine oil pump gear - Elżbieta Złomańczuk, Jacek Sowa

STRESZCZENIE: Przedstawiono wyniki modelowania przepływu oleju i ciepła w łożysku ślizgowym olejowej pompy zębatej silnika lotniczego. Do badań przyjęto adiabatyczny model filmu olejowego.

SŁOWA KLUCZOWE: łożysko ślizgowe, pompa zębata, przepływ oleju, przepływ ciepła

ABSTRACT: The paper presents the results of modeling the oil and heat flows in the bearing slide of oil pump gear in the aircraft engine. The study was conducted with reference to adiabatic model of oil film.

KEYWORDS: slide bearing, gear pump, heat flow, oil flow

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.4.50

332 Zastosowanie technik CAx w procesie projektowania maszyn rozdrabniających * Application of CAx techniques in the disintegrating machines design work - Michał Zuba, Arkadiusz Tomas, Wojciech Skarka

STRESZCZENIE: Zaprezentowano zastosowanie technik CAx w procesie projektowania maszyn rozdrabniających w Instytucie Technologii Górniczej KOMAG na przykładzie rozdrabniacza MR300. Jest to urządzenie wykorzystywane w zakładach mechanicznej przeróbki węgla do dezintegracji drobnoziarnistych produktów filtracji, odwodnionych na prasach filtracyjnych.

SŁOWA KLUCZOWE: górnictwo, przeróbka, rozdrabnianie, projektowanie, techniki CAx

ABSTRACT: Presented is application of CAx techniques in the process of disintegrating machine design, by the example of the MR300 disintegrating machine designed by KOMAG. The machine is dedicated for use in the mechanical coal processing plants for disintegration of the fine-grained filtration products after dehydrating operation on filter presses.

KEYWORDS: mining, disintegrator, disintegrating machine, designing, CAx techniques

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.4.51

Forum Akademickie

334 Rusza III edycja konkursu Kraków Business Starter

Inżynieria materiałowa

276 Wpływ warunków procesu napawania laserowego na mikrostrukturę i twardość napoiny Stellite 694 na podłożu z nadstopu niklu Inconel 738LC * Effect of laser cladding process parameters on microstructure morphology and hardness of Stellite 694 overlay deposited onto Inconel 738LC alloy substrate - Andrzej Gradzik, Grażyna Mrówka-Nowotnik, Jacek Nawrocki, Jan Sieniawski

STRESZCZENIE: Przedstawiono ocenę wpływu warunków procesu napawania laserowego na morfologię mikrostruktury i właściwości napoiny wytworzonej na podłożu z nadstopu niklu Inconel 738LC, z którego wytwarza się elementy części gorącej silnika lotniczego. Proces prowadzono za pomocą lasera dyskowego TruDisk 1000 firmy TRUMPF o mocy 1 kW z różnymi wartościami prędkości napawania – od 400 do 700 mm/min. Materiałem dodatkowym był proszek stopu kobaltu – Stellite 694. Określono stopień oddziaływania warunków procesu napawania laserowego na skład chemiczny i morfologię składników fazowych mikrostruktury oraz wpływ objętości względnej materiału podłoża w napoinie na jej twardość.

SŁOWA KLUCZOWE: napawanie laserowe, podłoże Inconel 738LC, napoina Stellite 694, morfologia mikrostruktury, twardość napoiny

ABSTRACT: In this paper the influence of laser cladding process parameters on microstructure and hardness of Stellite 694 coatings deposited onto Inconel 738LC alloy substrate is presented. Laser cladding process was carried out using Yb:YAG – TRUMPF TruDisk 1000 disc laser with maximum power of 1 kW in continuous wave mode. Laser cladding head velocity from 400 to 700 mm/min was applied. The effect of process parameters on chemical composition, microstructure morphology was examined by means of optical microscopy and scanning electron microscopy. The influence of volume fraction of substrate in the coating on its hardness was determined.

