ENG FB kontakt

21.10.2020

Strona główna Listopad 2019

Zawartość miesięcznika nr 11/2019

Biuletyn Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

718 The influence of surface topography on selected tribological properties of hardened 100Cr6 steel after turning * Wpływ topografii powierzchni na wybrane właściwości tribologiczne utwardzonej stali 100Cr6 po toczeniu - Janusz Kalisz, Daniel Toboła

ABSTRACT: Results of surface topography analysis and selected tribological properties of samples of 100Cr6 bearing steel after turning with variable feed are presented. The hardness of samples after heat treatment carried out in a vacuum furnace (including quenching and double tempering) was 60 ±1 HRC. The influence of turning feed on surface topography after machining as well as selected tribological properties were determined. Depending on the surface topography of samples, differences between values of friction coefficients and wear rates were about 25%. Moreover, along with the surface roughness changing, different nature of wear was found.

KEYWORDS: surface roughness, bearing steel, turning, coefficient of friction, wear

STRESZCZENIE: Przedstawiono wyniki analizy topografii powierzchni oraz wybranych właściwości tribologicznych próbek ze stali łożyskowej 100Cr6 po toczeniu ze zmiennym posuwem. Twardość próbek po obróbce cieplnej, przeprowadzonej w piecu próżniowym (obejmującej hartowanie i dwukrotne odpuszczanie), wynosiła 60 ±1 HRC. Analizowano wybrane parametry chropowatości powierzchni. Określono wpływ posuwu toczenia na topografię powierzchni po obróbce, a także na wybrane właściwości tribologiczne. Różnice między wartościami współczynnika tarcia i zużycia wyniosły ok. 25% w zależności od topografii powierzchni próbek. Ponadto wraz ze zmianą chropowatości powierzchni stwierdzono różny charakter zużycia.

SŁOWA KLUCZOWE: chropowatość powierzchni, stal łożyskowa, toczenie, współczynnik tarcia, zużycie

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2019.11.95

 

* Artykuł recenzowany

Hydraulika i pneumatyka

754 Test bench for pneumatic clutch actuators * Stanowisko do testowania siłowników pneumatycznych - Marek Stembalski, Piotr Dychowski

ABSTRACT: A test bench for pneumatic actuators for controlling the clutch in trucks with automatic gearbox is presented. The mechanical part of the station is shown. The individual steps of the testing process of this actuator as well as exemplary test results carried out at the described station were discussed.

KEYWORDS: pneumatic actuator, testing proces of product, clutch control

STRESZCZENIE: Przedstawiono stanowisko do testowania siłowników pneumatycznych służących do sterowania sprzęgłem w pojazdach ciężarowych z automatyczną skrzynią biegów. Pokazano część mechaniczną stanowiska. Omówiono poszczególne kroki procesu testowania siłownika oraz przykładowe wyniki testów przeprowadzonych na opisanym stanowisku.

SŁOWA KLUCZOWE: siłownik pneumatyczny, proces testowania produktu, sterowanie sprzęgłem

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2019.11.105

 

* Artykuł recenzowany

Inżynieria materiałowa

751 Properties of selected materials with non-stoichiometric compounds used for wear-resistant coatings * Właściwości wybranych materiałów o składzie niestechiometrycznym stosowanych na powłoki przeciwzużyciowe - Maciej Jan Kupczyk

ABSTRACT: The article analyzes the influence of fill ratio of interstitial positions by nitrogen or carbon on technological and functional properties of transient metals of groups from IVb to VIb. In addition to literature data, the results of own comparative studies on the durability of cutting edges coated with transition metal nitrides with stoichiometric and non-stoichiometric composition are presented.

KEYWORDS: wear-resistant coatings, cutting edges, homogeneous range

STRESZCZENIE: W artykule analizowano wpływ stopnia obsadzenia pozycji międzywęzłowych przez azot lub węgiel na właściwości technologiczne i eksploatacyjne azotków i węglików metali przejściowych grup od IVb do VIb. Oprócz danych literaturowych przedstawiono wyniki własnych badań porównawczych dotyczących trwałości ostrzy skrawających, powleczonych azotkami metali przejściowych o składzie stechiometrycznym i niestechiometrycznym.