KEYWORDS: laser cladding, Inconel 738LC substrate, Stellite 694 coating, microstructure, hardness

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.4.36

282 Wyznaczanie nośności granicznej belki z defektem poddanej czteropunktowemu zginaniu – zagadnienia dwuwymiarowe * Limit loads for SEN(4PB) beam – two dimensional issues - Marcin Graba

STRESZCZENIE: Wyjaśniono pojęcie nośności granicznej i omówiono numeryczną metodę jej wyznaczania na przykładzie zginanej czteropunktowo belki zawierającej szczelinę. Analizowano zależność nośności granicznej od granicy plastyczności oraz względnej długości pęknięcia zarówno przy dominacji płaskiego stanu naprężenia (PSN), jak i płaskiego stanu odkształcenia (PSO). Uzyskane rezultaty opisano formułami matematycznymi – zaproponowano wzory niezbędne do oszacowania (bez konieczności prowadzenia obliczeń MES) nośności granicznej belek SEN(4PB) zawierających pęknięcia.

SŁOWA KLUCZOWE: nośność graniczna, obciążenie graniczne, belka zginana, SEN(4PB), MES, PSN, PSO

ABSTRACT: A method of determination of the limit loads for four point bending beam with a crack is discussed in the paper. Accordingly, numerical model and numerical results for plane stress and plane strain dominance are presented. Also the effects of the yield stress and relative crack length are discussed. All numerical results are approximated using simple mathematical formulas.

KEYWORDS: limit loads, bending beam, SEN(4PB), FEM, plane stress, plane strain

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.4.37

Metrologia techniczna

302 Pomiar elementów 2,5 oraz 3D za pomocą maszyny Planar. Planar 2D to najszybszy system do pomiaru elementów płaskich 2D, wykorzystywany głównie podczas obróbki arkuszy blachy na laserowych, plazmowych i wodnych wycinarkach CNC. Brak w nim ruchomych elementów, a pomiary odbywają się z użyciem kamery o wysokiej rozdzielczości (OBERON 3D).

Narzędzia

290 Nowe imadło wielopozycyjne KONTEC KSM2 – łatwe i szybkie mocowanie. Nowe imadło wielopozycyjne KSM2 umożliwia mocowanie dowolnego detalu na maszynie 3-, 4- lub 5-osiowej. Modułowy system imadła usprawnia wymianę szerokiej gamy urządzeń mocujących, a w połączeniu z systemem szybkiej wymiany palet VERO-S pozwala na znacznie szybsze i bardziej elastyczne przezbrajanie maszyn (SCHUNK).
293 Mitsubishi rozszerza asortyment: wiertła Mini-MVS. Zastosowanie nowej generacji pełnowęglikowych wierteł Mini-MVS, przeznaczonych do bardzo dokładnego wiercenia otworów o małych średnicach, zapewnia uzyskanie otworów o doskonałej jakości, optymalne usuwanie wióra i wysoką wydajność obróbki. Dzięki technologii pokrywania Miracle Sigma wiertła Mini-MVS są bardzo trwałe (MITSUBISHI).

Obrabiarki

268 Impulsowe rezonatory laserowe w paśmie podczerwonym i zielonym do precyzyjnej obróbki materiałów. Oferta pełnej gamy źródeł promieniowania laserowego do pracy w trybie impulsowym, które charakteryzują się bardzo wysoką stabilnością i powtarzalnością generowanych impulsów. Zastosowanie szybkich układów kontroli mocy w czasie rzeczywistym umożliwia kształtowanie przebiegu mocy pojedynczego impulsu (TRUMPF).
272 Optymalizacja procesu – kluczowa kwestia w obróbce dla sektora aerospace. Zespół inżynierów z firm Makino i Zelnar przeprowadził analizę optymalizacji procesu obróbki, której głównym celem było zmniejszenie kosztu jednostkowego produkcji części ze stopu tytanu. Udało się znacząco skrócić czas cyklu i zmaksymalizować średni współczynnik usuwania materiału (MAKINO, ZELNAR).