SŁOWA KLUCZOWE: powłoki przeciwzużyciowe, ostrza skrawające, obszary homogeniczności

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2019.11.104

 

* Artykuł recenzowany

Narzędzia

701 Wiertła DSAS do obróbki superstopów żaroodpornych (HRSA) (MITSUBISHI MATERIALS)
703 Zwiększenie wydajności bez potrzeby zakupu nowych maszyn (WALTER)
704 Research on the stages of the wear of the tip cutting edge with a rounding radius based on the mathematical and geometric model * Badania etapów zużycia wierzchołka ostrza z promieniem zaokrąglenia z wykorzystaniem modelu matematycznego i geometrycznego - Borys Storch, Łukasz Żurawski

ABSTRACT: In modern multiuse cutting tools with exchange plate (e.g. with superfinishing edge or Wiper), the cutting edge is made without documenting the basis for optimizing its dimensions. The article presents a generalized edge wear model surrounded by a rounded tip. The proposed solution allows such a modification of edge corner – by determining the conditions of its work – to adapt the tool to stabilize the process of shaping the machined surface.

KEYWORDS: cutting edge, edge wear model

STRESZCZENIE: W nowoczesnych, wielozadaniowych narzędziach skrawających z płytką wymienną (np. z powierzchnią dogładzającą lub wiper) krawędź skrawającą wykonuje się bez udokumentowania podstaw optymalizacji jej wymiarów. W artykule przedstawiono uogólniony model zużycia ostrza w otoczeniu zaokrąglonego wierzchołka. Zaproponowane rozwiązanie umożliwia taką modyfikację naroża ostrza – przez określenie warunków jego pracy – aby zaadaptować narzędzie do ustabilizowania procesu kształtowania obrabianej powierzchni.

SŁOWA KLUCZOWE: krawędź skrawająca, model zużycia ostrza

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2019.11.93

 

* Artykuł recenzowany

Nowości wydawnicze

717 Modelowanie i optymalizacja obróbki elektroerozyjnej materiałów trudnoobrabialnych (R. Świercz)
717 Uczenie maszynowe w C#. Szybkie, sprytne i solidne aplikacje (M.R. Cole)

Obrabiarki

686 Intelligent sensors in modern machine tools * Inteligentne czujniki we współczesnych obrabiarkach - Piotr Szulewski, Dominika Śniegulska-Grądzka, Mirosław Nejman

ABSTRACT: The paper illuminates the basic information on the use of sensors in industrial measurement systems with particular reference to machine tools. The most important technical-utility parameters were presented and criteria helpful in the selection of sensors for practical applications were indicated. The latest generation of intelligent sensors was also presented, focusing on their possibilities of cooperation with information systems (Internet of Things) and the idea of Industry 4.0.

KEYWORDS: Industry 4.0, intelligent sensors, monitoring and supervision, IoT

STRESZCZENIE: Omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące stosowania czujników w przemysłowych systemach pomiarowych ze szczególnym uwzględnieniem obrabiarek. Przedstawiono ich najważniejsze parametry techniczno-użytkowe oraz wskazano kryteria pomocne podczas doboru sensorów w praktyce. Zaprezentowano także najnowszą generację czujników inteligentnych, a przede wszystkim możliwości ich współpracy z systemami informatycznymi (internet rzeczy) i ideą przemysłu 4.0.

SŁOWA KLUCZOWE: przemysł 4.0, inteligentne czujniki, monitorowanie i nadzór, internet rzeczy

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2019.11.91

 

* Artykuł recenzowany

693 AgieCharmilles FORM X – niezrównana precyzja (GF MACHINING SOLUTIONS)
696 TruLaser Cell 7000 – uniwersalna obrabiarka laserowa 3D do cięcia, spawania i napawania (TRUMPF)
698 Controlling the preload adjustment system of bearings in the machine spindle model using the LabVIEW environment * Sterowanie układem regulacji napięcia wstępnego łożysk w modelowym wrzecionie obrabiarkowym z użyciem środowiska LabVIEW - Paweł Turek, Wacław Skoczyński, Marek Stembalski

ABSTRACT: A test stand with a high speed spindle equipped with an active support, which provides the possibility of changing the preload of the bearings, was presented. The LabVIEW software environment was used for control. The benefits resulting from the use of the active system to reduce the amplitude of the vibration displacement of the spindle tip are presented.

KEYWORDS: machine tool, angular contact bearing, preload, LabVIEW environment, real-time control

STRESZCZENIE: Przedstawiono stanowisko badawcze z wrzecionem szybkoobrotowym wyposażonym w podporę aktywną, która umożliwia zmianę napięcia wstępnego łożysk. Do sterowania wykorzystano środowisko programowe LabVIEW. Pokazano korzyści wynikające z zastosowania układu aktywnego do redukcji amplitudy przemieszczenia drgań końcówki wrzeciona.

SŁOWA KLUCZOWE: obrabiarka, łożyska skośne, napięcie wstępne, środowisko LabVIEW, sterowanie w czasie rzeczywistym

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2019.11.92

 

* Artykuł recenzowany

Obróbka - inne rodzaje

748 Influence of the lead angle of an spherical diamond head on the roughness parameters of corundum ceramics * Wpływ kąta prowadzenia trzpieniowej ściernicy kulistej na chropowatość powierzchni ceramiki korundowej - Jan Burek, Artur Szajna

ABSTRACT: The results of research on grinding of pre-sustained corundum ceramics with the use of a spherical diamond head are presented. In particular, the influence of the angle α of grinding wheel axis on selected surface roughness parameters at variable feed speed have been investigated. The distribution of the effective cutting speed in the contact zone of the grinding wheel with the object for the selected grinding depth have been also determined.

KEYWORDS: grinding, corundum ceramics, spherical diamond grinding wheel, grinding wheel axis angle

STRESZCZENIE: Przedstawiono wyniki badań szlifowania ceramiki korundowej wstępnie spieczonej za pomocą diamentowej, trzpieniowej ściernicy kulistej. Badano zwłaszcza wpływ kąta α prowadzenia osi ściernicy na wybrane parametry chropowatości powierzchni przy zmiennej prędkości posuwu. Określono również rozkład efektywnej prędkości skrawania w strefie styku ściernicy z przedmiotem dla wybranej głębokości szlifowania.

SŁOWA KLUCZOWE: szlifowanie, ceramika korundowa, diamentowa ściernica kulista, kąt prowadzenia osi trzpienia ściernicy

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2019.11.103

 

* Artykuł recenzowany

Obróbka plastyczna

739 The influence of vibratory shot peening on the selected properties of the surface layer elements made of cast iron * Wpływ nagniatania wibracyjnego elementów żeliwnych na wybrane właściwości warstwy wierzchniej - Kazimierz Zaleski, Agnieszka Skoczylas

ABSTRACT: The results of experimental investigations influence of vibratory shot peening on surface roughness and residual stress of spheroidal graphite cast iron objects were presented. The surfaces before vibratory shot peening were milled using different feed. After vibratory shot peening surface roughness Ra = 0.7÷0.9 μm was obtained and in surface layer compressive residual stress, with the maximum (absolute) value from 170 MPa to 330 MPa at a depth 0.4÷0.7 mm have been formed. For accepted vibratory shot peening condition it was recommended to use time of about 8 minutes.

KEYWORDS: spheroidal graphite cast iron, vibratory shot peening, surface layer, surface roughness, residual stress

STRESZCZENIE: Przedstawiono wyniki badania wpływu czasu nagniatania wibracyjnego elementów z żeliwa sferoidalnego na chropowatość powierzchni i rozkład naprężeń własnych w warstwie wierzchniej nagniatanych przedmiotów. Powierzchnie przewidziane do nagniatania frezowano z posuwem o różnej wartości. W wyniku nagniatania uzyskano chropowatość powierzchni w granicach Ra = 0,7÷0,9 μm, a w warstwie wierzchniej ukształtowano ściskające naprężenia własne o maksymalnej (bezwzględnej) wartości od 170 MPa do 330 MPa na głębokości 0,4÷0,7 mm. Dla przyjętych warunków nagniatania zalecono stosowanie czasu nagniatania ok. 8 min.