Panorama

250 Przegląd informacji z kraju i ze świata

Przetwórstwo tworzyw sztucznych

252 Symulacja wpływu parametrów wtrysku na jakość wyprasek w programie Autodesk Moldflow Insight * Simulation of effect of injection molding parameters on molded parts quality in Autodesk Moldflow Insight - Maciej Heneczkowski

STRESZCZENIE: W programie Autodesk Moldflow Insight za pomocą modułu Design of Experiment przeprowadzono symulację wpływu parametrów wtrysku na właściwości wyprasek z trzech typów polipropylenu o płynności od małej do dużej oraz trzech typów terpolimeru ABS, także o płynności od małej do dużej.

SŁOWA KLUCZOWE: wtryskiwanie, symulacja, Moldflow, polipropylen, ABS

ABSTRACT: The Design of Experiment option in Autodesk Moldflow Insight, was used to examine the effect of injection molding parameters on molding parts made respectively from three types of polypropylene of low to high fluidity and three types of ABS terpolymer also from low to high fluidity.

KEYWORDS: injection molding, simulation, Moldflow, polipropylene, ABS

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.4.34

256 Technika wtryskiwania szybkobieżnego * High-speed injection technology - Andrzej Zwierzyński

STRESZCZENIE: Przedstawiono zagadnienia związane z techniką wtryskiwania szybkobieżnego. Scharakteryzowano rodzaje wyprasek produkowanych tą metodą oraz materiały przeznaczone do wtryskiwania szybkobieżnego. Omówiono wymagania dotyczące form wtryskowych oraz konstrukcji wtryskarek i ich wyposażenia, a także urządzenia peryferyjne – roboty do odbioru wyprasek, urządzenia transportowe i kontrolne. Na zakończenie opisano kierunki rozwoju wtryskiwania szybkobieżnego.

SŁOWA KLUCZOWE: tworzywa sztuczne, wtryskiwanie, wypraski cienkościenne

ABSTRACT: The article describes issues related to the high-speed injection technology. Specific characteristics of the moldings and respective materials used in the high-speed injection process are presented. Also discussed are the requirements to be met by the design features of injection molds as well as by the design of injection molding machines and their accessories such as mold unloading robots, mold handling conveying machines or mold quality control devices. Closing section explains the trends observed in progress of the high-speed injection industry.

KEYWORDS: plastic, injection, thin-walled molding

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.4.35

266 FCPK Bytów – niezawodny partner w budowie form i tłoczników. Oferta czołowego producenta elementów znormalizowanych, płyt do form wtryskowych i ciśnieniowych oraz do tłoczników. Bogaty park maszynowy (nowe maszyny i technologie) pozwala firmie sprostać stale rosnącym wymaganiom rynku (FCPK BYTÓW).

Różne

275 Dotacje do inwestycji modernizacyjnych oraz bezpłatne doradztwo dla małych i średnich przedsiębiorstw. Małe i średnie przedsiębiorstwa w ramach Programu Finansowania Energii Zrównoważonej PolSEFF2 mogą składać wnioski o dofinansowanie planowanych inwestycji modernizacyjnych, w rezultacie których nastąpi poprawa efektywności energetycznej. Pomoc obejmuje bezzwrotną dotację w wysokości do 15% wartości kredytu oraz bezpłatne doradztwo inżynierów ekspertów programu PolSEFF2 (PolSEFF).
299 Większe możliwości projektowania. Podkładki Nord-Lock X-series zapobiegają luzowaniu się i osiadaniu śrub na skutek wibracji i obciążeń dynamicznych. Charakteryzuje je uniwersalność oraz niezawodność działania, dzięki czemu ryzyko nieplanowanych przestojów produkcyjnych, wypadków i roszczeń gwarancyjnych zostało poważnie zredukowane. Ich montaż jest szybki i łatwy (NORD-LOCK).
306 Wykonanie i zaprogramowanie robota kroczącego * Designing and programming of walking robot - Mariusz Raczyk, Tomasz Sobiech, Robert Piotrowski

STRESZCZENIE: Jednym z najpopularniejszych robotów kroczących jest heksapod, czyli robot o sześciu nogach. W artykule przedstawiono projekt, wykonanie i oprogramowanie heksapoda. Sterowanie nim polega na odpowiednim ustawieniu wartości wychylenia serwomechanizmów, które umożliwiają ruch poszczególnych odnóży. W urządzeniu sterującym zaimplementowano różne typy chodu robota.