SŁOWA KLUCZOWE: żeliwo sferoidalne, nagniatanie wibracyjne, warstwa wierzchnia, chropowatość powierzchni, naprężenia własne

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2019.11.101

 

* Artykuł recenzowany

742 Hydraulic forging presses – innovative solutions * Hydrauliczne prasy kuźnicze – innowacyjne rozwiązania - Ryszard Dindorf, Jakub Takosoglu, Piotr Woś

ABSTRACT: The main purpose of the research is to develop and implement a breakthrough technology with the hot open die forging of heavy, hardly deformable forgings for Celsa Huta Ostrowiec (CHO) on 80 MN hydraulic forging presses using an innovative energy-saving power supply systems and an intelligent control system in real time. The results of the first stage of the project were presented, the purpose of which was to determine the predictive force of hot die open forging deformation in the lengthening process. Then, based on the simulation model, the time characteristics of the forging process were determined on a hydraulic forging press of 80 MN. Based on these results, the prediction system of manufacturing process of large-size forgings on a hydraulic forging press will be developed

KEYWORDS: hot open die forging, hydraulic forging press

STRESZCZENIE: Głównym celem badań jest opracowanie i wdrożenie przełomowej technologii kucia matrycowego na gorąco ciężkich, trudno odkształcalnych odkuwek dla Celsa Huta Ostrowiec (CHO) na hydraulicznych prasach kuźniczych o nacisku 80 MN z zastosowaniem innowacyjnego, energooszczędnego systemu zasilania i inteligentnego systemu sterowania w czasie rzeczywistym. Przedstawiono wyniki pierwszego etapu projektu, w którym poszukiwano prognozowanej siły odkształcania kucia na gorąco w procesie wzdłużania. Następnie, posługując się modelem symulacyjnym, określono charakterystyki czasowe procesu kucia na hydraulicznej prasie kuźniczej o nacisku 80 MN. Na podstawie tych wyników zostanie opracowany system prognozowania procesu wytwarzania wielkogabarytowych odkuwek na hydraulicznej prasie kuźniczej.

SŁOWA KLUCZOWE: kucie swobodne na gorąco, hydrauliczne prasy kuźnicze

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2019.11.102

 

* Artykuł recenzowany

Obróbka skrawaniem

723 The process of regeneration of the high-pressure turbine cylinder * Proces regeneracji korpusu turbiny wysokoprężnej - Ryszard Wolny

ABSTRACT: The process of regeneration of the cylinder of a high-pressure turbine being a subassembly of a 360 MW power block was presented. Criteria that qualify the cylinder for regeneration were discussed. Machining operations with the description of machine tools and special devices were characterized. In order to ensure high quality requirements cutting parameters for selected operations were optimized.

KEYWORDS: turbine cylinder, machining operations, regeneration, optimization

STRESZCZENIE: Przedstawiono proces regeneracji korpusu turbiny wysokoprężnej będącej podzespołem bloku energetycznego o mocy 360 MW. Omówiono kryteria, które kwalifikują korpus do regeneracji. Scharakteryzowano operacje obróbkowe oraz obrabiarki i przyrządy specjalne. W celu zapewnienia wysokich wymagań jakościowych zoptymalizowano parametry skrawania dla wybranych operacji.

SŁOWA KLUCZOWE: korpus turbiny, operacje obróbkowe, regeneracja, optymalizacja

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2019.11.96

 

* Artykuł recenzowany

726 Simulation analysis of the wrap angle in internal corners finishing milling * Analiza symulacyjna kąta opasania przy frezowaniu wykończeniowym naroży wewnętrznych - Jan Burek, Rafał Flejszar

ABSTRACT: The simulation of the cutting layer in the CAD system during milling internal corners of elements with complex geometry has been presented. A case of variable cutting width in the finishing process was considered and the strategy of multitransitional corner milling was analyzed.

KEYWORDS: concave corners, cutting layer analysis, machining strategies

STRESZCZENIE: Przedstawiono symulację warstwy skrawanej w systemie CAD podczas frezowania wewnętrznych naroży elementów o skomplikowanej geometrii. Rozpatrywano przypadek zmiennej szerokości skrawania przy obróbce wykończeniowej oraz przeanalizowano strategię wieloprzejściowego frezowania naroży.

SŁOWA KLUCZOWE: naroża wklęsłe, analiza warstwy skrawanej, strategie obróbkowe

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2019.11.97

 

* Artykuł recenzowany

729 Analysis of the impact of milling strategies on the surface roughness of 6060 aluminum alloy * Analiza wpływu strategii frezowania na chropowatość powierzchni stopu aluminium 6060 - Marek Kołodziej, Paweł Karolczak

ABSTRACT: The article presents the results of research on the impact of the selected 6060 aluminum alloy milling strategy on surface roughness. Its assessment was based on the main roughness parameters in 2D and 3D. In addition, studies on the impact of tool extension in the holder on the obtained surface roughness were cited.

KEYWORDS: milling, roughness

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu wybranej strategii frezowania stopu aluminium 6060 na chropowatość powierzchni. Jej ocenę przeprowadzono na podstawie głównych parametrów chropowatości w układzie 2D i 3D. Ponadto przytoczono badania wpływu wysunięcia narzędzia w oprawce na uzyskaną chropowatość powierzchni.

SŁOWA KLUCZOWE: frezowanie, chropowatość

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2019.11.98

 

* Artykuł recenzowany

732 Influence of changes in machinability of nodular cast iron on manufacturing costs * Wpływ zmian skrawalności żeliwa sferoidalnego na koszty wytwarzania - Wojciech Borkowski, Piotr Cichosz, Mateusz Pudłowski, Hubert Skowronek, Kamil Waszczuk

ABSTRACT: Attempts to explain changes in the efficiency of nodular cast iron machining caused by the dispersion of its mechanical properties affecting on the intensity of tools wear (such as VHM drills) have been presented. It has been also assessed to what extent changes in mechanical properties of tools, within the limits of the standards, can change the machining efficiency in quite intensive machining conditions of the automotive industry.

KEYWORDS: machinability, nodular cast iron, drilling, costs

STRESZCZENIE: Podjęto próbę wyjaśnienia zmian efektywności obróbki żeliwa sferoidalnego; było to spowodowane rozrzutem jego właściwości mechanicznych, odbijającym się na intensywności zużywania się narzędzi (w tym wypadku wierteł z węglików spiekanych). Oceniono, na ile zmiany właściwości mechanicznych narzędzi – mieszczące się w granicach norm – mogą wpływać na efektywność obróbki w dość intensywnych warunkach skrawania w przemyśle motoryzacyjnym.

SŁOWA KLUCZOWE: skrawalność, żeliwo sferoidalne, wiercenie, koszty

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2019.11.99

 

* Artykuł recenzowany

736 Face rotary turning tools (FRTT) in high productivity process * Zastosowanie obrotowych noży tokarskich czołowych w wysokowydajnej obróbce - Janusz Cieloszyk

ABSTRACT: The article presents an unconventional method of machining rolling surfaces. This method is called face rotary turning tools (FRTT) or spinning tools technology. Advantages and limitations of the method were discussed and its effectiveness in modern machining processes was shown, based on the proposed simple models.

KEYWORDS: spinning tools technology, spinning tools, face rotary turning tool

STRESZCZENIE: W artykule przedstawiono niekonwencjonalną metodę obróbki skrawaniem powierzchni tocznych. Ta metoda jest nazywana toczeniem obrotowym nożem czołowym (face rotary turning tool – FRTT) lub toczeniem spinowym (spinning tools technology). Omówiono zalety i ograniczenia metody oraz pokazano jej efektywność w nowoczesnych procesach obróbki, bazując na zaproponowanych prostych modelach.

SŁOWA KLUCZOWE: toczenie spinowe, narzędzia spinowe,obrotowy nóż czołowy

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2019.11.100

 

* Artykuł recenzowany

Różne

710 Wybrane prace doktorskie dotyczące tematyki miesięcznika Mechanik
712 Przegląd patentów odnoszących się do problematyki miesięcznika Mechanik
714 Research and FEM analysis of the injection pump shaft for diesel engines * Badania i analiza MES wału rozdzielaczowej pompy wtryskowej do silników wysokoprężnych - Paweł Bałon, Adam Kochman, Edward Rejman, Bartłomiej Kiełbasa, Robert Smusz, Adam Burek, Janusz Szostak, Łukasz Kowalski, Andrzej Świątoniowski