SŁOWA KLUCZOWE: robot kroczący, projektowanie, robotyka, automatyka, mechatronika

ABSTRACT: One of the most popular types of walking robots is a six-legged robot – hexapod. This paper presents the project, design and implementation of the robot, as well as the accompanying software. The control system of the hexapod consists in proper adjustment of inclination values of the servomechanisms, which provide the hexapod with ability to operate its subsequent legs. Different modes of the robot movements are implemented in the controller.

KEYWORDS: walking robot, designing, robotics, automatics, mechatronics

DOI: http://dx.doi.org/10.17814/mechanik.2016.4.39

Wydarzenia

264 Przemysł zintegrowany w sieci na Hannover Messe
270 Cztery nowe pierwiastki powstały przy udziale fizyków z Polski
288 Robotyzacja małych i średnich przedsiębiorstw - M. Kaczmarek
289 Studer, Schaudt i Mikrosa podsumowują 2015 rok - M. Kaczmarek
298 Najnowocześniejsze maszyny i rozwiązania, czyli Przemysłowa Wiosna w Targach Kielce
300 SpongeGrafen podbija nanoświat
304 XXII Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów AUTOMATICON 2016

Z działalności CIRP

292 Szlifowanie kształtowo-adaptacyjne - Krzysztof Jemielniak

STRESZCZENIE: Szlifowanie kształtowo-adaptacyjne (shape adaptive grinding – SAG) to nowy proces szlifowania powierzchni swobodnych trudnoobrabialnych materiałów ceramicznych. Mimo małej sztywności narzędzia możliwe jest uzyskanie dużej wydajności i wysokiej jakości powierzchni – od obróbki zgrubnej (Ra > 1 μm) do wykończeniowej obróbki elementów optycznych (Ra < 0,5 nm).

* Artykuły recenzowane

Spis reklam

4metal.pl 304
Arburg IV okł.
FCPK Bytów 265
Galactica 263
GF Machining Solutions II okł.
Hermle 249
Makino 271
metale.org 287
Oerlikon Balzers III okł.
Schunk I okł.
Targi ITM Polska, Poznań 261
Targi KOMPOZYT-EXPO, Kraków 301
Targi MAINTENANCE, Kraków 287
Targi PLASTPOL, Kielce 259
Targi TOOLEX, Sosnowiec 300
Strona główna Kwiecień 2016

Mechanik nr 04/2016

Kwiecień 2016

Kalendarium wydarzeń

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Nasze propozycje

Hybrydowe metody obróbki materiałów konstrukcyjnych
Wit Grzesik, Adam Ruszaj

Hybrydowe metody obróbki materiałów konstrukcyjnych

Wydawnictwo Naukowe PWN

Publikacja Hybrydowe metody obróbki materiałów konstrukcyjnych jest uniwersalnym kompendium wiedzy na temat...

Teoria sterowania. Projektowanie układów regulacji
Jacek Kabziński

Teoria sterowania. Projektowanie układów regulacji

Wydawnictwo Naukowe PWN

Teoria sterowania jest elementarnym językiem, który pozwala zrozumieć i efektywnie projektować układy...

Inżynier – zawód przyszłości. Umiejętności i kompetencje inżynierskie w erze Przemysłu 4.0
Sandra Grabowska, Michalene Grebski, Wes Grebski, Radosław Wolniak

Inżynier – zawód przyszłości. Umiejętności i kompetencje inżynierskie w erze Przemysłu 4.0

CeDeWu

Wybór zawodu jest jedną z najważniejszych decyzji, jakie musi podjąć młody człowiek. Książka powstała z...

Cyfryzacja w zarządzaniu
Aleksandra Laskowska-Rutkowska (red.)

Cyfryzacja w zarządzaniu

CeDeWu

Cyfryzacja w zarządzaniu to oryginalne i pionierskie na polskim rynku wydawniczym opracowanie dotyczące...

Nasi partnerzy