ABSTRACT: The paper presents the methodology for designing the drive shaft of the injection pump for diesel engines with cylinder numbers of 2, 3, 4, 6 and power from 2,5 kW to 52 kW per cylinder using the finite element method (FEM) and experimental research. The pump is the original solution of the authors. The shaft is the basic part of the pump with a complex structure. In order to assess the state of stress in the shaft, the analytical FEM was used and experimental tests were carried out, subjecting the shaft to twisting with the design torque resulting from the transferred power. Experimental research confirmed the results of numerical calculations and the correctness of the adopted solution. In order to evaluate the maximum load capacity of the shaft, destructive tests were carried out, charging it with increasing torque until visible plastic deformations occurred. This condition occurred at a time twice as high as the maximum anticipated moment in operation.

KEYWORDS: shaft, injection pump, diesel engine, FEM

STRESZCZENIE: W pracy przedstawiono metodykę projektowania wału napędowego pompy wtryskowej do silników wysokoprężnych o liczbie cylindrów 2, 3, 4 i 6 oraz mocy od 7,5 do 57 kW na cylinder, z wykorzystaniem metody elementów skończonych (MES) i badań eksperymentalnych. Pompa jest oryginalnym rozwiązaniem autorów. Wał jest podstawową częścią pompy o złożonej strukturze. Do oceny stanu naprężenia w wale zastosowano metodę analityczną MES oraz przeprowadzono badania eksperymentalne, poddając wał skręcaniu momentem obliczeniowym wynikającym z przenoszonej mocy. Badania eksperymentalne potwierdziły wyniki obliczeń numerycznych i poprawność przyjętego rozwiązania. Aby ocenić maksymalną nośność wału, przeprowadzono badania niszczące, obciążając wał rosnącym momentem skręcającym do wystąpienia widocznych odkształceń plastycznych. Taki stan pojawił się przy momencie dwukrotnie większym w stosunku do maksymalnego momentu przewidywanego w eksploatacji.

SŁOWA KLUCZOWE: wał, pompa wtryskowa, silnik wysokoprężny, MES

DOI: https://doi.org/10.17814/mechanik.2019.11.94

 

* Artykuł recenzowany

Wydarzenia i aktualności

684 Panorama
707 TOOLEX 2019

Z działalności CIRP

709 Ograniczenie chemicznego zużycia ostrza diamentowego dzięki wspomaganiu obróbki drganiami ultradźwiękowymi w osłonie tlenowej - Krzysztof Jemielniak

STRESZCZENIE: Diament w porównaniu z innymi materiałami narzędziowymi ma unikalne właściwości fizyczne i mechaniczne. Jego zastosowanie w obróbce jest jednak ograniczone przez intensywne zużycie chemiczne ostrza diamentowego podczas obróbki wielu ważnych metali, zwłaszczastali.

* Artykuły recenzowane

Mechanik nr 11/2019

Listopad 2019

Nasze propozycje

Pojazdy autonomiczne i systemy transportu autonomicznego
Włodzimierz Choromański, Iwona Grabarek, Maciej Kozłowski:

Pojazdy autonomiczne i systemy transportu autonomicznego

Wydawnictwo Naukowe PWN

W publikacji znajdują się charakterystyki pojazdów autonomicznych o różnym poziomie autonomizacji – L3-L5,...

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa. Podręcznik akademicki dla studentów studiów technicznych
Krzysztof Zymonik

Wybrane zagadnienia z zakresu prawa. Podręcznik akademicki dla studentów studiów technicznych

Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej

W książce zawarto podstawową wiedzę z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego i prawa pracy, potrzebną...

Jak myślą inteligentne maszyny
Sean Gerrish (tłum. Filip Fierek)

Jak myślą inteligentne maszyny

Wydawnictwo Naukowe PWN

Książka zawiera przegląd przełomowych odkryć w obszarze AI i uczenia maszynowego, które uczyniły dzisiejsze...

The Plastics Paradox: Facts for a Brighter Future
Chris DeArmitt

The Plastics Paradox: Facts for a Brighter Future

Phantom Plastics LLC

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych poleca publikację autorstwa dr. Chrisa DeArmitta, członka the...

Nasi partnerzy